CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Contractació de persones amb discapacitat
  • Les empreses públiques i privades que emprin un nombre de treballadors fixos que excedeixi d'estaran 50 obligades a emprar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior a el 2 %, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l'empresari, sempre que s'apliquin mesures alternatives.
  • L'Administració pública haurà de reservar el % 7de les places de convocatòries a discapacitats segons l'establert en el Reial decret-Legislatiu 5/2015 de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei 30/1984 de la Funció Pública.

 

Excepcionalitat

  • Impossibilitat que els Serveis Públics d'Ocupació puguin atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat les gestions d'intermediació necessàries.
  • Acreditació per part de l'empresa de qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin especial dificultat per incorporar a treballadors discapacitats.

Unes altres

  • Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación de servicios ajenos).
  • Realització de donacions i accions de patrocini.
  • Constitució d'enclavaments laborals.

Reial decret 364/2005, de 8 de abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat PDF: 83kb