CONCEPTES

És la sol·licitud d'un lloc de treball que realitza un treballador, aturat o no, davant una Oficina dels Serveis Públics d'Ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

A partir de maig de s'ofereix 2004 informació sobre demandants d'ocupació classificant aquestes sol·licituds en tres grups:

 • Ocupats: són aquells demandants que tenint ja una ocupació cerquen un de millor o compatibilitzar-ho amb el qual ja realitzen (exemple: millor ocupació, pluriempleo, etc).
 • Amb disponibilitat limitada: són aquells demandants, sense ocupació, que indiquen en la seva sol·licitud condicionis especials de treball (exemple: només a domicili, teletreball, a l'estranger, etc).
 • Demandants d'ocupació no ocupats (DONIN-VOS): aquest grup de demandants d'ocupació ho componen aquells que ja es consideraven parats en les estadístiques tradicionals del SPEE (antic INEM) i alguns col·lectius que, encara no considerant-se com a aturats per aquestes, com els demandants de serveis previs a l'ocupació, sí s'inclouen com a aturats en l'Enquesta de Població Activa, que als aturats registrats els agrega col·lectius tals com a estudiants, treballadors eventuals agrícoles subsidiados, etc.
  Aquesta magnitud s'utilitza des de finals dels 90 per a la distribució dels Fons de Polítiques Actives d'Ocupació a les Comunitats Autònomes que tenen transferida la seva gestió, en el marc dels antics Planes Nacionals d'Acció per a l'Ocupació, actualment englobats al Programa Nacional de Reformes d'Espanya.

D'acord amb el contingut de l'Ordre Ministerial de 11 de Març de 1985 (B.O.I. de 143/ /85) per la qual s'estableixen criteris estadístics per al mesurament de l'Atur Registrat, s'exclouen d'aquest totes aquelles demandes que al final del mes de referència es troben en alguna de les següents situacions:

 • Demandants que sol·liciten una altra ocupació compatible amb el qual exerceixen (Pluriempleo).
 • Demandants que, estant ocupats, sol·liciten una ocupació per canviar-ho pel qual tenen (Millor ocupació).
 • Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos de Colaboración Social (Colaboración Social).
 • Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados).
 • Demandants que sol·liciten una ocupació per a un període inferior a 3 mesos (Ocupació Conjuntural).
 • Demandants que sol·liciten un treball amb jornada inferior a 20 hores setmanals (Jornada < 20 hores).
 • Demandants que estan cursant estudis d'ensenyament oficial reglat sempre que siguin menors d'anys 25 o que superant aquesta edat siguin demandants de primera ocupació (Estudiants).
 • Demandants assistents a cursos de Formació Professional Ocupacional, quan les seves hores lectives superin les 20 a la setmana, tinguin una beca almenys de manutenció i siguin demandants de primera ocupació (Estudiants).
 • Demandants amb demanda suspesa en tant romanguin en aquesta situació ja que la suspensió de la demanda, que generalment es tramita a petició del demandant i per causa que ho justifiqui, interromp la cerca d'ocupació (Demandes suspeses).
 • Demandants beneficiaris de prestacions per desocupació en situació de compatibilitat d'ocupació per realitzar un treball a temps parcial (Compatibilitat prestacions).
 • Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del derecho (Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados).
 • Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus características, según se establece en el Art. 17 apartado 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto (Rechazo de acciones de inserción laboral).
 • Demandants sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix com a demandants inscrits per participar en un procés de selecció per a un lloc de treball determinat, sol·licitants d'una ocupació exclusivament per a l'estranger, demandants d'una ocupació solament a domicili, demandants de serveis previs a l'ocupació, demandants que en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació, estan en situació de suspensió o reducció de jornada o modificació de les condicions de treball, etc. (Altres causes).