TRABALLEI MENOS DUN ANO

Se vostede traballou menos dun ano, pode acceder a un subsidio por desemprego, pero hai que ter en conta que a duración depende do número de meses cotizados e de se ten ou non responsabilidades familiares.

 

Requisitos

 • Estar desempregado ou desempregada e en situación legal de desemprego.
 • Estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego e manter dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o compromiso de actividade.
 • Cotizar por desemprego polo menos 3 meses, se vostede ten responsabilidades familiares, ou polo menos 6 meses se non as ten, e non chegar a días. 360 No caso de ter os 360 días cotizados, tería dereito á prestación contributiva.
 • Non percibir rendas de calquera tipo superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, sen contar a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). Teranse en conta as rendas íntegras ou brutas. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, é o resultado da diferenza entre os ingresos e gastos que fosen necesarios para conseguir estes ingresos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Deberá reunir os requisitos no momento do feito causante e, ademais, no momento en que presente a solicitude do subsidio, das súas prórrogas ou continuacións e mentres perciba o subsidio.

Se considera fecha del hecho causante aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, o en la que se agote el derecho semestral o en la que termine la causa de suspensión.

Se non reúne os requisitos de carencia de rendas ou, no seu caso, de responsabilidades familiares, poderá obter o subsidio se vostede xustifica que cumpre estes requisitos dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante. En tal caso, poderá obter o subsidio a partir do día seguinte á súa solicitude, sen que a súa duración diminúa.

Se vostede é maior de anos, 52 ten dereito a percibir o subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos.. 52

Terá que ter en conta que:

Si usted interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar este último período de menos de 360 días, debe solicitar la reanudación de dicha prestación.

Se interrompeu un subsidio por desemprego para traballar menos de meses, 12 terá que renovalo. No entanto, se non é a primeira vez que o suspende, ten varios períodos traballados e entre todos suman 360 días ou máis, debe solicitar unha nova prestación contributiva por desemprego.

Obrigacións, infraccións e sancións

Duraci?n e cuant?a

Duración

La duración depende del número de meses cotizados y de si usted tiene o no responsabilidades familiares.

 • Se ten responsabilidades familiares:
  • El subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente.
  • O subsidio durará 21 meses, se cotizou 6 ou máis meses (neste suposto, o dereito recoñecerase por seis meses, e pódese prorrogar por períodos de meses 6 ata a súa duración final).
 • Si no tiene responsabilidades familiares: el subsidio durará 6 meses, si ha cotizado 6 o más meses.

En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

Las cotizaciones que sirvieron para aprobar este subsidio, no podrán ser tenidas en cuenta en una situación legal de desempleo posterior, para acceder a una nueva prestación de nivel contributivo o asistencial.

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) (Contías para este ano).

No caso de perda de traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas no último contrato.

Durante a percepción do subsidio, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ingresará as cotizacións á Seguridade Social correspondentes ás prestacións de asistencia sanitaria e, no seu caso, protección á familia.

No suposto do subsidio por desemprego para traballadores maiores de anos, 52 o SEPE deberá cotizar, ademais, para a xubilación. Tomarase como base de cotización o 125 % do tope mínimo de cotización vixente en cada momento.

Ás persoas traballadoras fixas descontinuas maiores de anos 52 cotizaráselles tamén para a xubilación. Tomarase como base de cotización o 125 % do tope mínimo de cotización vixente en cada momento.

Se son menores de anos 52 e xustificaron un período de ocupación cotizada de ou 180 máis días, o Servizo Público de Emprego Estatal ingresará as cotizacións por xubilación á Seguridade Social durante un período de días, 60 a partir da data en que naza o dereito ao subsidio. Tomarase como base de cotización o  tope mínimo de cotización vixente en cada momento.

Documentaci?n necesaria

A documentación que debe achegar é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Identificación da persoa solicitante, do seu cónxuxe e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que aparezan na solicitude, bastará con mostrar algún destes documentos:
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE), en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa titular e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Certificado de empresa no que se acredite a situación legal de emprego (se non foi enviado pola empresa ao Servizo Público de Emprego Estatal). Só naquelas situacións nas que o certificado de empresa non fose suficiente para acreditar a situación legal de desemprego, é necesario achegar outro documento acreditativo que corresponda.
 • Xustificante das rendas, se o solicita o Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Máis información sobre a documentación a achegar.

Cu?ndo, d?nde e c?mo tram��too

Deberá presentar la solicitud en el plazo de 15 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo.

O dereito ao subsidio nacerá o día seguinte da situación legal de desemprego. Se a empresa abonoulle as vacacións por non gozalas, o subsidio nacerá o día seguinte ao fin do período que corresponda a estas vacacións. Se presenta a solicitude fóra de prazo, terá dereito a que se aprobe a partir do día seguinte á data da solicitude, tendo en conta que se restarán da duración do subsidio os días comprendidos entre a data en que correspondese o inicio da prestación (se se solicitou en prazo) e a data en que se presentou a solicitude.

A solicitude poderase presentar a través de:
• A  sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal SEPE.
• Na oficina de prestacións (pedindo cita previa na sede electrónica do SEPE ou por teléfono ) .
• En calquera oficina de rexistro público.
• Por correo administrativo.