Sede electrónica

Boletíns estatísticos

Contén os boletíns de datos estatísticos, procedentes das bases do SEPE e doutras fontes institucionais. Esta información preséntase con descricións puntuais e evolucións interanuais, o que permite ter un mellor coñecemento e seguimento das magnitudes que conforman o Mercado de Traballo. O ámbito de estudo é o nacional, o de comunidade autónoma e provincial.