TRABALLEI MÁIS DUN ANO

A prestación contributiva protexe a situación de desemprego de quen podendo e querendo traballar, perdan o seu emprego de forma temporal ou definitiva ou vexan reducida temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo entre un mínimo dun 10 % e un 70 %.

Para o acceso á mesma requírese, ademais de cumprir os requisitos que máis adiante se indican, a cotización previa por desemprego da persoa traballadora á Seguridade Social.

O Servizo Público de Emprego Estatal é o Organismo Autónomo encargado da xestión e control das prestacións por desemprego. O Instituto Social da Mariña realiza a xestión das prestacións por desemprego correspondentes ás persoas traballadoras incluídas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

A prestación contributiva Inclúe a cotización á Seguridade Social por xubilación, incapacidade temporal, invalidez, morte e supervivencia, asistencia sanitaria, maternidade, paternidade e coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Persoas beneficiarias

Poderán beneficiarse desta prestación por desemprego, sempre que se atopen nalgunha das situacións legais de desemprego establecidas, teñan o período mínimo de cotización esixido e non se atopen nalgunha das situacións de incompatibilidade, os colectivos que a seguir se indican:

 • As persoas traballadoras por conta allea incluídas no Réxime Xeral da Seguridade Social, que coticen pola continxencia de desemprego.
 • As persoas traballadoras por conta allea incluídas nos Réximes Especiais da Seguridade Social que protexen esta continxencia de desemprego (Minaría do Carbón, Réxime Especial dos Traballadores do Mar), as persoas traballadoras fixas por conta allea do Sistema Especial Agrarío da Seguridade Social, as persoas traballadoras eventuais por conta allea do mesmo Sistema e as persoas traballadoras do Sistema Especial para Empregados de Fogar.
 • Os socios e socias de cooperativas de traballo asociado e de cooperativas de explotación comunitaria da terra, así como os socios e socias de traballo doutras cooperativas, que se inclúan nun Réxime da Seguridade Social que protexa esta continxencia.
 • As persoas penadas que fosen liberadas de prisión por cumprimento de condena ou liberdade condicional.
 • As persoas traballadoras emigrantes retornadas.
 • As persoas traballadoras estranxeiras en España, nacionais de países que pertencen á Unión Europea ou ao Espazo Económico Europeo ou que non pertencen á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo que residen legalmente no noso país e que cumpren os requisitos legalmente esixidos, terán dereito ás prestacións por desemprego de nivel contributivo sempre que estean rexistradas como demandantes de emprego.
 • Os funcionarios e funcionarias de emprego e persoal contratado de colaboración temporal en réxime de dereito administrativo ao servizo das Administracións Públicas.
 • Militares de Complemento e militares profesionais de Tropa e Mariñeiría.
 • Membros de corporacións locais e de Xuntas Xerais dos Territorios Históricos Forais, Cabidos Insulares Canarios e Consellos Insulares de , Baleares que desempeñen este cargos con dedicación exclusiva ou parcial e perciban unha retribución polo desempeño do cargo.
 • Cargos representativos dos sindicatos constituídos ao abeiro da Lei Orgánica 11 / 1985 , de Liberdade Sindical, que exerzan funcións sindicais de dirección con dedicación exclusiva ou parcial, sempre que perciban unha retribución.
 • Altos cargos das Administracións Públicas que teñan dedicación exclusiva, estean retribuídos e non sexan persoal funcionario público nin teñan dereito a percibir calquera tipo de prestación compensatoria como consecuencia do seu cesamento.

Suspensión, continuación, extinción.

Dereito de opción

Incompatibilidade/Compatibilidade das prestacións

Obrigas, infraccións e sancións

Requisitos

 • Estar afiliada ou afiliado e en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social nun réxime que contemple a continxencia por desemprego.
 • Atoparse en situaciónlegal de desemprego, estar dispoñible para buscar activamente emprego e para aceptar unha colocación adecuada. A solicitude inclúe o compromiso de actividade.
 • Estar rexistrado ou rexistrada e manter a inscrición como demandante de emprego durante todo o período en que se percibe a prestación.
 • Traballar e cotizado a desemprego polo menos 360 días dentro dos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que cesou a obrigación de cotizar
  • No caso da persoa emigrante retornada que cotizou ao desemprego en España antes de emigrar, deberá ter cuberto un período mínimo de cotización de días 360 dentro dos 6 anos anteriores á data de emigración, sempre que non fosen computados para o nacemento dun dereito anterior. Ademais, non deberá estar a percibir a prestación por desemprego en ningún outro Estado do Espazo Económico Europeo ou Suíza.
  • Se é persoa traballadora eventual agraria que, inmediatamente antes, figurou de alta en Seguridade Social dentro do colectivo de traballadores autónomos ou por conta propia, o período mínimo de cotización necesario para o acceso á prestación por desemprego será de días.. 720
 • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarse.
 • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo que sexa posible a compatibilidade se o establece un programa de fomento de emprego.
 • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo. 

Obrigacións, infraccións e sancións

Duración e contía

Duración

A duración depende das cotizacións por desemprego que realizase nos últimos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que ceso a obrigación de cotizar, ou no seu caso, desde o nacemento do dereito á prestación por desemprego anterior.

Só teranse en conta as cotizacións que non fosen computadas para aprobar un dereito anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial. No entanto, non se considerará como dereito anterior o que se recoñeza en virtúd da suspensión da relación laboral prevista no caso das vítimas de violencia de xénero ou sexual.

Non se computarán as cotizacións correspondentes ao tempo de abono da prestación por desemprego que efectúe o Servizo Público Estatal, ou no seu caso, a empresa, excepto cando a prestación se perciba en virtude da suspensión da relación laboral prevista no caso das vítimas de violencia de xénero. Neste caso a data final da suspensión decidirase por parte da traballadora, podendo ser inicialmente de ata 6 meses. Transcorrido o tempo de suspensión inicial, poderá manterse a proteccón, sempre que o xuíz ou xuíza prorrogue a suspensión por períodos de meses, 3 cun máximo de meses 18 e con límite de duración do dereito recoñecido, a condición de que a traballadora achegue nova documentación acreditativa da este prórroga, sen que sexa nececesario volver acreditar a orde de protección, ou na súa falta, o informe do Ministerio Fiscal.

A duración da prestación por desemprego das persoas emigrantes retornadas ou liberadas de prisión dependerá dos períodos de ocupación cotizados correspondentes aos 6 anos anteriores á saída de España ou ao ingreso en prisión respectivamente, salvo cando teña cotizacións efetuadas no estranxeiro ou prisión que sexan computables para a obtención da prestación.

No suposto da persoa emigrante retornada que cotizou ao desemprego en España antes de emigrar e non traballa en España ao regresar, o dereito á protección por desemprego nace ao día seguinte do retorno do estranxeiro, sempre que se produciu a inscrición como demadante de emprego e solicítese no prazo dos 15 días seguintes ao retorno.

Para o cálculo do período de ocupación cotizada, teranse en conta os períodos de vacacións anuais retribuídos e non gozados antes da extinción da relación laboral, así como os correspondentes aos salarios de tramitación.

A data de inicio da prestación será a do día seguinte a aquela na que se produza a situación legal de desemprego, a condición de que presentase a solicitude dentro de prazo. Pode obter información sobre a súa prestación no servizo de Consulta da prestación, en www.sepe.es..

Cando as cotizacións acreditadas correspondan a traballo efectivo nos casos de redución de xornada, cada día traballado computarase como día cotizado, calquera que fose a duracion da xornada. Se as cotizacións corresponden a un traballo parcial, se tendra en conta a duración do contrato ou da actividade.

Contía

A contía da prestación contributiva depende das bases de cotización á Seguridade Social por continxencias profesionais, durante os 180 últimos días cotizados, sen ter en conta as horas extraordinarias.

A base reguladora da prestación é a media da base de cotización do período indicado. O importe diario que se percibe é o 70 % da base reguladora durante os primeiros 180 días de prestación  e o 50 % a partir do día 181 ata o final da mesma.

Se nos últimos 180 días anteriores á situación legal de desemprego ou ao día en que cesou a obrigación de cotizar, vostede só ten cotizacións por xornadas no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, a base reguladora diaria da prestación por desemprego de nivel contributivo será a base de cotización da última xornada real que realizase.

Os importes así calculados non poden ser superiores ao tope máximo, nin inferiores ao tope mínimo, legalmente establecidos. (Contías para este ano). Estes topes dependen de se vostede ten ou non fillos ou fillas a cargo.

Considéranse fillos ou fillas a cargo se son menores de anos 26 ou son maiores con discapacidade ou as persoas menores acollidas, se conviven ou dependen economicamente de vostede e non teñen rendas mensuais superiores ao salario mínimo interprofesional. 

Ao importe bruto da prestación aplicaránselle dous tipos de deducións:

 • La cotización a la Seguridad Social (el 4 , 7 % de la base reguladora).
 • A retención a conta do IRPF, cando cumpra.

O abono da achega empresarial efectuarao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) na súa totalidade e a achega correspondente á persoa traballadora será integra a cargo desta. Nos supostos de persoas traballadoras fixas do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social o SEPE cotizará por estas o 73 , 50 % da cota correspondente, sendo por conta da persoa traballadora o 26 , 50 % restante.

Nos supostos de percepción de prestacións por desemprego por redución de xornada ou suspensión de contrato, a empresa asumirá a achega empresarial e a achega correspondente á persoa traballadora será integra a cargo desta.

En  www.sepe.es está disponible un programa de autocálculo de la prestación que le facilita información no vinculante sobre la duración y cuantía de la prestación o subsidio que le podría corresponder.

O pago da prestación realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indicase, sempre que vostede sexa titular da mesma.

O dereito ao percibo de cada mensualidade caducará ao ano do seu respectivo vencemento.

Documentación

Para poder acceder a unha prestación contributiva por desemprego por traballar un ano ou máis, deberá inscribirse como demandante de emprego e presentar a seguinte documentación:

 • Modelo oficial de solicitude, que inclúe o compromiso de actividade.
 • Identificación da persoa solicitante e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuren na solicitude, bastará con ensinar algún dos seguintes documentos:
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que vostede sexa titular, e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Certificado ou certificados de empresa nas que vostede traballase nos últimos 6 meses (se non se enviaron polas empresas ao Servizo Público de Emprego Estatal). Só naquelas situacións nas que o certificado de empresa non fose suficiente para acreditar a situación legal de desemprego, é necesario achegar outro documento que a xustifique.
 • Más información sobre la documentación a aportar

Cando, onde e como o tramito

A solicitude deberá presentala no prazo do quince días hábiles seguintes ao último día traballado, ao retorno do estranxeiro ou á excarceración. No caso de que a empresa abonoulle vacacións por non gozalas con anterioridade ao cesamento, debe presentala nos 15 días hábiles seguintes á finalización do período equivalente ás vacacións. 

A solicitude presentarase a través de:

O Servizo Público de Emprego competente terá en conta a condición de vítima de violencia de xénero a efectos de temperar, en caso necesario, o cumprimento das obrigacións que se deriven do compromiso subscrito.

Se presenta a solicitude de prestación contributiva fose de prazo, terá dereito a que apróbese a partir da data da solicitude, perdendo tantos días de prestación como pasasen entre a data en que se lle aprobou dita prestación, de solicitala dentro do prazo, e a data en que a presentou.

En los supuestos de situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral, la persona trabajadora puede reclamar contra la decisión extintiva de la empresa.

Neste caso, se non se inscribiu e solicitado no prazo antes mencionado, tería un novo prazo de días 15 para facelo, desde a data da acta de conciliación ou providencia de opción pola indemnización, ou no seu caso, desde a resolución xudicial. Nos supostos en que o período que corresponde ás vacacións anuais retribuídas non fose gozado con anterioridade á finalización da relación laboral, a solicitude deberá presentarse no prazo de loa 15 días seguintes á finalización dese período, que debe constar no certificado de empresa.

O SEPE ou o Instituto Social da Mariña debe ditar resolución no prazo dos 15 días seguintes á data da solicitude e notificala no prazo dos 10 días a partir da data en que se dito.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía.