Seu electrónica

Haig de renovar la inscripció estant en un ERE o un ERTE?

Si està percebent una prestació per desocupació, ha de complir una sèrie d'obligacionsentre les quals es troba mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació en la forma i dates que es determinin pel Servei d'Ocupació Autonòmica que correspongui o, si escau el Servei Públic d'Ocupació Estatal de Ceuta i Melilla.

No obstant això, en el cas de procediments de regulació temporal d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els serveis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permetin la renovació de la demanda de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es personin en l'oficina d'ocupació.

En qualsevol de les situacions, ha de mantenir actualitzats les dades del domicili.

Más información en: “Me he visto afectado por un ERE o un ERTE” y en el espacio ERTE/REDde la web del SEPE.