Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador

El Reial decret 475/2014 , de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador té per objecte establir una bonificació del 40 per cent en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador que es determina en l'article 2, així com regular el procediment per a la seva aplicació.

L'article 2 estableix que tindran dret a aquestes bonificacions els treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al Règim General de la Seguretat Social que, amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball en l'empresa dedicada a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, es dediquin a la realització de les citades activitats, ja sigui el seu contracte de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat. En aquest últim cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de tres mesos. En relació amb l'exclusivitat i al còmput de la totalitat del temps de treball, s'admetrà que fins a un 15% del temps dedicat a tasques de formació, divulgació o similars, computi com a dedicació exclusiva a activitats de R+D+i.

Tindran dret a la bonificació del 40 per cent en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes.

Les entitats o empreses beneficiàries de les bonificacions previstes hauran de reunir els següents requisits:

  •  Complir les condicions exigides amb caràcter general per a l'adquisició i manteniment dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social en l'article 77 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social, i en l'article 29 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social.
  •  No haver estat excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites, tot això de conformitat amb el previst en els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost.

Les entitats o empreses beneficiàries podran aplicar les bonificacions amb caràcter automàtic en els corresponents documents de cotització, sense perjudici del seu control i revisió per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquestes  bonificacions no seran aplicable en els següents suposats:

  • Respecte d'aquells empleats que destinin únicament parteix de la seva jornada laboral a la realització d'activitats de recerca, de desenvolupament o d'innovació tecnològica.
  • Respecte d'aquells empleats que treballin per a empreses que duen a terme projectes de recerca, de desenvolupament o d'innovació tecnològica, la labor de la qual consisteixi en activitats diferents a les assenyalades com a tals en l'article 35 del text refós de la Llei de l'Impost de societats, com són les d'administració, gestió de recursos, màrqueting, serveis generals i adreça, entre unes altres.
  • Respecte d'aquells empleats contractats per l'Administració General de l'Estat i els Organismes públics regulats en el títol III i en les disposicions addicionals novena i desena de la Llei 6/1997, de 14 de abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, les Administracions autonòmiques o les corporacions locals i els seus organismes públics, així com per altres ens públics que estiguin totalment exempts de l'Impost de societats.
  • Relacions laborals de caràcter especial previstes en l'article 2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, o altres disposicions legals.
  • Respecte del personal contractat per empreses o organismes la contractació dels quals per a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica estigui explícitament subvencionada o finançada amb fons públics, sempre que aquest finançament inclogui també les quotes empresarials a la Seguretat Social.