Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Reducións e bonificacións á Seguridade Social

Reducións e bonificacións á Seguridade Social aplicables aos traballadores por conta propia segundo o establecido na Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14 / 2022 , de de 1 agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

CONTÍA:

100 % da cota por continxencias comúns resultante de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que inicie esta bonificación, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento, excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada das este continxencias.

Esta bonificación será compatible coa establecida no Real Decreto-Lei 11 / 1998 .

DURACIÓN:

A duración será durante o período de descanso.

NORMATIVA:

Artigo 38 da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14 / 2022 , de de 1 agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

As traballadoras autónomas que cesasen na súa actividade por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela e volvan realizar unha actividade por conta propia nos 2 anos seguintes á data efectiva de cesamento.

CONTÍA:

Bonificación equivalente do 80 por cento da cota por continxencias comúns resultante de aplicar á base media que tivesen as traballadoras nos doce meses anteriores á data en que cesaron na súa actividade, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento, excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada das este continxencias.

DURACIÓN:

Durante os 24 meses seguintes á data de reincorporación.

NORMATIVA:

Artigo 38 bis da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14 / 2022 , de de 1 agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

Traballadores por conta propia ou autónomos que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, a contar desde a data de efectos do alta, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

Tamén será de aplicación, cando cumpran os requisitos neles establecidos, aos traballadores por conta propia que queden incluídos no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, así como aos socios de sociedades de capital e de sociedades laborais e aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado que queden encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dentro do grupo primeiro de cotización

CONTÍA:

Con carácter xeral, aplicarase unha cota reducida por continxencias comúns e profesionais, a contar, quedando os traballadores opoñer# excepción de cotizar por cesamento de actividade e por formación profesional.

A contía anual da cota reducida establecerase na respectiva Lei de Orzamentos Xerais do Estado e a súa distribución entre as referidas continxencias determinarase reglamentariamente.

Tamén poderá aplicarse unha cota reducida durante os seguintes doce meses naturais completos, respecto daqueles traballadores por conta propia cuxos rendementos económicos netos anuais, nos termos do artigo 308 . 1 .c) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional anual que corresponda a este período.

Cando este segundo período abarque parte de dous anos naturais, o requisito relativo aos rendementos económicos deberase cumprir en cada un diso

DURACIÓN:

Desde a data de efectos do alta e durante os doce meses naturais completos seguintes.

O dereito ás reducións na cotización a que refírese este artigo extinguirase cando os traballadores por conta propia causen baixa no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos durante calquera dos períodos en que resulten aplicables.

Cando os traballadores por conta propia ou autónomos a que refírese este artigo teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, ou sexan vítimas de violencia de xénero ou vítimas de terrorismo, os períodos de aplicación da cota reducida a que refírense os apartados 1 e 2 serán, respectivamente, de meses 24 naturais completos e de meses 36 naturais completos

NORMATIVA:

Artigo 38 ter da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade e polo Real Decreto-lei 14 / 2022 , de de 1 agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural.

Traballadores autónomos que sexan beneficiarios da prestación para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, á que se refire o capítulo X do título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

CONTÍA:

Bonificación do 75 por cento da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que inicie esta bonificación, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento,

excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou autónomos.

DURACIÓN:

Durante o período de percepción da este prestación.

NORMATIVA:

Artigo 38 quarter da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade.

Traballadores autónomos que sexan beneficiarios da prestación para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, á que se refire o capítulo X do título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

CONTÍA:

Bonificación do 75 por cento da cota por continxencias comúns que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que inicie esta bonificación, o tipo de cotización para continxencias comúns vixente en cada momento,

excluído o correspondente á incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou autónomos.

DURACIÓN:

Durante o período de percepción da este prestación.

NORMATIVA:

Artigo 38 da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Empregado Autónomo, modificada polo Real Decreto-lei 13 / 2022 , de de 26 xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade.