Sede electrónica

Conceptos

É a solicitude dun posto de traballo que realiza un traballador, desempregado ou non, ante unha Oficina dos Servizos Públicos de Emprego do Sistema Nacional de Emprego.

A partir de maio de ofrécese 2004 información sobre demandantes de emprego clasificando estas solicitudes en tres grupos:

 • Ocupados: son aqueles demandantes que tendo xa un emprego buscan un mellor ou compatibilizalo co que xa realizan (exemplo: mellor emprego, pluriempleo, etc.).
 • Con dispoñibilidade limitada: son aqueles demandantes, sen emprego, que indican na súa solicitude condiciones especiais de traballo (exemplo: só a domicilio, teletrabajo, no estranxeiro, etc.).
 • Demandantes de emprego non ocupados (DENOS): este grupo de demandantes de emprego compono aqueles que xa se consideraban parados nas estatísticas tradicionais do SPEE (antigo INEM) e algúns colectivos que, aínda non considerándose como desempregados por estas, como os demandantes de servizos previos ao emprego, si se inclúen como parados na Enquisa de Poboación Activa, que aos parados rexistrados agrégalles colectivos tales como estudantes, traballadores eventuais agrícolas subsidiados, etc.
  Esta magnitude utilízase desde finais dos 90 para a distribución dos Fondos de Políticas Activas de Emprego ás Comunidades Autónomas que teñen transferida a súa xestión, no marco dos antigos Plans Nacionais de Acción para o Emprego, actualmente englobados no Programa Nacional de Reformas de España.

De acordo co contido da Orde Ministerial de de 11 Marzo de (B.O.E. 1985 de / 143/85) pola que se establecen criterios estatísticos para a medición do Paro Rexistrado, exclúense deste todas aquelas demandas que ao final do mes de referencia atópanse nalgunha das seguintes situacións:

 • Demandantes que solicitan outro emprego compatible co que exercen (Pluriempleo).
 • Demandantes que, estando ocupados, solicitan un emprego para cambialo polo que teñen (Mellor emprego).
 • Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos de Colaboración Social (Colaboración Social).
 • Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados).
 • Demandantes que solicitan un emprego para un período inferior a meses 3  (Emprego Conxuntural).
 • Demandantes que solicitan un traballo con xornada inferior a horas 20 semanais (Xornada < 20 horas).
 • Demandantes que están a cursar estudos de ensino oficial regulada sempre que sexan menores de anos 25 ou que superando esta idade sexan demandantes de primeiro emprego (Estudantes).
 • Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cando as súas horas lectivas superen as 20 á semana, teñan unha bolsa polo menos de manutención e sexan demandantes de primeiro emprego (Estudantes).
 • Demandantes con demanda suspendida en tanto permanezan nesta situación xa que a suspensión da demanda, que xeralmente se tramita a petición do demandante e por causa que o xustifique, interrompe a procura de emprego (Demandas suspendidas).
 • Demandantes beneficiarios de prestacións por desemprego en situación de compatibilidade de emprego por realizar un traballo a tempo parcial (Compatibilidade prestacións).
 • Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del derecho (Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados).
 • Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus características, según se establece en el Art. 17 apartado 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto (Rechazo de acciones de inserción laboral).
 • Demandantes sen dispoñibilidade inmediata para o traballo ou en situación incompatible co mesmo como demandantes inscritos para participar nun proceso de selección para un posto de traballo determinado, solicitantes dun emprego exclusivamente para o estranxeiro, demandantes dun emprego só a domicilio, demandantes de servizos previos ao emprego, demandantes que en virtude dun expediente de regulación de emprego, están en situación de suspensión ou redución de xornada ou modificación das condicións de traballo, etc. (Outras causas).