Sede electrónica

Teño 54 anos, hai case un ano terminei o subsidio por esgotamento do paro e desde entón non traballei Teño dereito ao subsidio para maiores de anos?. 52

Se ten 54 anos e hai case un ano que terminou de cobrar o subsidio de desemprego por esgotar a prestación contributiva e desde entón non traballou, pode ter dereito ao subsidio para persoas traballadoras maiores de anos, 52 se cumpre os requisitos de cotización esixidos para iso e as súas rendas mensuais non superan o 75 por cento do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias, sempre que desde que accedeu ao subsidio anterior haxa mantido a inscrición como demandante de emprego de maneira ininterrompida, ou con interrupcións inferiores a días 90 naturais ou que se deban ditas interrupcións á realización dalgún traballo.