TEREI DEREITO AO PARO SE RETORNO DUN PAÍS NON PERTENCENTE Á UNIÓN EUROPEA NIN AO ESPAZO ECONÓMICO EUROPEO E DISTINTO DE SUÍZA?

Cando retorne a España, pode solicitar e ter dereito á prestación por desemprego se reúne cotizacións suficientes anteriores á súa saída. Teranse en conta as cotizacións do seis anos anteriores a dita saída.

Se non conta con cotizacións suficientes anteriores á súa saída de España, ou téndoas atopa traballo ao retornar e non solicita a prestación por desemprego, se posteriormente tivese que acreditar unha nova situación legal de desemprego para acceder a prestacións, teránselle en conta as cotizacións do seis anos anteriores á súa estancia no estranxeiro, pero non o período de permanencia fóra de España.

Se non ten cotizacións suficientes anteriores á súa saída de España, tras o seu retorno poderá acceder, se cumpre todos os requisitos para iso, ao subsidio de persoa emigrante retornada ou á renda activa de inserción.

Máis información en: “Son emigrante retornado”.