Sede electrónica

Pódese iniciar un ERE ou ERTE en día festivo?

Como regra xeral, a suspensión de relacións laborais derivada dun procedemento de regulación de emprego debe iniciarse nun día no que, normalmente, exista actividade na empresa.
No entanto, a decisión empresarial de suspender as relacións laborais en virtude dun procedemento de regulación temporal de emprego non é competencia do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), correspondendo en todo caso á xurisdición social a revisión da este decisión empresarial.
Se a entidade xestora das prestacións apreciase a existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito, poderá solicitar á autoridade laboral a súa impugnación.