REDUCIÓNS E BONIFICACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

Reducións e bonificacións á Seguridade Social aplicables aos traballadores por conta  propia segundo o establecido na Lei 20/2007, de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo modificada pola Lei 6/2017, de de 24 outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo e Real Decreto-Lei 28/2018, de de 28 decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

1.- Traballadores que causen alta inicial ou que non estivesen de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA).

(O período de anos 2 será de anos 3 cando o Autónomo gozase das bonificacións/reducións no seu anterior período de alta.)

Que opten pola base mínima de cotización:

Cota única mensual de euros  60 mensuais pola cota de continxencias comúns e continxencias profesionais, durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

Que opten por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda:

Redución mensual equivalente ao 80% da cota,  durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

Con posterioridade ao período inicial de meses 12 previsto nos dous supostos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, poderán aplicarse sobre a cota por continxencias comúns,  e por un período máximo de ata 12 meses, ata completar un período máximo de meses 24 tras a data de efectos do alta, segundo a seguinte escala:

  1. Unha redución equivalente ao 50% da cota durante os 6 meses seguintes ao período inicial previsto en calquera dos dous primeiros supostos.
  2. Unha redución equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado na letra a).
  3. Unha bonificación equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado na letra b).

Nos supostos que o traballador por conta propia ou autónomo resida e desenvolver a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao comezo da actividade consten menos de . 5000 habitantes, finalizado o período inicial de meses 12 de aplicación dos beneficios na cotización establecidos nos apartados anteriores, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos non serán de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial contempladas no apartado 2.

Para beneficiarse destas medidas durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia ou autónomo , deberá:

1.º  Estar empadroado nun municipio de menos de . 5000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento do alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo contemplado neste artigo.

2.º  Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a . 5000 habitantes.

3.º  Manter o alta na actividade autónoma ou por conta propia no antedicho municipio nos dous anos seguintes ao alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo contemplado neste artigo; así como permanecer empadroado no mesmo municipio no catro anos seguintes a dita alta.

2.- Trabajadores menores de 30 años, o mujeres menores de 35 años, que causen alta inicial o no hubieran estado de alta en los 2 años inmediatamente anteriores en el RETA.

(O período de anos 2 será de anos 3 cando o Autónomo gozase das bonificacións/reducións no seu anterior período de alta)

Ademais das reducións e bonificacións previstas con carácter xeral, unha bonificación adicional equivalente ao 30% sobre a cota por continxencias comúns, durante os 12 meses seguintes á finalización do período de bonificación previsto  con carácter xeral. Neste suposto a duración máxima das reducións e bonificacións será de meses.. 36

3.-Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%,( discapacidad inicial o sobrevenida) o víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 2 años inmediatamente anteriores en el RETA.

Que opten pola base mínima de cotización:

Cota única mensual de euros  60 mensuais pola cota de continxencias comúns continxencias profesionais, durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

Que opten por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda:

Redución equivalente ao 80 por cento da cota incluída a incapacidade temporal, durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

Con posterioridade ao período inicial de meses 12 previsto nos dous supostos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, poderá aplicarse unha bonificación do 50% sobre a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante 48 meses ata completar un período máximo de anos 5 desde a data de efectos do alta.

Nos supostos que o traballador por conta propia ou autónomo resida e desenvolver a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao comezo da actividade consten menos de . 5000 habitantes, finalizado o período inicial de meses 12 de aplicación dos beneficios na cotización establecidos nos apartados anteriores, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos non serán de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial contempladas no apartado 2.

Para beneficiarse destas medidas durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia ou autónomo, deberá:

1.º  Estar empadroado nun municipio de menos de . 5000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento do alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo contemplado neste artigo.

2.º  Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a . 5000 habitantes.

CONTÍA:

100% da cota que resulte de aplicación sobre a base media que tivese o traballador nos 12 meses anteriores á data na que se acolla a esta medida, o tipo de cotización obrigatorio que corresponda por razón da súa actividade. Esta bonificación será compatible coa establecida no Real Decreto-Lei 11/1998.

DURACIÓN:

A duración será durante o período de descanso; mínimo un mes.

NORMATIVA:

CONTÍA:

As traballadoras autónomas que cesasen na súa actividade por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela e volvan realizar unha actividade por conta propia nos 2 anos seguintes á data de cesamento.

Que opten pola base mínima de cotización:

Terán de cota fixa por continxencias comúns e profesionais,  de euros 60 mensuais.

DURACIÓN:

Durante os 12 meses seguintes  á data de reincorporación.

Que opten por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda:

Bonificación equivalente ao 80 por cento sobre a cotización por continxencias comúns, durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.

NORMATIVA: