BONIFICACIONS PER CONCILIACIÓ VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ

Modificació de la llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

Definició

S'afegeix un nou article 30 a la Llei 20/2007, per bonificar a treballadors per compte propi o autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Característiques

Els treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret, per un termini de fins a dotze mesos, a  una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes.

Suposats

Cura de menors d'anys 12 al seu càrrec.

Tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que dit familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

Requisits i Obligacions

Estar i romandre en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantenir-se durant tot el període de gaudi de la bonificació. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys de tres mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació. El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior a el 50% de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

Mancar de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa, excepte en el cas de treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a substitució del treballador autònom per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o la lactància.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació haurà de mantenir-se en alta de la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa.

En cas d'incompliment de les anteriors obligacions i requisits, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Incentius

Bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms. En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d'alta.

Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación será del 50%.

Els beneficiaris de la bonificació tindran dret al seu gaudi una vegada per cadascun dels subjectes causants (menor d'anys 7 a càrrec o familiar dependent a càrrec).

Aquesta bonificació serà compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri, conforme a la normativa vigent.

Altres característiques

Quan s'extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.

No procedirà reintegrament de la bonificació en cas d'extinció quan aquesta estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, quan una o un altre sigui reconegut com a procedent, ni en els supòsits d'extinció causada per dimissió, mort, jubilació o  incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o resolució durant el període de prova. Quan escaigui el reintegrament aquest quedarà limitat exclusivament a la part de la bonificació gaudida al contracte l'extinció del qual s'hagués produït en supòsits diferents als previstos en el paràgraf anterior.

En cas que el menor que va donar lloc a la bonificació aconseguís l'edat 7 d'anys amb anterioritat a la finalització del gaudi de la bonificació, aquesta es podrà mantenir fins a aconseguir el període màxim de dotze mesos previst, sempre que es compleixin la resta de les condicions.

Normativa