Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contratación de persoas desempregadas de longa duración

Requisitos dos traballadores

Persoas desempregadas e inscritas na oficina de emprego polo menos 12 meses nos 18 anteriores á contratación.

Características do contrato

Por tempo indefinido a tempo completo ou parcial.

Requisitos da empresa

A empresa deberá manter en emprego ao traballador contratado polo menos 3 anos desde a data de inicio da relación laboral. Así mesmo, deberá manter o nivel de emprego  na empresa alcanzado co contrato durante, polo menos, dous anos desde a celebración do mesmo. En caso de incumprimento destas obrigacións deberase proceder ao reintegro do  incentivo.  

Non se considerasen incumpridas as obrigacións de mantemento do emprego anteriores cando o contrato de traballo extíngase  por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, nin as extincións causadas por dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez dos traballadores ou pola expiración do tempo convido ou realización da obra ou servizo obxecto do contrato, ou por resolución durante o período de proba.

No non previsto nesta disposición, será de aplicación o disposto na sección I do capítulo I da Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, salvo o establecido no seu artigo 2.7.

Incentivos

Bonificación da cota empresarial á Seguridade Social  de:

  • Homes: 1300 euros/ano.
  • Mulleres: 1500 euros/ano.

Se o contrato celébrase a tempo parcial as bonificacións gozásense de maneira proporcional á xornada de traballo pactada no contrato.

Duración

3 anos

Normativa