TEÑO CARGAS FAMILIARES. SUBSIDIO DESEMPREGO

 

Si ha agotado su prestación contributiva y tiene responsabilidades familiares, puede acceder a un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva.

 

Requisitos

Para solicitar este subsidio, deberá cumprir as seguintes condicións:

 • Estar en desemprego.
 • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
 • Subscribir o compromiso de actividade.
 • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
 • Ter responsabilidades familiares.
 • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año). Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y gastos necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante, e ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne os requisitos de carencia de rendas, ou no seu caso, de responsabilidades familiares, poderá obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que os cumpre.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Si tuviera derecho al subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años, percibiría este.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

Obrigacións, infraccións e sancións

 

Duración e contía

A duración será de meses 6 prorrogables por períodos semestrais, en función da duración da prestación por desemprego que esgotase e da súa idade, sempre que o solicite en prazo e manteña os requisitos, de acordo ao seguinte:

 • Se é menor de anos 45 e esgotou unha prestación contributiva de polo menos 4 meses, terá dereito a meses 6 de subsidio, prorrogables ata uns máximo 18 meses.
 • Se é menor de anos 45 e esgotou unha prestación contributiva de polo menos 6 meses, terá dereito a meses 6 de subsidio, prorrogables ata uns máximo 24 meses.
 • Se é maior de anos 45 e esgotou unha prestación contributiva de meses, 4 terá dereito a meses 6 de subsidio, prorrogables ata uns máximo 24 meses.
 • Se é maior de anos 45 e esgotou unha prestación contributiva de polo menos 6 meses, terá dereito a meses 6 de subsidio, prorrogables ata uns máximo 30 meses.

A idade debe tela na data de esgotamento da prestación contributiva por desemprego. No caso de persoas traballadoras fixas descontinuas a duración será:

- En el caso de que la fecha del hecho causante del subsidio por cotización insuficiente o del de agotamiento (así como cualquiera de ellos como vía de acceso al mayor de 52 ) sea posterior al 2 de marzo de 2022 , se le aprobará uno de ellos siempre que reúna el resto de requisitos.
- Si la fecha del hecho causante fue anterior al 2 de marzo de 2022 , las condiciones de duración y cotización serán las mismas que anteriormente (duración equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud e imposibilidad de transformación en subsidios de mayores de 52 años.)
 

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Contías para este ano).

No caso de que a relación laboral que deu dereito á prestación contributiva que esgotou fose a xornada parcial, a contía do subsidio verase reducida no mesmo porcentaxe.

Ás persoas traballadoras fixas descontinuas maiores de anos, 52 cuxo feito causante tivese lugar antes do dous de marzo de , 2022 ingresaráselles a cotización pola continxencia de xubilación durante todo o período de percepción do subsidio.

O pago do subsidio realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

 

 

Documentación necesaria

A documentación que debe achegar é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Documento de identificación da persoa solicitante, do seu cónxuxe e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuren na solicitude (soamente é necesaria a súa exhibición para verificar os datos):
 • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Estranxeiros e estranxeiras residentes en España:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea en el que consta el NIE junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • No caso de que a entidade xestora requírao, debe presentar o xustificante de rendas.

Máis información sobre a documentación a achegar

 

Cando, onde e como o tramito

El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles a partir del cumplimiento del mes de espera. El mes de espera comienza a contar a partir del día siguiente al agotamiento de la prestación contributiva.

O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

A solicitude poderaa presentar a través de:

 • A sede electrónica do SEPE.
 • Na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede electrónica do SEPE ou por teléfono ).
 • En calquera oficina de rexistro público.
 • Por correo administrativo.