Seu electrónica

Butlletins estadístics

Conté els butlletins de dades estadístiques, procedents de les bases del SEPE i d'altres fonts institucionals. Aquesta informació es presenta amb descripcions puntuals i evolucions interanuals, la qual cosa permet tenir un millor coneixement i seguiment de les magnituds que conformen el Mercat de Treball. L'àmbit d'estudi és el nacional, el de comunitat autònoma i provincial.