FINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU 2014 - 2020

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa recolza la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen ocupació.

 

La participació del SEPE s'estén a la totalitat del territori nacional, d'acord amb la classificació de zones establerta per la Unió Europea per a aquest període 2014-2020, que és la següent:

  • Zona menys desenvolupada: Comunitat Autònoma d'Extremadura
  • Zona en transició: Comunitats Autònomes d'Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia i la Ciutat Autònoma de Melilla.
  • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Aquesta divisió del territori nacional implica l'existència de diferents percentatges de cofinançament del Fons Social Europeu, establerts en les decisions d'aprovació de cada Programa Operatiu, que van des de el 50 % de la despesa total subvencionable  per a la zona més desenvolupada, fins a el 80 % per a la resta del territori o el % 85 per a la Comunitat de Canàries, pel seu caràcter de regió ultraperiférica de la Unió Europea.

Un cas especial de finançament en aquest període de programació ho constitueix la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), inclosa al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, el percentatge de la qual de finançament és del 9189, %, en la totalitat del territori nacional.

En el període de programació 2014-2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha estat designat Organisme Intermedi als Programes Operatius Plurirregionales d'Ocupació Juvenil (POEJ), Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) i Ocupació, Formació i Educació (POEFE), mitjançant la signatura dels corresponents  Acords d'Atribució de Funcions, entre l'Autoritat de Gestió del Fons Social Europeu a Espanya i la Direcció general del SEPE.

Igualment, en tots els PP.OO. citats ostenta la condició de Beneficiari de les ajudes del citat Fons Estructural, ja que l'execució de les accions que estan previstes en ells correspon en exclusiva al SEPE.

El SEPE participa en tres programes operatius.