Egoitza elektronikoa

Kontratu Mugagabea

Edukien aurkibidea

 1. Kontratu mugagabea
 2. Kontratu mugagabe arruntaren klausula espezifikoak
 3. Desgaitasuna duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 4. Enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 5. Lan-enklabeetatik datozen eta desgaitasuna duten pertsonentzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 6. Adimen-gaitasun mugatua duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 7. Ezintasun iraunkor osoagatik edo absolutuagatik enpresa utzi ondoren berriro onartutako langileen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 8. Iraupen luzeko langabeen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 9. Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileentzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 10. Gizarteratze-enpresetan gizarte-bazterketa egoeran dauden langileentzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 11. Genero-indarkeria, sexu-indarkeria eta gizakien salerosketaren biktima diren emakumeentzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak, bai sexu-esplotaziorako, bai lan-esplotaziorako
 12. Terrorismoaren biktimen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 13. Gazteen berme-sistema nazionalaren onuradun diren kualifikazio txikiko gazteen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 14. Enpresetan prestakuntza praktikoa egiten duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 15. Langabeziagatiko sorospenen onuradun diren berrogeita hamabi urtetik gorako langileentzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 16. Aldi baterako laneko enpresa baten prestakuntza-kontratu batetik (txandakako prestakuntza eta lanbide-praktika lortzeko prestakuntza) datozen langileen klausula espezifikoak
 17. Familia-etxeko zerbitzuaren kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 18. Desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko prestakuntza- eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko klausula espezifikoak
 19. Prestakuntza-kontratuak (praktika profesionala lortzeko prestakuntza eta prestakuntza) eta txanda-kontratuak mugagabe bihurtzeko klausula espezifikoak, eta besteren konturako nekazaritzako langileekin sinatutako aldi baterako kontratu finko etenak kontratu finko bihurtzeko klausula espezifikoak
 20. Talde-laneko kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
 21. Goi-zuzendaritzako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak
   

Definizioa

Dena da lanean aritzeko denboran mugarik jarri gabe zerbitzuak ematean, kontratuaren iraupena.

Lan-kontratua mugagabea izango da, ahoz nahiz idatziz.

Lan-kontratua mugagabea lanaldi osokoa edo partziala, zerbitzuak emateko aldizkako langile finkoak.

Klausula espezifikoak

Kontratu mugagabeak kasu batzuetan, kontratazio-pizgarrien onuradun izan daitezke beharkizunak betetzen direnean eskatzen dira, eta kasu bakoitzean indarrean dagoen araudiaren araberakoa, enpresaren ezaugarrien arabera, eta, hala badagokio, langilearen.

Formalizazioa


Lan-harreman mugagabearen kasuan, honako hauek idatziz jaso beharko dira: enplegua sustatzeko programari atxikitakoak, lege-xedapen batek hala eskatzen duenean, eta, nolanahi ere, lanaldi partzialeko kontratuak, aldizkako kontratu finkoak eta txanda-kontratuak, urrutitik lan egiten duten langileenak eta atzerrian dauden Espainiako enpresen zerbitzura Espainian kontratatutakoak. Baita arrantzaleen kontratuak ere.

Kontratua idatziz formalizatzen ez bada, beharrezkoa denean, kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa egin dela ulertuko da, salbu eta haren aldi baterako izaera edo zerbitzuak lanaldi partzialekoak direla egiaztatzen duen kontrako frogarik badago, Langileen Estatutuaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak dirauen bitartean ere.

Kontratazioaren modalitatea edozein dela ere, langile finkoen izaera hartuko dute Gizarte Segurantzan alta eman ez zaienek, probaldirako legez ezarritako epearen parekoa igaro ondoren, kontratatutako jardueren edo zerbitzuen izaerak berak argi eta garbi ondorioztatzen ez badu horien iraupena, hori guztia zuzenbidean egon daitezkeen gainerako erantzukizunei kalterik egin gabe.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio, hitzartu eta 10 eguneko epean.
Desgaitasuna duen langile batekin kontratua formalizatzen denean, kontratua idatziz formalizatuko da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuari Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta emateko eskaera erantsiko zaio, baita desgaitasun-ziurtagiria ere.

Aldizkako lan finkoa denean, kontratua nahitaez idatziz formalizatu beharko da, ezartzen den ereduan, eta bertan jardueraren gutxi gorabeherako iraupena adierazi beharko da, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboak ezartzen duen deitzeko modua eta ordena ere. Era berean, gutxi gorabeherako moduan, zenbatetsitako lanaldia eta ordutegi-banaketa adierazi beharko dira.

Urruneko langileen kasuan, kontratuan adierazi beharko da prestazioa non egiten den. Urrutiko lana ezartzeko akordioa idatziz formalizatuko da. Akordioa hasierako kontratuan zein ondorengoan ezartzen bada, Langileen Estatutuaren 8.4 artikuluan jasotako arauak aplikatuko zaizkio lan-kontratuaren oinarrizko kopiari dagokionez.

Kontratua lanaldi partzialekoa bada, egunean, astean, hilean edo urtean zenbat lan-ordu arrunt kontratatu diren eta nola banatu diren adierazi beharko da kontratuan. Eskakizun horiek betetzen ez badira, kontratua lanaldi osokotzat joko da, salbu eta zerbitzuen izaera partziala eta kontratatutako orduen kopurua eta banaketa egiaztatzen duen kontrako frogarik badago.

Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihur daitezke lanaldi osoarekin, lanaldi partzialarekin edo aldizkako kontratu finkoarekin, eta idatziz formalizatu beharko dira, hasierako kontratuak bezala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan, eta Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaizkio hitzartu eta hurrengo hamar egunetan.

 

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua.

 • 1424/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, edukiaren komunikazio arautzen duen lan-kontratuak eta oinarrizko eta horien kopia, enplegu zerbitzu publikoei eta baliabide telematikoak erabiltzeko.

Kontratu honetan ezarritakoaren zuzentzen oro har, kontratu mugagabeak eginez gero, aldatzea eragiten duten gabe aurretik eduki espezifikoa klausula espezifikoak ezartzea barruan, eskubidea ematen ez inolako pizgarri kontratazioa.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua.

 • 1424/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, edukiaren komunikazio arautzen duen lan-kontratuak eta oinarrizko eta horien kopia, enplegu zerbitzu publikoei eta baliabide telematikoak erabiltzeko.

Langileen betekizunak

Erakunde eskudunak aitortutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duen langilea izatea, edo ezintasun iraunkor oso, absolutu edo handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo baliaezintasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunak.

Enplegu-zerbitzu publikoetan langabetuen lan-egoeran dauden enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa erregistratuta dauden pertsonak.

Langileak ezin izan du enpresara, enpresa-taldera edo erakundera lotuta egon kontratu mugagabearen bidez kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan.

Kanpo geratuko dira kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik (abenduaren 30eko BOE).

Azken bi bazterketak ez dira aplikatuko laneratzeko zailtasun bereziak dituzten langileen kasuan. Ondorio horietarako, zailtasun berezi horiek daudela ulertuko da langilea honako talde hauetako batean badago:

 • Garuneko paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala dutenak edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.
 • Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, % 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta dutenak.

Enpresaren

Jarraian adierazten diren onurak eskatu ahal izango dituzte desgaitasuna duten langileak lanaldi osoan edo partzialean kontratatzen dituzten enpresek, bai eta desgaitasuna duten langileak bazkide gisa sartzen dituzten eta honako baldintza hauek betetzen dituzten lan elkartuko kooperatibek ere:

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai langileen alta-datan, bai dagozkion hobariak aplikatzen diren bitartean. Hobari-aldian betebehar horiek arauzko epean ordaintzen ez badira, programa honetan araututako hobariak automatikoki galduko dira, epe horretan ordaindu ez diren aldiei dagozkien kuotei dagokienez, eta aldi hori kontsumitutzat hartuko da hobariaren gehieneko denbora zenbatzeko.
 • Preskribatu gabeko arau-hauste oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzetik eratorritako onurak ez jasotzea, hori guztia Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen 46.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz (abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina).

Kontratu hobaridunak hamabi hilabetez programa honetan ezarritako hobarietatik kanpo geratuko dira kaleratze aitortu edo bidegabetzat jo direlako edo kaleratze kolektiboagatik azkendu diren enpresak.

Pizgarriak


818/2021 Errege Dekretuaren 47.2.a) eta b) artikuluan aurreikusitako neurriak finantzatzeko dirulaguntzen erreferentzia-zenbatekoak honako hauek izango dira:

a) Dirulaguntza, hasierako kontratazio mugagabe bakoitzeko edo aldi baterako kontratua lanaldi osoko kontratu mugagabe bihurtzeko, 5.500 eurokoa, oro har (6.000 euro, hasierako kontratazio mugagabea egiten zaion langilea emakumea, 45 urtetik gorakoa edo enplegu-zerbitzu publiko eskudunak zehazten duen beste edozein kolektibo kalteberatakoa bada).

Hasierako kontratazio mugagabea, lanaldi osokoa, 5.c) artikuluan aurreikusitakoaren arabera lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten desgaitasuna duten langileekin egiten bada, dirulaguntza 7.000 eurokoa izango da (7.500 euro, kontratatutako pertsona emakumea edo 45 urtetik gorakoa bada, edo enplegu-zerbitzu publiko eskudunak zehazten duen beste edozein kolektibo kalteberetako kidea bada).

b) Kontratazio mugagaberako dirulaguntzen zenbatekoak, aurreko a) letran adierazitakoak, 2.000 euroraino gehitu ahal izango dira kontratazioa langile autonomoek edo lehen langilea kontratatzen duen kooperatiba edo lan-sozietate batek egiten duenean, edo desgaitasuna duten langileak lan-enklabe batetik datozenean. Azken kasu horretan, enpresa laguntzaileak kontratua etenik gabe egin beharko du, eta langilea enklabean sartzen denetik gutxienez hiru hilabeteko epea igaro ondoren.

Era berean, aurreko a) letran adierazitako zenbatekoak aplikatuko dira desgaitasuna duten langileak zuzenean enplegu-zentro berezietatik badatoz, lan-enklabe batetik igaro gabe, baldin eta zentro horietan gutxienez sei hilabeteko antzinatasuna egiaztatzen badute eta enplegu-zentro berezian langile gisa baja hartu zuenetik hiru hilabete baino gehiago igaro ez badira, baja horren arrazoia edozein izanik ere.

Kontratua lanaldi partzialerako hitzartzen denean, dirulaguntza hori proportzionalki murriztuko da egindako lanaldiaren arabera, eta lanaldi hori ezin izango da izan langile konparagarri baten lanaldi osoaren ehuneko 50 baino txikiagoa. Dirulaguntza horiek emateko, lanaldi partzialaren gutxieneko muga hori ez da aplikatuko desgaitasuna duten pertsonen kolektiboari dagokionez, enplegua haien gaitasunetara egokitzeko neurri gisa.

Gizarte Segurantzaren enpresa-kuoten hobaria:

Kontratua lanaldi osokoa bada, enpresak hobari hauek jasotzeko eskubidea izango du:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urtetik gorakoak: 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urtetik gorako 6.300 €/urte 6.300 €/urte


Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, zenbateko horiek proportzionalki murriztuko dira, ezarritako lanaldiaren arabera.

Enpresak, enpresa-kuotan hobariak lortu ahal izateko, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen (abenduaren 30eko BOE) 5.etik 9.era bitarteko artikuluetan eta urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko ditu.

Lanpostuak egokitzeko dirulaguntzaren xedea izango da irisgarritasun unibertsal fisikoko, sentsorialeko, kognitiboko eta komunikazioko neurriak eta egoera jakin bakoitzaren premien araberako neurri egokiak finantzatzea, salbu eta neurri horiek zama handiegia badakarkiote erakundeari, bai eta babes pertsonalerako bitartekoak ematea ere, kontratatutako desgaitasuna duten langileei lan-arriskuak saihesteko eta/edo lana eragozten edo zailtzen dieten oztopo arkitektonikoak edo oztopoak kentzeko.

Dirulaguntza horren erreferentzia-zenbatekoa 1.800 eurokoa izango da kontratatutako langile bakoitzeko, enplegu-zerbitzu publiko bakoitzak ezartzen duen gutxieneko aldian, eta ez du inola ere gaindituko egokitzapen, zuzkidura edo ezabapen horrek justifikatzen duen benetako kostua.

Kuota osoaren kenkaria 9.000 eurokoa izango da pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak kontratatutako langile desgaituen plantillaren batez besteko gehikuntza % 33koa edo handiagoa eta % 65etik beherakoa denean, zergaldian zehar, aurreko aldiko izaera bereko langileen batez besteko plantillari dagokionez.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 eurokoa izango da, zergadunak zergaldian kontratatutako % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duten langileen plantillaren batez besteko gehikuntza izan duen pertsona/urte bakoitzeko, aurreko aldiko izaera bereko langileen batez besteko plantillari dagokionez.

Desgaitasuna duten langileak kontratatzeko dirulaguntzak autonomia-erkidegoen eskumena dira, Ceuta eta Melilla hiri autonomoen kasuan izan ezik. Garrantzitsua da lan-kontratua formalizatu aurretik, dirulaguntza eskatu behar bada, aldez aurretik informazioa jasotzea zure autonomia-erkidegoko enplegu-zerbitzu publikoan.

Dirulaguntzak, betekizunak betetzea autonomia-erkidegoaren eskumena denez, autonomia-erkidego bakoitzaren eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako SEPEren probintzia-zuzendaritzen esku daude.

Araudia

 • 1424/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, edukiaren komunikazio arautzen duen lan-kontratuak eta oinarrizko eta horien kopia, enplegu zerbitzu publikoei eta baliabide telematikoak erabiltzeko.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.
 • 27/2014 legea, azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzko.
 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 818/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Enplegu Sistema Nazionalaren enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena.

Langileen betekizunak

Erakunde eskudunak aitortutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duen langilea izatea, edo ezintasun iraunkor oso, absolutu edo handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo baliaezintasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunak.

Lan-gaitasunaren murrizketa antzerako lanbide-prestakuntza duen pertsona baten lanerako gaitasun normalarekin lotuta hautemango da.

Desgaitasun-maila talde multiprofesionalek zehaztuko dute ebazpen arrazoitu bidez, eta dagokion erregelamendu-arauan ezarritako baremoak aplikatuko dira.

Enplegu-zerbitzu publikoetan langabetuen lan-egoeran dauden enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa erregistratuta dauden pertsonak.

Langileak ezin izan du enpresara, enpresa-taldera edo erakundera lotuta egon kontratu mugagabearen bidez kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan.

Kanpo geratuko dira kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik (abenduaren 30eko BOE).

Bazterketa hori ez da aplikatuko laneratzeko zailtasun bereziak dituzten langileen kasuan. Ondorio horietarako, zailtasun berezi horiek daudela ulertuko da langilea honako talde hauetako batean badago:

 • a) Garuneko paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala dutenak edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.
 • b) Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, ehuneko 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta dutenak.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegu-zentro bereziek hitzartzen dituzten kontratuak mugagabeak izan daitezke, urrutiko lan-kontratua izan ezik.

Gizarte Segurantzako kotizazioei dagokienez, oro har edo berariaz onuragarriena den hobarien edo kuoten salbuespenen araubidea aplikatuko da.

Desgaitasuna duen langilea bere lanpostuaren edukia osatzen duten zereginak betetzeko edo, hala badagokio, lanposturako beharrezkoa den prestakuntza osatzeko egokitze profesionala errazteko, kontratuetan lanera egokitzeko aldi bat hitzartu ahal izango da. Aldi hori, aldi berean, probaldia izango da, eta ezingo da sei hilabetetik gorakoa izan.

Desgaitasuna duen langileak lanera egokitzeko aldi bat igaro behar duela eta horren baldintzak talde multiprofesionalak zehaztuko dituela.

Lanaldiari, atsedenaldiei, jaiegunei, oporrei eta baimenei dagokienez, Langileen Estatutuaren I. tituluko bigarren kapituluko bosgarren atalean xedatutakoa beteko da, honako berezitasun hauei kalterik egin gabe:

 • a) Debekatuta dago aparteko orduak egitea, ezbeharrak eta aparteko beste kalte batzuk prebenitzeko edo konpontzeko behar direnak izan ezik.
 • b) Langileak, aldez aurretik jakinarazita eta justifikatuta, lanetik alde egin ahal izango du errehabilitazio mediko-funtzionaleko tratamenduetara joateko eta lanbide-orientazioko, -prestakuntzako eta -berregokitzeko ekintzetan parte hartzeko, betiere absentzia horiek seihilekoan hamar egunetik gorakoak ez badira.

Enpresaren betekizunak

Desgaitasuna duten pertsonen eta/edo haien senideen elkarteek sustatzen dituzte batez ere enpresak, edozein pertsona fisikok edo juridikok bat osatzeko aukera alde batera utzi gabe.

Zentro horien helburu nagusia desgaitasuna duten pertsonak laneratzea eta, beraz, gizarteratzea da.

Enplegu Zentro Bereziaren kalifikazioa lortzeko, enpresek desgaitasuna duten langileen % 70 izan behar dute gutxienez plantillan, eta dagokion kalifikazioa eskatu behar diote administrazio eskudunari.

Enplegu-zentro berezien helburu nagusia da desgaitasuna duten langileei lan produktibo eta ordaindua egitea, beren ezaugarri pertsonaletara egokitua eta langile horiek lan-merkatu arruntean integratzea erraztuko duena.

Administrazio publikoek sor ditzakete, zuzenean edo beste erakunde batzuekin lankidetzan. Enpresaburu izateko gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten erakundeek, pertsona fisikoek, juridikoek edo ondasun-erkidegoek.

Publikoak edo pribatuak izan daitezke, irabazi-asmoarekin edo gabe.

Ezinbestekoa da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zentroen Erregistroan (SEPE) edo, hala badagokio, administrazio autonomikoei dagokien erregistroan kalifikatzea eta inskribatzea.

Kudeaketa edozein enpresari eragiten dioten arau berberen mende dago.

Desgaitasuna duten langileak lanaldi osorako edo partzialerako kontratatzen dituzten enplegu-zentro bereziek jarraian adierazten diren onurak eskatu ahal izango dituzte.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai langileen alta-datan, bai dagozkion hobariak aplikatzen diren bitartean. Hobari-aldian betebehar horiek arauzko epean ordaintzen ez badira, programa honetan araututako hobariak automatikoki galduko dira, epe horretan ordaindu ez diren aldiei dagozkien kuotei dagokienez, eta aldi hori kontsumitutzat hartuko da hobariaren gehieneko denbora zenbatzeko.

Preskribatu gabeko arau-hauste oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzetik eratorritako onurak ez jasotzea, hori guztia Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen 46. eta 46 bis artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz (abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina).

Hamabi hilabetez programa honetan ezarritako hobarietatik kanpo geratuko dira kontratu hobaridunak azkendu dituzten edo azkentzen dituzten Enplegu Zentro Bereziak, kaleratze aitortu edo bidegabetzat jotzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik.

Pizgarriak

Desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu babestuan laneratzeko programaren helburua da desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu babestuan integratzea, legez ezarritako baldintzetan halakotzat kalifikatuta dauden enplegu-zentro berezietan lanpostuak sortzea eta mantentzea sustatzeko dirulaguntza publikoak emanez.

Enplegu-zentro berezietan lanpostuak mantentzeko laguntzak honako hauek dira:

 • Enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren % 100eko hobaria, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kuotak eta baterako bilketaren kuotak barne.
 • Inbertsio finkorako dirulaguntza. Gehienez 12.000 eurokoa izango da kontratu mugagabe berri bakoitzeko edo desgaitasuna duten pertsonekin egiten diren aldi baterako kontratuak edo iraupen mugatuko kontratuak mugagabe bihurtzen diren bakoitzeko. Nolanahi ere, ez da inoiz gaindituko inbertsio horrek justifikatzen duen benetako kostua.
 • Soldata-kostuko dirulaguntzak. Programa honen azken hartzaileen desgaitasun mota eta maila kontuan hartuta graduatuko dira, baita betetzen dituzten lanpostuen egonkortasuna ere, honako baldintza hauetan: Desgaitasuna duten eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun handiagoak dituzten langileen kasuan, langile bakoitzeko dirulaguntzaren gutxieneko zenbatekoa indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 55 izango da (ehuneko 60 emakumea edo 45 urtetik gorakoa bada) kontratu mugagabea duenean, eta ehuneko 50 aldi baterako kontratua duenean, enplegu-zerbitzu publikoak ezartzen duen gutxieneko iraupenarekin. Ehuneko 65etik beherako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten langileen kasuan, langile bakoitzeko dirulaguntzaren gutxieneko zenbatekoa honako hau izango da: kontratu mugagabea dutenean, indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren ehuneko 50, eta, hala badagokio, enplegu-zerbitzu publikoak ezartzen duen gutxieneko iraupena duen aldi baterako kontratua dutenean, ehuneko 40.
 • Lanpostuak egokitzeagatiko dirulaguntza, irisgarritasun unibertsal fisikoko, sentsorialeko, kognitiboko eta komunikazioko neurriak eta egoera jakin bakoitzaren premien araberako neurri egokiak barne, salbu eta neurri horiek gehiegizko zama badakarkiote erakundeari, eta babes pertsonalerako eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeko baliabideak hornitzeak 1.800 euroko gehieneko zenbatekoa izango du desgaitasuna duen langile bakoitzeko, enplegu-zerbitzu publiko bakoitzak ezartzen duen gutxieneko aldian kontratatua, eta ez du inola ere gaindituko egokitzapen, zuzkidura edo ezabapen horrek justifikatzen duen benetako kostua.
 • Lanbide-jarduerari laguntzeko unitateek ematen dituzten egokitze pertsonal eta sozialeko zerbitzuengatiko dirulaguntzak apirilaren 21eko 469/2006 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan adierazitako zenbatekoa izango du (469/2006 Errege Dekretua, apirilaren 21ekoa, enplegu-zentro berezietako egokitze pertsonal eta sozialeko zerbitzuen esparruan lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak arautzen dituena).

Lanbide Jarduerari Laguntzeko Unitatetzat hartzen dira Enplegu Zentro Berezietako Doikuntza Pertsonal eta Sozialeko Zerbitzuen barruan dauden talde multiprofesionalak; izan ere, hainbat eginkizun eta zeregin garatuz, zentro horietako desgaitasuna duten langileek lanpostu batean sartzeko prozesuan dituzten oztopoak, oztopoak edo zailtasunak gainditzen laguntzen dute, bai eta lanpostu horretan irauten ere.

Beste ezaugarri batzuk

Desgaitasuna duen langileak Enplegu Zentro Berezietan egiten duen lana produktiboa eta ordaindua izan beharko da, langilearen ezaugarri indibidualetara egokitua, langilearen egokitzapen pertsonala eta soziala errazteko eta, hala badagokio, ondoren lan-merkatu arruntean sartzea errazteko.

Lana une oro desgaitasunen bat duen langilearen ezaugarri pertsonal eta profesionaletara egokitzen dela bermatzeko eta lortutako egokitzapen profesionalaren maila baloratzeko, talde multiprofesionalek gutxienez bi urtez behin berrikusiko dituzte. Talde multiprofesional horien berrikuspenaren ondorioz ikusten badute langileak egiten duen lanak arrisku larria dakarkiola bere osasunari, haren desegokitasuna adierazi beharko dute. Kasu horretan, langileak bere ezaugarrietarako egokia den beste lanpostu bat bete beharko du zentroan bertan, eta hori ezinezkoa bada, zerbitzuak emateari utziko diote.

Arriskua Talde Multiprofesionala aldizka berrikusi aurretik egiaztatzen bada, modu berean jokatuko da, eta horren berri emango zaio berehala Talde Multiprofesionalari.

Araudia

 • 1368/1985 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan.
 • 427/1999 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, 1368/1985 errege dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan. [Permalink ELI]
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari.
 • 2273/1985 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, por el que se aprueba el Reglamento enplegu-zentro berezietako legeko 42. artikuluan zehaztutako 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, minusbaliatuak integratzeko (1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, egungo 43. artikulua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari).
 • 469/2006 Errege Dekretua, apirilaren 21ekoa, Enplegu Zentro Berezietako egokitze pertsonal eta sozialeko zerbitzuen esparruan lanbide-jarduerari laguntzeko unitateak arautzen dituena.
 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 818/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Enplegu Sistema Nazionalaren enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.

Desgaitasuna duten langileak enplegu-zentro berezietako enplegutik merkatu arrunteko enpresetako enplegura igarotzea, batez ere otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuan araututako lan-enklabeen bidez (dekretu horren bidez, lan-enklabeak arautzen dira, desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko neurri gisa), haien kontratazioa mugagabeki sustatuz.

Langileen betekizunak

Erakunde eskudunak aitortutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duen langilea izatea, edo ezintasun iraunkor oso, absolutu edo handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo baliaezintasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunak.

Lan-enklabe batetik etortzea eta Enplegu Zentro Berezian borondatezko eszedentzian egotea.

Honako kolektibo hauetakoren batekoa izatea (otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera):

a) Garuneko paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala duten pertsonak edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten desgaitasun intelektuala duten pertsonak.

b) % 65eko edo gehiagoko desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak.

c) Aurreko paragrafoetan sartuta ez dauden eta % 33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila aitortuta duten emakumeak.

Enpresaren betekizunak

Enpresa laguntzailea izatea eta otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzea (otsailaren 21eko BOE).

Kontratu hobaridunak hamabi hilabetez programa honetan ezarritako hobarietatik kanpo geratuko dira kaleratze aitortu edo bidegabetzat jo direlako edo kaleratze kolektiboagatik azkendu diren enpresak.

Pizgarriak

a) edo b) taldeko enklabeko langile bat kontratatzen duen enpresa laguntzaileak irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretuan ezarritako dirulaguntzak jasotzeko eskubidea izango du.

Enpresa laguntzaileak c) taldeko enklabeko langile bat kontratatzen badu, irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretuan ezarritako dirulaguntzak jasotzeko eskubidea izango du.

Gizarte Segurantzaren enpresa-kuoten hobaria:

Kontratua lanaldi osokoa bada, enpresak hobari hauek jasotzeko eskubidea izango du:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urtetik gorako 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urtetik gorako 6.300 €/urte 6.300 €/urte

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobaria 2.7 artikuluan ezarritakoa izango da abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE) arabera, 27/2009 legearen 6.2 artikuluan emandako idazkera, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Enpresaren betebeharrak

Enpresa onuradunek gutxienez hiru urtez eutsi beharko diote langile horien egonkortasunari, eta bidezko kaleratzea gertatuz gero, desgaitasuna duten beste langile batzuekin ordeztu beharko dituzte.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Beste ezaugarri batzuk

Otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretuan aurreikusi gabeko gaietan, enpresa laguntzaileei eta kontratu horiei betekizunei eta bazterketei buruzko araubidea aplikatuko zaie, bai eta betebeharrei buruzkoa ere, langileen enpleguaren egonkortasunari eustekoa barne, irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretuan araututako laguntzei aplikatzekoa.

Araudia

 • 290/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, enplegu-enklabeak arautzen dituena sustatzeko neurri gisa ezintasunen bat duten pertsonentzako enplegua.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.
 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 818/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Enplegu Sistema Nazionalaren enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena.

Langileen betekizunak

Adimen-gaitasun mugatua duten pertsonak maiatzaren 25eko 368/2021 Errege Dekretuaren 2. artikuluan zehaztutakoak dira (368/2021 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, adimen-gaitasun mugatua duten pertsonak enplegurako sarbidea sustatzeko ekintza positiboko neurriei buruzkoa).

Gaitasun intelektuala duen pertsona izatea, baldin eta enplegu-zerbitzu publikoetan langabetuen lan-egoeran dauden enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa erregistratuta badaude, gutxienez % 20ko desgaitasun intelektuala duten eta % 33ra iristen ez diren desgaitasun-egoeraren indarreko balorazio-baremoen arabera.

Kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak kanpoan geratuko dira.

Langileak ez du bigarren mailarainoko (hori barne) odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere.

Langileak ezin izan du enpresarekin, enpresa-taldearekin edo erakundearekin lotuta egon kontratu mugagabearen aurreko 24 hilabeteetan, edo azken 6 hilabeteetan iraupen mugatuko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratu baten, txanda-kontratu baten edo erretiroagatiko ordezkapen-kontratu baten bidez.

Kanpo geratzen dira kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak. Baztertze hori ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik denean.

Kontratuaren ezaugarriak

Pizgarrien atalean aipatzen diren laguntzen xede diren kontratuak mugagabeak izango dira, aldizkako finkoen modalitatea barne, lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratazioen bidez.

Enpresaren betekizunak

Jarraian adierazten diren onurak eskatu ahal izango dituzte gaitasun intelektuala duten langileak lanaldi osoan edo partzialean mugarik gabe kontratatzen dituzten enpresek eta langile autonomoek, bai eta gaitasun intelektuala duten langileak bazkide gisa sartzen dituzten eta honako baldintza hauek betetzen dituzten lan elkartuko kooperatibek ere:

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai langileen alta-datan, bai dagozkion hobariak aplikatzen diren bitartean.

Preskribatu gabeko arau-hauste oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak ez jasotzea, hori guztia Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 46. eta 46 bis artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Kontratu hobaridunak hamabi hilabetez programa honetan ezarritako hobarietatik kanpo geratuko dira kaleratze aitortu edo bidegabetzat jo direlako edo kaleratze kolektiboagatik azkendu diren enpresak. Salbuespen horrek gertatutako azkentze-kontratuen kopuru berari eragingo dio.

Pizgarriak

2.000 euroko dirulaguntza, lanaldi osoko kontratu bakoitzeko.

Kontratu mugagabea lanaldi partzialekoa bada, 2.000 euroko dirulaguntza itundutako lanaldiaren proportzioan murriztuko da.
Gizarte Segurantzaren enpresa-kuoten hobaria:

128 euroko hobaria hilean 4 urtez.

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, zenbateko hori proportzionalki murriztuko da ezarritako lanaldiaren arabera, eta bat etorriko da urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoarekin.

Lanpostuak egokitzeko dirulaguntzaren xedea izango da irisgarritasun unibertsal fisikoko, sentsorialeko, kognitiboko eta komunikazioko neurriak eta egoera jakin bakoitzaren premien araberako neurri egokiak finantzatzea, salbu eta neurri horiek zama handiegia badakarkiote erakundeari, bai eta babes pertsonalerako bitartekoak ematea ere, kontratatutako desgaitasunen bat duten langileei lan-arriskuak saihesteko eta/edo lana eragozten edo zailtzen dieten oztopo arkitektonikoak edo oztopoak kentzeko.

Dirulaguntza horren erreferentzia-zenbatekoa 1.800 eurokoa izango da kontratatutako langile bakoitzeko, enplegu-zerbitzu publiko bakoitzak ezartzen duen gutxieneko aldian, eta ez du inola ere gaindituko egokitzapen, zuzkidura edo ezabapen horrek justifikatzen duen benetako kostua.

* Dirulaguntzak autonomia-erkidegoaren eskumenekoak direnez, betekizunak betetzea autonomia-erkidego bakoitzaren eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako probintzia-zuzendaritzen esku dago.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 818/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Enplegu Sistema Nazionalaren enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena.

Ezintasun iraunkor osoagatik edo erabatekoagatik enpresa utzi duten langileak berriro hartzea dakarren kontratazio mugagabea, maiatzaren 11ko 1451/1983 Errege Dekretuaren 2.1 eta 2. artikuluetan aurreikusitako kasuetan. Dekretu horren bidez, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa eta langile elbarrien enplegua sustatzeko neurriak arautzen dira.

Pizgarriak

138 euroko hobaria hilean 2 urtez.

baldin eta berronartze hori ez badator bat langileek lanpostura itzultzeko duten eskubidearekin.

Aurreko paragrafoan adierazitako hobaria aplikatuko zaie, halaber, ezintasun iraunkorra duten 55 urtetik gorako pertsonei, beren enpresara beste kategoria batean itzultzen badira, bai eta gaitasuna berreskuratzen duten eta beste enpresa batek kontrata ditzakeen adin horretatik gorako pertsonei ere.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa eta langile elbarrien enplegua sustatzeko neurriak arautzen dituena.a.

Langileen betekizunak

Langabetuak eta enplegu-bulegoan gutxienez 12 hilabetez izena emanda daudenak kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetan.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi mugagabea, lanaldi osokoa edo partzialekoa.

Enpresaren betekizunak

Enpresak gutxienez 3 urtez mantendu beharko du lanean kontratatutako langilea, lan-harremana hasten den egunetik zenbatzen hasita.

Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta-egoera edo altaren pareko egoera mantentzeko betebeharrak betetzeko, ez dira kontuan hartuko arrazoi objektiboengatik edo bidegabetzat aitortu ez diren diziplinazko kaleratzeengatik lan-kontratuak amaitzea, zuzenbidearekin bat ez datozela aitortu ez den kaleratze kolektiboak, ezta langileen dimisioagatik, erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik edo probaldia suntsiarazteagatik azkentzeak ere. Era berean, ez dira kontuan hartuko enpresaburuaren erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, arau honetan hobaritzen diren prestakuntza-kontratuen edo iraupen jakineko kontratuen kasuan hitzartutako denbora amaitzeagatik, aldizkako kontratu finkoa duten langileei dei egitearen amaieragatik edo, subrogazioen kasuan, legez ezarritako arrazoiengatik.

Pizgarriak

Enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotaren hobaria:

 • Gizonak: 110 euro hilean.
 • Emakumeak eta 45 urtetik gorako pertsonak: adierazitako hobaria 128 euro/hileko izango da.

Kontratua lanaldi partzialekoa bada, hobariak kontratuan itundutako lanaldiaren proportzioan baliatuko dira, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 10.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Iraupena

 • 3 urte

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Langileen betekizunak

Enplegu-zerbitzu publikoetan langabetuen lan-egoeran dauden enplegu-zerbitzuen eskatzaile gisa erregistratuta dauden eta laneratzeko enpresen araubidea arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 2.1 artikuluan zerrendatutako talderen batean sartuta dauden langileak, bai eta beren ezaugarriengatik eta egoera sozioekonomikoagatik gizarte-zerbitzuek edo organo eskudunek izaera hori egiaztatuta duten eta honako kolektibo hauetakoren bateko kide izateak baldintzatzen duen beste edozein kolektibo ere:

 • A) Gizarteratzeko Gutxieneko Errentak edo izaera bereko edo antzeko beste edozein prestazio jasotzen dutenak, autonomia-erkidego bakoitzean hartutako izenaren arabera, bai eta horien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak ere.
 • B) Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak jaso ezin dituzten pertsonak, arrazoi hauetakoren batengatik:
  • Bizitzeko edo erroldatzeko edo Unitate Hartzailea eratzeko eskatutako aldia ez betetzea.
  • Legez ezarritako jasotzeko gehieneko aldia agortu izana.
 • C) Hemezortzi urtetik gorako eta hogeita hamar urtetik beherako gazteak, adingabeak babesteko erakundeetakoak.
 • D) Drogazaletasun-arazoak edo beste mendekotasun-nahasmendu batzuk dituzten eta errehabilitazio- edo gizarteratze-prozesuan dauden pertsonak.
 • E) Espetxeetako presoak, baldin eta haien espetxe-egoerak aukera ematen badie enplegu bat lortzeko, eta haien lan-harremana uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuan sartuta ez badago (782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, espetxe-tailerretan lan egiten duten zigortuen lan-harreman berezia eta gizartearen mesederako lan-zigorrak jasotzen dituztenen Gizarte Segurantzaren babesa arautzen dituena), bai eta baldintzapeko liberatuak eta preso ohiak ere.
 •  
 • F) Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan dauden barruko adingabeak, baldin eta horien egoerak lana lortzea ahalbidetzen badie eta lan-harremana ez badago lege horren Erregelamenduaren 53.4 artikuluan aipatzen den lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan. Erregelamendu hori Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuaren bidez onartu zen. Halaber, zaintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak.
 • G) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako ostatu-zentro alternatiboetatik datozen pertsonak.
 • H) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio- eta gizarteratze-zerbitzuetatik datozen pertsonak,
 • I) Autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publiko eskudunek zehaztutako beste batzuk.

Kuoten hobaria aplikatzeko, enpresak aldez aurretik egiaztatu beharko du gizarte-zerbitzuek edo organo publiko eskudunak gizarte-bazterkeriako egoera dutela, urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 6.d) artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, eta egiaztagiriak bost urtez eduki beharko ditu hobariak egiaztatzeko, zaintzeko eta kontrolatzeko eskumena duten organoen eskura.

Kontratatutako langileak aurreko 12 hilabeteetan laneratzeko enpresa batekin lan-kontratu bat amaitu badu, ondoren laneratzeko enpresa utzi ondoren beste enplegatzaile batentzat besteren konturako zerbitzuak 30 egun baino gehiagoz eman ez baditu, eta laneratzeko enpresa edo enplegu-zentro berezia ez den enplegatzaile batek kontratu mugagabea egiten badu, hobaria 147 eurokoa izango da hilean, gehienez ere 12 hilabetez. 12 hilabeteko aldi hori amaitzean, aurreko hobaria aplikatuko da, paragrafo horretan aurreikusitako gehieneko iraupena osatu arte.

Langileak ez du bigarren mailarainoko (hori barne) odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere.

Langileak ezin izan du enpresarekin, enpresa-taldearekin edo erakundearekin lotuta egon kontratu mugagabearen aurreko 24 hilabeteetan, edo azken 6 hilabeteetan iraupen mugatuko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratu baten, txanda-kontratu baten edo erretiroagatiko ordezkapen-kontratu baten bidez.

Kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak kanpoan geratuko dira. Baztertze hori ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik denean.

Kontratuaren ezaugarriak

Pizgarrien atalean aipatzen diren laguntzen xede diren kontratuak mugagabeak izan daitezke, aldizkako finkoen modalitatea barne, lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratazioen bidez. Idatziz formalizatuko dira, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan.

Enpresaren betekizunak

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE) 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzetik baztertuta ez egotea.

Kontratu hobaridunak 12 hilabetez hobarietatik kanpo geratuko dira, baldin eta kontratu horiek iraungi edo azkentzen badira, bidegabeko kaleratze aitortu edo deklaratuagatik edo kaleratze kolektiboagatik. Salbuespen horrek azkentze-kontratuen kopuru berari eragingo dio.

Pizgarriak

128 euroko hobaria hilean 4 urtez.

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobariaren zenbatekoa proportzionalki murriztuko da kontratuan ezarritako lanaldiaren arabera, urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Langileen betekizunak

Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileak. Gizarte-bazterketa kasuan kasuko gizarte-zerbitzu publiko eskudunek egiaztatuko dute, eta honako kolektibo hauetako batekoa izateak zehaztuko du:

 • A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.
 • B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:
  • erroldan izena emanda Ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
  • legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.
 • C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.
 • D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.
 • E) espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.
 • F) barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.
 • G) Pertsona zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla.
 • H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langileak ez du bigarren mailarainoko odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere. Langileak ezin izan du enpresarekin, enpresa-taldearekin edo erakundearekin lotuta egon kontratu mugagabearen aurreko 24 hilabeteetan, edo azken 6 hilabeteetan iraupen mugatuko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratu baten, txanda-kontratu baten edo erretiroagatiko ordezkapen-kontratu baten bidez.

Kanpo geratzen dira lan-harreman mugagabea kontratua formalizatu baino hiru hilabete lehenago amaitu duten langileak. Kanporatze hori ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik denean, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik (abenduaren 30eko BOE).

Kountratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira eta iraupen mugagabea, aldizkako langile finkoen modalitate barne, edo aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoan edo lanaldi partzialean,; kasu horretan, eguneroko lanaldia baino gehiagoko asteko edo lanaldiaren erdia lanaldi osoan alderagarri batekin ebalua ditzan.

Ere hitzartu ahal izango da, lan-sustapenerako aldi baterako kontratu gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak. Idatziz gauzatuko dira ereduan batek argitaratzea agintzen duen estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Merkataritza-elkartea izatea edo baltzu kooperatiboa insertzio enpresa gisa kalifikatuta, jardueraren bat egiten duen ekonomikoa bere xede sozialaren integrazioa eta prestakuntza-socio-laboral gizartean bazterturik dauden pertsonak.

Sustatzaileak eta partaidetza duten erakunde sustatzaileak edo gehiago, hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioak, beronen helburu soziala, pertsona behartsuen gizarteratzea sustatzen duten agertzen, gizarteratze-enpresak sortzeko. Horren parte-hartzea gutxienez kapital sozialaren% 51 merkataritza-sozietateetarako. Sozietate kooperatiben eta lan-kokatu behar da partaidetza hori legedietan jasotako gehieneko muga kontuan hartuta aplikatu behar zaien a bazkide laguntzaileak baldin bada.

Dagokien erregistroan izena emanda egotea, bai eta euskal autonomia erkidegoko Administrazio erregistroan gizarteratze-enpresak.

Urteko konputuan mantentzea, gizarteratze-prozesuan dauden langileen ehunekoa, gutxienez% 30eko lehen hiru urteetan jardueraren batean, eta langile guztien% 50, gutxienez, laugarren urtetik aurrera, eta ezin izango dira gutxienez bi.

Ez egin, iharduera ekonomikoen, euren sozietate-xedea.

Aplikatzea,% 80 gutxienez soberakin erabilgarriak zabaldu eta hobetu edo produkzio-egiturak eta gizarteratze-

Memoria ekonomikoa eta soziala kontuan hartzen dituen oreka sozial urtero aurkeztea, gizarteratze maila lan-merkatuan arrunta eta plantilaren osakera, gizarteratze-zereginei buruzko informazioa eta egindako aurreikuspenak datorren urterako.

Behar diren bitarteko guztiak eduki-konpromisoak betetzeko ibilbideak, eta lan mundura bideratzeko.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4ko (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Pizgarriak

Hobaria, kontratu mugagabea bakoitzak eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 850 €/urte 3 urte iraun behar du.

Kontratua 30 urtetik beherakoekin edo 35 urtetik beherakoekin formalizatzen denean, % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta badute, hilean 147 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, 3 urtez.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), 12 hilabetez, lege horretan jasotako dirulaguntzak jaso ditzaketenak.

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.
 • Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 6. xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Langileen betekizunak

Kontratazio mugagabea, genero-indarkeriaren, sexu-indarkeriaren edo gizakien salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo lan-esplotazioaren biktima direla egiaztatuta duten emakumeentzat eta prostituzio-testuinguruetan dauden emakumeentzat, urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 6.e), f) eta g) artikuluetan jasotako definizioen arabera. Ez da beharrezkoa enplegu-zerbitzu publikoetan inskribatzea.

a) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak: genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egoera hori egiaztatzen duten emakumeak.

b) Gizakien salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo lan-esplotazioaren biktima diren emakumeak eta prostituzio-testuinguruetako emakumeak: egoera hori egiaztatzen duten emakumeak, salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo lan-esplotazioaren biktimei eta prostituzio-testuinguruetako emakumeei arreta integrala emateaz arduratzen den zerbitzu publiko baten txostenaren bidez, edo arlo horretan eskumena duten administrazio publikoek behar bezala aitortutako gizarte-erakunde espezializatuen bidez, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan premiazko neurriak hartzen dituen martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuaren 47. artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) Sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeak: 16 urtetik gorako emakumeak, baldin eta egoera hori egiaztatzen badute Sexu-askatasunaren berme integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoaren 37. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Kontratuaren ezaugarriak

Laguntzen xede diren kontratuak mugagabeak izan daitezke, aldizkako finkoen modalitatea barne, lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratuen bidez. Idatziz formalizatuko dira, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan.

Enpresaren betekizunak

Kontratu hau egin ahal izango dute kolektibo horretan bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartzen diren enpresa guztiek, kooperatibek edo lan-sozietateek barne, betiere erakundeak besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako erregimen propioa aukeratu badu, bai eta kolektibo horretan sartutako langileak kontratatzen dituzten autonomoek ere.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE) 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzetik baztertuta ez egotea.

Bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik kontratu hobaridunak iraungi dituzten edo azkentzen dituzten enpresak hamabi hilabetez kontrataziorako pizgarrietatik kanpo geratuko dira. Salbuespen horrek azkentze-kontratuen kopuru berari eragingo dio.

Pizgarriak

Kontratu mugagabe bakoitzak eskubidea emango du, kontratua egiten den egunetik hasita, hileko hobari bat jasotzeko langile bakoitzeko Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan.

128 euroko hobaria hilean 4 urtez

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobariaren zenbatekoa proportzionalki murriztuko da kontratuan ezarritako lanaldiaren arabera, urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Beste ezaugarri batzuk

Ezarritako onurek, helburu bererako beste laguntza publiko batzuekin batera, ezin izango dute hobaria jasotzen duen kontratuari dagokion urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Deskribatutako pizgarriak ez dira emango lan-harreman bereziak direnean.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.
 • 6/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan premiazko neurriak hartzen dituena.

Langileen betekizunak

1/2023 Errege Lege Dekretuaren 6.h artikuluan jasotako definizioaren arabera terrorismoaren biktima direla egiaztatuta duten pertsonen kontratazio mugagabea (Terrorismoaren biktimak: Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legearen 34. artikuluan xedatutakoaren arabera izaera hori egiaztatzen duten pertsonak).

Pizgarriak

128 euroko hobaria hilean 4 urtez.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 29/2011 Legea, irailaren 22koa, Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babestekoa.

Langilearen betekizunak

Kualifikazio txikia duten eta Gazte Bermea Sistema Nazionalaren onuradun diren 30 urtetik beherako gazteak.

Kualifikazio txikia duten gazteak izango dira Lanbide Heziketako sistemako Batxilergoko edo Erdi Mailako Prestakuntza Zikloko tituluari dagozkion ikasketak lortu ez dituztenak, Gazte Bermea Sistema Nazionalaren fitxategian horri buruz egindako adierazpenaren arabera. Deklarazio hori faltsutuz gero, aipatu sistemaren onuradun gisa baztertu ahal izango dira.

Enpresaren betekizunak

a) Ez izatea desgaitua dirulaguntza eta laguntza publikoak lortzeko eta onura eta pizgarri fiskalak edo Gizarte Segurantzakoak izateko, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 33.7.f) artikuluaren arabera.

b) Gizarte Segurantzaren kotizazioetako onurei dagokienez, enplegu-programen edo enplegurako lanbide-heziketaren aplikaziotik eratorritako laguntzak, dirulaguntzak, hobariak eta onurak eskuratzetik salbuetsita ez egotea preskribatu gabeko arau-hauste astunak edo oso astunak egiteagatik, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 46. eta 46 bis artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Halaber, dirulaguntza publikoei dagokienez, preskribatu gabeko arau-hauste larri edo oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzeko aukeratik kanpo ez egotea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 62. eta 63. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

c) Zerga-betebeharrak egunean izatea.

Gizarte Segurantzaren kuotetako etekinen kasuan, betebehar horiek betetzean egunean egon beharko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari langilearen alta edo dagokion datu-aldaketa jakinarazten zaion data, baldin eta kuoten hobaria jasotzeko eskubidearen hasiera ez bada altaren ondorioz gertatzen.

Etekinek irauten duten bitartean zerga-betebeharrak egunean edukitzearen betekizuna betetzat jotzeko, bai eta onura berriak eskuratzeari dagokionez ere, organo eskudunak bide telematikoz jaulkitako ziurtagiriek sei hilabeteko balio-epea izango dutela ulertuko da, ematen diren egunetik zenbatzen hasita, eta egiaztatuta geratuko da aipatutako baldintza epe osoan betetzen dela, aurreko paragrafoan aipatzen den dataren eta lehen adierazitako sei hilabeteko balio-epearen epemugaren artean enpresak duen zerga-egoera edozein dela ere. Balio-epe hori beste sei hilabetez luzatuko da, epe horietako bakoitzean onura berriak lortzeagatik zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen denetik aurrera.

d) Kuotengatik eta baterako diru-bilketako kontzeptuengatik Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, bai eta Gizarte Segurantzaren diru-bilketaren kudeaketaren xede den Gizarte Segurantzaren beste edozein baliabide ere, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20. artikuluan eta haren erregelamenduzko garapenean ezarritako moduan eta baldintzetan, salbu eta artikulu horren apartaturen bat ez aplikatzea legez ezartzen bada.

Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetako mozkinen kasuan, horiek baliatzeko aldian Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan ezarritako inguruabarrak gertatzen badira, arau honetan araututako onurak automatikoki galduko dira, erregelamenduzko epean ordaindu ez diren aldiei dagozkien kuotei dagokienez, salbu eta Administrazioaren akatsen ondorioz gertatzen direnean, eta aldi hori kontsumitutzat hartuko da onura horiek baliatzeko gehieneko denbora zenbatzeko. Mozkinen galera automatiko hori soilik aplikatuko zaie Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan deskribatutako inguruabarrak betetzen dituzten langileei, aipatutako legearen 22. artikuluan aipatzen den zuzeneko likidazio-sisteman egindako kuoten likidazioen esparruan.

Ondorio horietarako, ulertuko da enpresek ez dutela egunean d) idatz-zati honetan aipatzen den betekizuna, baldin eta enpresak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian jakinarazi badu langilearen alta, kuoten likidazioa aurkezteko arauzko epea amaitu ondoren, edo, hala badagokio, kuoten likidazioaren azken berrespena egin ondoren, aurkezteko arauzko epearen barruan. Epe horretan sartu beharko zen lehen aldiz eraginpeko langilea, dagokion kotizazioan hobariak aplikatuta.

e) Berdintasun-plana edukitzea, legez edo konbentzioz plana ezartzera behartuta dauden enpresen kasuan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako betekizuna betetzat joko da erregistro publikoan nahitaez inskribatzen denean, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Errege-dekretu horrek berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen ditu, eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua aldatzen du, laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzkoa.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratuak mugagabeak, lanaldi osokoak, lanaldi partzialekoak edo aldizkako finkoak izan daitezke.

Idatziz formalizatuko da, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan..

Pizgarriak

Errege lege-dekretu hau indarrean dagoen lehen urtean, kualifikazio txikia duten eta Gazte Bermea Sistema Nazionalaren onuradun diren 30 urtetik beherako gazteekin egiten diren kontratu mugagabeek kotizazioan 275 euroko hobaria izateko eskubidea emango dute, 10. artikuluan ezarritako baldintzetan, hiru urtez.

Gobernuak, hurrengo urteetan, aurreikusitako neurria handitu ahal izango du, une bakoitzean indarrean dagoen Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren finantza-baliabideek ahalbidetzen dutenean.

Beste ezaugarri batzuk

Lan-kontratazio mugagaberako hobarietan, arau honetan aurreikusitako kasuetan kontratuak eraldatzea barne, eta bazkide langile edo lan-bazkide gisa kooperatiba eta lan-sozietate gisa mugagabeki sartzeagatik, onuradunak alta-egoeran edo altaren pareko egoeran mantendu beharko du neurri horien hartzailea, Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean kotizatzeko betebeharrarekin, hiru urtez gutxienez, hobaridun kontratua hasi, eraldatu edo lanean hasten den egunetik zenbatzen hasita. Betebehar hori paragrafo honetako kasu eta baldintzetan aplikatuko da 1.2 artikuluan aurreikusitako dirulaguntzak baliatzen direnean.

Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta-egoera edo altaren pareko egoera mantentzeko betebeharrak betetzeko, ez dira kontuan hartuko arrazoi objektiboengatik edo bidegabetzat aitortu ez diren diziplinazko kaleratzeengatik lan-kontratuak amaitzea, zuzenbidearekin bat ez datozela aitortu ez den kaleratze kolektiboak, ezta langileen dimisioagatik, erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik edo probaldia suntsiarazteagatik azkentzeak ere. Era berean, ez dira kontuan hartuko enpresaburuaren erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, arau honetan hobaritzen diren prestakuntza-kontratuen edo iraupen jakineko kontratuen kasuan hitzartutako denbora amaitzeagatik, aldizkako kontratu finkoa duten langileei dei egitearen amaieragatik edo, subrogazioen kasuan, legez ezarritako arrazoiengatik. Salbuetsita geratuko dira, halaber, enplegu-zentro berezietako desgaitasuna duten langileei kontratuak azkentzeak, baldin eta enplegu-zentro berezietan lan egitetik enpresa arruntera igarotzen badira.

Artikulu honetan aurreikusitako Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta edo kotizatzeko betebeharra duen altarekin parekatutako egoera mantentzeko betebeharrak betetzen ez badira, dagozkion onuretarako eskubidea galduko da, 13. artikuluan ezarritakoa aplikatuta.

Araudia

 • Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Langilearen betekizunak

Kontratazio mugagabea egitea edo kooperatiban edo lan-sozietatean bazkide gisa sartzea prestakuntza praktikoa egiten duen enpresak, prestakuntza hori amaitzean edo garatzen ari den bitartean.

Enpresaren betekizunak

a) Ez izatea desgaitua dirulaguntza eta laguntza publikoak lortzeko eta onura eta pizgarri fiskalak edo Gizarte Segurantzakoak izateko, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 33.7.f) artikuluaren arabera.

b) Gizarte Segurantzaren kotizazioetako onurei dagokienez, enplegu-programen edo enplegurako lanbide-heziketaren aplikaziotik eratorritako laguntzak, dirulaguntzak, hobariak eta onurak eskuratzetik salbuetsita ez egotea preskribatu gabeko arau-hauste astunak edo oso astunak egiteagatik, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 46. eta 46 bis artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Halaber, dirulaguntza publikoei dagokienez, preskribatu gabeko arau-hauste larri edo oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzeko aukeratik kanpo ez egotea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 62. eta 63. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

c) Zerga-betebeharrak egunean izatea.

Gizarte Segurantzaren kuotetako etekinen kasuan, betebehar horiek betetzean egunean egon beharko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari langilearen alta edo dagokion datu-aldaketa jakinarazten zaion data, baldin eta kuoten hobaria jasotzeko eskubidearen hasiera ez bada altaren ondorioz gertatzen.

Etekinek irauten duten bitartean zerga-betebeharrak egunean edukitzearen betekizuna betetzat jotzeko, bai eta onura berriak eskuratzeari dagokionez ere, organo eskudunak bide telematikoz jaulkitako ziurtagiriek sei hilabeteko balio-epea izango dutela ulertuko da, ematen diren egunetik zenbatzen hasita, eta egiaztatuta geratuko da aipatutako baldintza epe osoan betetzen dela, aurreko paragrafoan aipatzen den dataren eta lehen adierazitako sei hilabeteko balio-epearen epemugaren artean enpresak duen zerga-egoera edozein dela ere. Balio-epe hori beste sei hilabetez luzatuko da, epe horietako bakoitzean onura berriak lortzeagatik zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen denetik aurrera.

d) Kuotengatik eta baterako diru-bilketako kontzeptuengatik Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, bai eta Gizarte Segurantzaren diru-bilketaren kudeaketaren xede den Gizarte Segurantzaren beste edozein baliabide ere, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20. artikuluan eta haren erregelamenduzko garapenean ezarritako moduan eta baldintzetan, salbu eta artikulu horren apartaturen bat ez aplikatzea legez ezartzen bada.

Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetako mozkinen kasuan, horiek baliatzeko aldian Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan ezarritako inguruabarrak gertatzen badira, arau honetan araututako onurak automatikoki galduko dira, erregelamenduzko epean ordaindu ez diren aldiei dagozkien kuotei dagokienez, salbu eta Administrazioaren akatsen ondorioz gertatzen direnean, eta aldi hori kontsumitutzat hartuko da onura horiek baliatzeko gehieneko denbora zenbatzeko. Mozkinen galera automatiko hori soilik aplikatuko zaie Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan deskribatutako inguruabarrak betetzen dituzten langileei, aipatutako legearen 22. artikuluan aipatzen den zuzeneko likidazio-sisteman egindako kuoten likidazioen esparruan.

Ondorio horietarako, ulertuko da enpresek ez dutela egunean d) idatz-zati honetan aipatzen den betekizuna, baldin eta enpresak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian jakinarazi badu langilearen alta, kuoten likidazioa aurkezteko arauzko epea amaitu ondoren, edo, hala badagokio, kuoten likidazioaren azken berrespena egin ondoren, aurkezteko arauzko epearen barruan. Epe horretan sartu beharko zen lehen aldiz eraginpeko langilea, dagokion kotizazioan hobariak aplikatuta.

e) Berdintasun-plana edukitzea, legez edo konbentzioz plana ezartzera behartuta dauden enpresen kasuan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako betekizuna betetzat joko da erregistro publikoan nahitaez inskribatzen denean, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Errege-dekretu horrek berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen ditu, eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua aldatzen du, laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzkoa.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratuak mugagabeak, lanaldi osokoak, lanaldi partzialekoak edo aldizkako finkoak izan daitezke.

Idatziz formalizatuko da, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan..

Pizgarriak

Prestakuntza praktikoa egiten ari den enpresak kontratu mugagabeak egiten baditu, hilean 138 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango du 3 urtez, edo kontratuaren indarraldi osoan, desgaitasuna duen pertsona bat kontratatuz gero (urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 25. artikulua).

Kontratazio mugagabea egitea edo kooperatiban edo lan-sozietatean bazkide gisa sartzea prestakuntza praktikoa egiten duen enpresak, prestakuntza hori amaitzean edo garatzen ari den bitartean.

Kooperatiban bazkide gisa sartzeko, hobari hori soilik aplikatuko da erakunde horrek besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako erregimen propioa aukeratu duenean.

Beste ezaugarri batzuk

Lan-kontratazio mugagaberako hobarietan, arau honetan aurreikusitako kasuetan kontratuak eraldatzea barne, eta bazkide langile edo lan-bazkide gisa kooperatiba eta lan-sozietate gisa mugagabeki sartzeagatik, onuradunak alta-egoeran edo altaren pareko egoeran mantendu beharko du neurri horien hartzailea, Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean kotizatzeko betebeharrarekin, hiru urtez gutxienez, hobaridun kontratua hasi, eraldatu edo lanean hasten den egunetik zenbatzen hasita. Betebehar hori paragrafo honetako kasu eta baldintzetan aplikatuko da 1.2 artikuluan aurreikusitako dirulaguntzak baliatzen direnean.

Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta-egoera edo altaren pareko egoera mantentzeko betebeharrak betetzeko, ez dira kontuan hartuko arrazoi objektiboengatik edo bidegabetzat aitortu ez diren diziplinazko kaleratzeengatik lan-kontratuak amaitzea, zuzenbidearekin bat ez datozela aitortu ez den kaleratze kolektiboak, ezta langileen dimisioagatik, erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik edo probaldia suntsiarazteagatik azkentzeak ere. Era berean, ez dira kontuan hartuko enpresaburuaren erretiroagatik, heriotzagatik, ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, arau honetan hobaritzen diren prestakuntza-kontratuen edo iraupen jakineko kontratuen kasuan hitzartutako denbora amaitzeagatik, aldizkako kontratu finkoa duten langileei dei egitearen amaieragatik edo, subrogazioen kasuan, legez ezarritako arrazoiengatik. Salbuetsita geratuko dira, halaber, enplegu-zentro berezietako desgaitasuna duten langileei kontratuak azkentzeak, baldin eta enplegu-zentro berezietan lan egitetik enpresa arruntera igarotzen badira.

Artikulu honetan aurreikusitako Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta edo kotizatzeko betebeharra duen altarekin parekatutako egoera mantentzeko betebeharrak betetzen ez badira, dagozkion onuretarako eskubidea galduko da, 13. artikuluan ezarritakoa aplikatuta.

Araudia

 • 5/2011 Legea, martxoaren 29koa, Gizarte Ekonomiari buruzkoa.
 • Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 25. artikulua (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Langileen betekizunak

Berrogeita hamabi urtetik gorako langile langabeak, Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda daudenak eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 274. artikuluan jasotako edozein subsidioren edo Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Araubide Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen aldeko langabezia-subsidioaren onuradunak direnak.

Neurri hori borondatezkoa izango da.

Langileak ez du bigarren mailarainoko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osokoa eta mugagabea izango da.

Idatziz formalizatuko da, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan.

Enpresaren betekizunak

Neurri hori ezin izango da aplikatu laneratzeko kontratuak edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Nekazaritzako Enplegua Sustatzeko Programaren babesean diruz lagundutako kontratuak direnean, edo kontratazioa honako hauek egiten dutenean:

 • Kontratazioaren unean enplegu-erregulazioko espedientea baimenduta duten enpresak.
 • Langabeziagatiko subsidioaren onuradun den langabeak azken hamabi hilabeteetan lan egin duen enpresak, Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Erregimen Berezian sartuta dauden behin-behineko langileekin egindako kontratuen kasuan izan ezik.

Pizgarriak

Sorospenaren onuradunek eta horiek kontratatzen dituzten enpresek honako laguntza hauek jaso ahal izango dituzte:

Hilero subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordainduko zaio langileari, kontratua indarrean dagoen bitartean, sorospenetik jasotzeko dagoen aldiaren bikoitza gehienez ere, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren a), e), f) eta g) letretan eta 272. artikuluan aurreikusitako eskubidea azkentzeko kausak aplikatzeari kalterik egin gabe.

Langileari subsidioaren zenbatekoa ordainduko zaio, ordainketa bakarrean, baldin eta bateragarritasuna eragiten duen lanak onuraduna ohiko bizilekuz aldatzera behartzen badu.

Dagokion hobaria kontratazio mugagabearen kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen (abenduaren 30eko BOE) edo 8/2019 Errege Lege Dekretuaren eskakizunak betetzen badira, hau da, langilea kolektibo hauetako batean sartzen bada: desgaitasuna duen pertsona; gizarte-bazterkeriako pertsona; genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren, terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktima; edo martxoaren 8ko 8/2019 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan (martxoaren 12ko BOE), hau da, iraupen luzeko langabetu izatea.

Aurreko 1. paragrafoan aipatzen den hileko ordainketa prestazioak kudeatzen dituen erakundeko langileak jasoko du paragrafo horretan ezarritako denboran, eta, hala badagokio, aurreko 2. paragrafoan aurreikusitako mugikortasun geografikorako laguntzatik hiru hilabeteko sorospen-aldia deskontatuko da, hau da, subsidioa aipatutako bateragarritasun-araubidean sei hilabetez ordaintzekoa.

Enpresaburuak, denbora horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra beteta izango du, eta langileak jasotako sorospenaren zenbatekoa osatuko du, soldata horren zenbatekora iritsi arte. Halaber, Gizarte Segurantzari gertakari guztiengatik eta adierazitako soldata osoagatik egindako kotizazioen erantzule izango da, subsidioaren zenbatekoa barne. Nekazaritzako Erregimen Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen kasuan, enpresaburua izango da REASSen benetako lanaldiengatiko kotizazioaren erantzulea, dagozkion kontingentziengatik.

Araudia

 • 45/2002 legearen bosgarren xedapen iragankorra, abenduaren 12koa, sistema erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, langabeziagatiko babes-aukerak areagotzeko.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.
 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Langilearen betekizunak

Aldi baterako laneko enpresa batek prestakuntza-kontratu batekin kontratatuta egon den langilea (prestakuntza txandakakoa edo prestakuntza praktika profesionala lortzeko), enpresan zerbitzuak emanez eta etenik gabe kontratu hori eginez.

Enpresaren betekizunak

a) Ez izatea desgaitua dirulaguntza eta laguntza publikoak lortzeko eta onura eta pizgarri fiskalak edo Gizarte Segurantzakoak izateko, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 33.7.f) artikuluaren arabera.

b) Gizarte Segurantzaren kotizazioetako onurei dagokienez, enplegu-programen edo enplegurako lanbide-heziketaren aplikaziotik eratorritako laguntzak, dirulaguntzak, hobariak eta onurak eskuratzetik salbuetsita ez egotea preskribatu gabeko arau-hauste astunak edo oso astunak egiteagatik, abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 46. eta 46 bis artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Halaber, dirulaguntza publikoei dagokienez, preskribatu gabeko arau-hauste larri edo oso larriak egiteagatik enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzeko aukeratik kanpo ez egotea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 62. eta 63. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

c) Zerga-betebeharrak egunean izatea.

Gizarte Segurantzaren kuotetako etekinen kasuan, betebehar horiek betetzean egunean egon beharko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari langilearen alta edo dagokion datu-aldaketa jakinarazten zaion data, baldin eta kuoten hobaria jasotzeko eskubidearen hasiera ez bada altaren ondorioz gertatzen.

Etekinek irauten duten bitartean zerga-betebeharrak egunean edukitzearen betekizuna betetzat jotzeko, bai eta onura berriak eskuratzeari dagokionez ere, organo eskudunak bide telematikoz jaulkitako ziurtagiriek sei hilabeteko balio-epea izango dutela ulertuko da, ematen diren egunetik zenbatzen hasita, eta egiaztatuta geratuko da aipatutako baldintza epe osoan betetzen dela, aurreko paragrafoan aipatzen den dataren eta lehen adierazitako sei hilabeteko balio-epearen epemugaren artean enpresak duen zerga-egoera edozein dela ere. Balio-epe hori beste sei hilabetez luzatuko da, epe horietako bakoitzean onura berriak lortzeagatik zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen denetik aurrera.

d) Kuotengatik eta baterako diru-bilketako kontzeptuengatik Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea, bai eta Gizarte Segurantzaren diru-bilketaren kudeaketaren xede den Gizarte Segurantzaren beste edozein baliabide ere, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20. artikuluan eta haren erregelamenduzko garapenean ezarritako moduan eta baldintzetan, salbu eta artikulu horren apartaturen bat ez aplikatzea legez ezartzen bada.

Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetako mozkinen kasuan, horiek baliatzeko aldian Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan ezarritako inguruabarrak gertatzen badira, arau honetan araututako onurak automatikoki galduko dira, erregelamenduzko epean ordaindu ez diren aldiei dagozkien kuotei dagokienez, salbu eta Administrazioaren akatsen ondorioz gertatzen direnean, eta aldi hori kontsumitutzat hartuko da onura horiek baliatzeko gehieneko denbora zenbatzeko. Mozkinen galera automatiko hori soilik aplikatuko zaie Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20.3 artikuluan deskribatutako inguruabarrak betetzen dituzten langileei, aipatutako legearen 22. artikuluan aipatzen den zuzeneko likidazio-sisteman egindako kuoten likidazioen esparruan.

Ondorio horietarako, ulertuko da enpresek ez dutela egunean d) idatz-zati honetan aipatzen den betekizuna, baldin eta enpresak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian jakinarazi badu langilearen alta, kuoten likidazioa aurkezteko arauzko epea amaitu ondoren, edo, hala badagokio, kuoten likidazioaren azken berrespena egin ondoren, aurkezteko arauzko epearen barruan. Epe horretan sartu beharko zen lehen aldiz eraginpeko langilea, dagokion kotizazioan hobariak aplikatuta.

e) Berdintasun-plana edukitzea, legez edo konbentzioz plana ezartzera behartuta dauden enpresen kasuan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako betekizuna betetzat joko da erregistro publikoan nahitaez inskribatzen denean, urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Errege-dekretu horrek berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen ditu, eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua aldatzen du, laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzkoa.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osokoa eta mugagabea izango da.

Idatziz formalizatuko da, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan.

Pizgarriak

Langilea aldi baterako laneko enpresa batek kontratatu badu prestakuntza-kontratu batekin (praktika profesionala lortzeko prestakuntza ikas-ekinezkoa edo prestakuntzakoa), enpresan zerbitzuak emanez eta kontratu hori etenik gabe egiten bada, enpresak urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 24. artikuluan ezarritako kotizazioan hobaria jasotzeko eskubidea izango du, zenbateko hauekin:

Gizonak: 128 euro hilean.

Emakumeak: 147 euro hilean.

Iraupena: 3 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Definizioa

Titularrak hitzartzen duen familia-etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezitzat hartzen da, enplegu-emaile gisa eta haren mende eta kontura familia-etxean zerbitzu ordainduak ematen dituen enplegatua den aldetik.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegatzaileek zuzenean edo enplegu-zerbitzu publikoen edo behar bezala baimendutako enplegu-agentzien bidez kontratatu ahal izango dituzte langileak, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa erabat bermatuta.

Lan-kontratuaren forma Langileen Estatutuan aurreikusitakoaren araberakoa izango da.

Kontratua egin ahal izango da.

 • Hitzez.
 • Idatziz.

Kontrako frogarik ezean, idatzizko itunik ezean, lan-kontratua mugagabetzat eta lanaldi osokotzat joko da.

Alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak irauten duen bitartean ere.

Langileak kontratuaren funtsezko elementuei eta lan-prestazioa gauzatzeko baldintza nagusiei buruzko informazioa jaso beharko du, baldin eta elementu horiek ez badaude idatziz formalizatutako kontratuan jasota, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 8. artikuluko 5. paragrafoa garatzen duen uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen alderdiez gain, informazio horrek honako hauek jaso beharko ditu:

a) Gauzazko soldata-prestazioak, halakorik egotea hitzartu denean.

b) Hitzartutako presentzia-denboren iraupena eta banaketa, bai eta horiek ordaintzeko edo konpentsatzeko sistema ere.

c) Etxeko enplegatuak familiaren egoitzan gaua igarotzeko erregimena, hala badagokio.

Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen eskura jarriko ditu lan-kontratuen ereduak, bai eta artikulu honetan ezarritakoa betetzeko behar den informazioa ere.

Kontratua amaitzea

1. Familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana Langileen Estatutuaren 49.1 artikuluan ezarritako arrazoiengatik azkendu ahal izango da, lan-araudi erkidea aplikatuz, salbu eta harreman horren izaera bereziaren ondoriozko berezitasunekin bateraezina denean.

2. Diziplinazko kaleratzea, idatzizko jakinarazpen bidez, Langileen Estatutuan aurreikusitako arrazoiengatik.

3. Aurrekoa gorabehera, lan-harreman berezi hori honako arrazoi hauengatik azkendu ahal izango da, betiere justifikatuta badaude:

a) Familia-unitatearen diru-sarrerak gutxitzea edo gastuak handitzea gerora sortutako arrazoiengatik.

b) Familia-unitatearen premien funtsezko aldaketa, etxeko langilea baztertzea justifikatzen duena.

c) Enplegatzailearen konfiantza galtzea arrazoiz eta proportzionaltasunez oinarritzen duen langilearen portaera.

Arrazoi horiengatiko azkentzea paragrafo honetan xedatutakoaren arabera gertatuko da.

Kontratua amaitzeko erabakia idatziz jakinarazi beharko zaio etxeko enplegatuari, eta argi eta garbi adierazi beharko da enplegu-emaileak lan-harremana amaitutzat eman nahi duela eta erabaki hori hartzeko arrazoia zein den.

Kontratua iraungi dela jakinaraztearekin batera, enplegatzaileak kalte-ordain bat eman beharko dio langileari, zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi eguni dagokien soldataren baliokidea, sei hileko mugarekin.

Zerbitzu-emateak urtebeteko iraupena gainditzen badu, enplegatzaileak aurreabisu-epe bat eman beharko du, eta epe horren iraupena, langileari azkentzeko erabakia jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, gutxienez hogei egunekoa izan beharko da. Gainerako kasuetan, aurreabisua zazpi egunekoa izango da.

Aurreabisu-aldian, lanaldi osoan lan egiten duen pertsonak astean sei orduko lizentzia hartzeko eskubidea izango du, ordainsaria galdu gabe, enplegu berria bilatzeko.

Enplegatzaileak, aurreabisuaren ordez, aldi horretako soldaten pareko kalte-ordaina eman ahal izango du.

4. Ez badira betetzen azkentzearen jakinarazpenaren edo aurreko paragrafoan aipatutako kalte-ordaina eskura jartzearen idatzizko formari buruzko betekizunak, ulertuko da enplegatzaileak Langileen Estatutuan araututako kaleratzearen azkentze-araubidea aplikatzea erabaki duela.

Presuntzio hori ez da aplikagarria izango kalte-ordaina kalkulatzeko aurreabisua edo nahitaezko akatsa ematen ez bada; nolanahi ere, enplegatzaileak aldi horri dagozkion soldatak ordaindu beharko ditu, edo kalte-ordaina behar bezala ordaindu.

5. Barneko langileari dagokionez, kontratua amaitzeko erabakia ezin izango da hartu hamazazpi: 00etatik hurrengo eguneko zortzi: 00etara bitartean, salbu eta kontratua amaitzeko arrazoia leialtasun- eta konfiantza-betebeharren falta oso astuna denean.

6. Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen esku jarriko ditu lan-kontratuaren azkentzea langileei behar bezala jakinarazteko ereduak eta informazioa.

Pizgarriak

Etxeko langile bat kontratatuta duten edo edozein kontratu-modalitatetan kontratatzen duten eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematen dioten pertsonek eskubidea izango dute ehuneko 20ko murriztapena izateko erregimen horretan ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari dagozkion gertakari arruntengatiko Gizarte Segurantzako kotizaziorako enpresa-ekarpenean.

Era berean, ehuneko 80ko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute enpresek sistema berezi horretan langabeziagatiko kotizaziora eta Soldatak Bermatzeko Funtsera egiten dituzten ekarpenetan.

Etxeko langile bat Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta ematen duten enplegatzaileek, araubide horretan alta emanda dauden bitartean, 100eko 45eko edo 100eko 30eko hobaria aplikatu ahal izango dute sistema bereziaren kotizaziorako enpresa-ekarpenean, betiere ondare- eta/edo errenta-baldintza jakin batzuk betetzen badira. Hobari hori erregelamendu bidez garatzen denean sartuko da indarrean, eta erregelamendu bidezko garapen horretarako epea 2024ko apirilaren 1ean amaituko da.

 

% 20ko murrizketa hobari batekin handituko da familia ugarientzat % 45era iritsi arte, betiere etxeko langileek zerbitzuak modu esklusiboan ematen badituzte eta aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familien kasuan, etxetik kanpo besteren edo norberaren kontura lan egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.

Hobari horiek enplegatzaile bakoitzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen etxeko langile bakar bati aplikatuko zaizkio. Araubide horretan altan dagoen etxeko langile bat baino gehiago badago enplegatzaile bakoitzeko, hobaria lehenengo alta egoeran dagoenari bakarrik aplikatuko zaio.

Araudi

 • 16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzekoa.
 • 1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana arautzen duena.
 • Azken xedapenetako hamaikagarrena, honako lege honena: 11/2023 Legea, maiatzaren 8koa, Europar Batasunaren zenbait produktu eta zerbitzuren irisgarritasunari, kualifikazio handiko pertsonen migrazioari, zergei eta notario- eta erregistro-jarduketen digitalizazioari buruzko zuzentarauen transposizioa egiten duena, eta maiatzaren 27ko 12/2011 Legea, kalte nuklearrengatiko edo material erradioaktiboengatiko erantzukizun zibilari buruzkoa, aldatzen duena.

Langileen betekizunak

Erakunde eskudunak aitortutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duen langile bat izatea, edo ezintasun iraunkor osoko, absolutuko edo baliaezintasun handiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo baliaezintasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunak.

Langileak enplegua sustatzeko aldi baterako kontratu bat edo prestakuntza-kontratu bat (praktikaldikoa edo prestakuntzarako eta ikaskuntzarako) sinatuta eta indarrean izan beharko du. Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak mugagabe bihur daitezke, kontratuaren indarraldiko edozein unetan hobaria emanez. Pizgarria jasotzeko eskubidea izateko prestakuntza-kontratuak mugagabe bihurtuko dira hasierako iraupena edo iraupen luzatua amaitzean.

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Pizgarriak

Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua eraldatzen bada: dirulaguntza, irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Kontratua lanaldi osokoa bada, enpresak hobari hauek jasotzeko eskubidea izango du:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urteik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urteik gorakoak 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urteik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urteik gorakoak 6.300 €/urte 6.300 €/urte

Kontratazioa lanaldi partzialekoa bada, hobariaren zenbatekoa urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoa izango da.

Lanpostuak egokitzeagatiko dirulaguntza, irisgarritasun unibertsal fisikoko, sentsorialeko, kognitiboko eta komunikazioko neurriak eta egoera jakin bakoitzaren premien araberako neurri egokiak barne, salbu eta neurri horiek gehiegizko zama badakarkiote erakundeari, eta babes pertsonalerako eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeko baliabideak hornitzeak 1.800 euroko gehieneko zenbatekoa izango du desgaitasuna duen langile bakoitzeko, enplegu-zerbitzu publiko bakoitzak ezartzen duen gutxieneko aldian kontratatua, eta ez du inola ere gaindituko egokitzapen, zuzkidura edo ezabapen horrek justifikatzen duen benetako kostua.

Kuota osoaren kenkaria 9.000 eurokoa izango da pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak kontratatutako langile desgaituen plantillaren batez besteko gehikuntza % 33koa edo handiagoa eta % 65etik beherakoa denean, zergaldian zehar, aurreko aldian izaera bereko langileen batez besteko plantillari dagokionez.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 eurokoa izango da pertsona/urte bakoitzeko, zergadunak zergaldian kontratatutako eta % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duten langileen plantillaren batez besteko igoeraren arabera, aurreko aldiko izaera bereko langileen batez besteko plantillari dagokionez.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.
 • 27/2014 legea, azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzko.
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.
 • 818/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Enplegu Sistema Nazionalaren enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena.

Langilearen betekizunak

Langileak prestakuntza-kontratu bat sinatuta eta indarrean eduki beharko du (txandakako prestakuntza eta praktika profesionala lortzeko prestakuntza), txanda-kontratu bat, edo besteren konturako nekazaritzako langileekin sinatutako aldi baterako kontratu finko etenak kontratu bihurtu beharko ditu.

Hasierako iraupena edo iraupen luzatua amaitzean, prestakuntza-kontratuak hobaria duten mugagabe bihur daitezke; txanda-kontratuak, berriz, edozein egunetan egiten direla ere, indarraldian zehar hobaria duten mugagabe bihur daitezke, edozein unetan.

Langileak ez du bigarren mailarainoko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere. Bazterketa hori ez da aplikatuko enplegatzailea soldatapekorik gabeko langile autonomoa denean eta kontratua eraldatzen duenean bere etxean bizi ez den eta bere kargura ez dagoen berrogeita bost urtetik beherako senide bakarra denean, edo berarekin lan egiten duten 30 urtetik beherako langile autonomoaren seme-alaben kasuan, elkarrekin bizi zein bizi ez.

Enpresaren betekizunak

Hurrengo paragrafoan adierazitako hobarien onuradun izan daitezke enpresak, autonomoak eta lan-sozietateak edo kooperatibak barne, baldin eta azken horiek besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako araubide propioa aukeratu badute.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE) 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzetik baztertuta ez egotea.

Pizgarriak

Prestakuntza-kontratuak (Txandakako Prestakuntzarako Kontratua eta Praktika Profesionala Lortzeko Prestakuntza Kontratua) mugagabe bihurtzeak kotizazioan hobaria izateko eskubidea emango du hasierako iraupena edo iraupen luzatua amaitzean, kontratua egiten den eguna edozein dela ere.

Zenbatekoa:

 • Gizonak: 128 euro hilean.
 • Emakumeak: 147 euro hilean.
 • Iraupena: 3 urte.
 • Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Txanda-kontratuak mugagabe bihurtzeak, kontratua egiten den eguna edozein dela ere, kotizazioan hobaria izateko eskubidea emango du.

Zenbatekoa:

 • Gizonak: 55 Euro/hilean.
 • Emakumeak: 73 euro hilean.
 • Iraupena: 3 urte.
 • Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Besteren konturako nekazaritzako langileekin sinatutako aldi baterako kontratuak aldizkako kontratu finko bihurtzea.

 • Aldi baterako kontratuak Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bateginaren 16. artikuluan araututako aldizkako kontratu mugagabe bihurtzeak kotizazioan hobaria izateko eskubidea emango du, eraldaketa hori Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian sartuta dauden besteren konturako nekazaritzako langileekin sinatutako aldi baterako kontratuei dagokienean.

Hobarien aplikazioa mugatu egingo da errege lege-dekretu hau indarrean jarri ondorengo lehen bi urteetan egiten diren aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe finko etenean eraldatzera.

 

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Definizioa

Langile guztiak aintzat hartzen dituen talde batekin ospatu da.

Kontratuaren ezaugarriak

Enpresaburuak ezingo ditu bakoitzari aurre egiteko, kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak izan zirela.

Talde-burua ostentara la representación de los, taldea osatzen duten ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

Ahal izango da kontratua, ahoz nahiz idatziz.

Iraupena mugagabea izango da.

Araudia

Definizioa

Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion ahalak erabiltzen dituzten langileak, eta enpresaren helburu orokorrei dagozkienak, autonomiaz eta erantzukizun osoz. Titularitate hori betetzen duen pertsonak edo erakundeko gobernu- eta administrazio-organo gorenek emandako zuzeneko irizpideek eta jarraibideek soilik mugatzen dituzte.

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz formalizatuko da, ale bikoiztuan, alderdi kontratugile bakoitzarentzat bat. Idatzizko itunik ezean, enplegatua goi-zuzendaritzako langilea dela ulertuko da Langileen Estatutuaren 8.1. artikuluko kasuak gertatzen direnean eta lanbide-prestazioa goi-zuzendaritzako langileen izaera bereziko lan-harremana arautzen duen abuztuaren 1eko 1382/1985 Errege Dekretuaren 1.2 artikuluak definitzen duenarekin bat datorrenean.

Probaldi bat hitzartzen ahalko da: ez da inolaz ere bederatzi hilabete igaro ondoren, iraupena mugagabea da.

Proba aldia igarota, eta ez da atzera egitea pasatuta, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu, emandako zerbitzuen denbora konputatuaz langileak enpresan.

Lan-kontratua alderdien akordioz onartutako iraupena izango du.

Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak, oporrak, kontratuaren klausuletan ezarritakoa izanen da, langilearen kargurakoak nabarmen gainditzen dituzten gizon-emakumeen laneko kulturak ez prestazioak dituztenak ohiko dagokion lanbide-Eremua.

Araudia

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-011-0

2023ko irailera eguneratua