Sede electrónica

Teño cargas familiares. Subsidio desemprego

 

Si ha agotado su prestación contributiva y tiene responsabilidades familiares, puede acceder a un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva.

 

Requisitos

Para solicitar este subsidio, deberá cumprir as seguintes condicións:

  • Estar en desemprego.
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante o período dun mes desde o esgotamento da prestación (data en que finaliza a prestación concedida, que sempre será anterior á data do último cobro da prestación), sen rexeitar oferta de colocación adecuada, nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional, desde o esgotamento da prestación contributiva. A inscrición deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.
  • Subscribir o compromiso de actividade.
  • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Terresponsabilidades familiares.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das dúas pagas extraordinarias.(Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante, e ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne os requisitos de carencia de rendas, ou no seu caso, de responsabilidades familiares, poderá obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que os cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Se tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos 52 , percibiría leste.

Pode obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.

Obrigas, infraccións e sancións