Sede electrónica

Financiamento Fondo Social Europeo

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

 

Fondo Social Europeo FSE+ 2021 - 2027

A participación do SEPE esténdese á totalidade do territorio nacional, de acordo con a clasificación de zonas establecida pola Unión Europea para este período 2014 - 2020 , que é a seguinte:

 • Zona menos desenvolvida: Comunidade Autónoma de Extremadura
 • Zona en transición: Comunidades Autónomas de , Andalucía Canarias , Castela A Mancha e Murcia e a Cidade Autónoma de Melilla.
 • Zona máis desenvolvida: Comunidades Autónomas de , Aragón Asturias, Baleares , Cantabria , Castilla y León , Cataluña , Comunidad Valenciana , Galicia , La Rioja , Madrid , Navarra e País Vasco e Cidade Autónoma de Ceuta.

Esta división do territorio nacional implica a existencia de diferentes porcentaxes de cofinanciamento do Fondo Social Europeo, establecidos nas decisións de aprobación de cada Programa Operativo, que van desde o 50 % do gasto total subvencionable  para a zona máis desenvolvida, ata 80 o % para o resto do territorio ou o 85 % para a Comunidade de , Canarias polo seu carácter de rexión ultraperiférica da Unión Europea.

Un caso especial de financiamento neste período de programación constitúeo a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ), incluída no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cuxo porcentaxe de financiamento é do 91 , 89 %, na totalidade do territorio nacional.

No período de programación 2014 - 2020 , o Servizo Público de Emprego Estatal foi designado Organismo Intermedionos Programas Operativos Plurirregionales de Emprego Xuvenil (POEJ), Inclusión Social e da Economía Social (POISES) e Emprego, Formación e Educación (POEFE), mediante a sinatura dos correspondentes  Acordos de Atribución de Funcións, entre a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo en España e a Dirección Xeral do SEPE.

Igualmente, en todos o PP.OO. citados ostenta a condición de Beneficiariodas axudas do citado Fondo Estrutural, xa que a execución das accións que están previstas neles corresponde en exclusiva ao SEPE.

O SEPE participa en tres programas operativos.

Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C( 2014 ) 9891 , de de 12 decembro de , 2014 modificada pola C( 2016 ) 4416 , de de 18 xullo de . 2016 Nel inclúense tanto axudas directas do Fondo Social Europeo como a asignación específica para a Iniciativa de Emprego Xuvenil, sendo na actualidade os destinatarios finais das mesmas todos os mozos menores de anos 30 a partir do 3 de decembro de , 2015 de acordo con o establecido na Decisión da Comisión C( 2016 ) 4416 , e os menores de anos 25 (ou persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %), desde o inicio do período de elixibilidade deste P.Ou., 1 de setembro de , 2013 ata 3 o de decembro de .. 2015

O SEPE ten prevista, neste Programa Operativo, unha asignación financeira total de , 937 37 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega total do Fondo Social Europeo de , 798 75 millóns de euros, dos que 544 corresponden á Iniciativa de Emprego Xuvenil.

A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a seguir:

EIXOS 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E: Fomento do emprego sustentable e de calidade e da mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8 . 2 :

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 2 . 3 :

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras da poboación xuvenil en proxectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 2 . 4 :

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EIXO 5 : Integración sustentable no mercado de traballo das persoas novas que non se atopan empregadas, nin participan nos sistemas de educación nin formación, en particular no contexto da Garantía xuvenil (IEJ/FSE).

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8 . 2 :

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 2 . 2 :

 • Reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social derivadas da formación impartida prevista nos contratos para a formación e a aprendizaxe.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Lograr a mellora directa da empregabilidade da persoa nova, mediante a adquisición de  as aptitudes e competencias necesarias, de maneira que sexa posible a súa incorporación ao mercado laboral de forma estable e duradeira no tempo.
 • Aumentar o nivel de formación dos mozos que abandonaron os estudos a unha idade temperá para incorporarse ao mercado de traballo e que unha vez que perderon o seu posto de traballo non atopan oportunidades laborais, potenciando especialmente o aumento do colectivo con niveis medios de formación.
 • Conseguir a reconversión e a reciclaxe dos mozos con niveis de formación elevados pero non adecuados ás necesidades do mercado laboral.
 • Pór en marcha programas de mobilidade, tanto nacionais como europeos, que contribúan á mellora da formación e da empregabilidade das persoas novas.
 • Mellorar a formación en idiomas e en novas tecnoloxías das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 2 . 3 :

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras da poboación xuvenil en proxectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 2 . 4 :

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de Beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EJES 8 A, 8 B, 8 C, 8 D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 :

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.

 

 

Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C( 2015 ) 5696 , de de 6 agosto de .. 2015

O SEPE ten prevista neste Programa Operativo unha asignación financeira total de , 327 94 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega do Fondo Social Europeo de , 251 04 millóns de euros.
A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a seguir:

EIXOS 2 A, 2 B, 2 C, 2 D: Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 9 . 1 :

 • Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar a igualdade de oportunidades, a participación activa e a mellora da empregabilidade.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 9 . 1 . 2 :

 • Aumentar a contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade polos Centros Especiais de Emprego.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Aumento no acceso a postos de traballo de calidade e o seu mantemento das persoas máis vulnerables e das que son obxecto dalgún tipo de discriminación (por motivos de sexo, orixe racial ou étnica, relixión ou crenzas, orientación sexual ou identidade de xénero, idade e/ou discapacidade).
 • Maior implicación e compromiso das empresas no cambio cara a un mercado laboral máis inclusivo e na contratación de colectivos en risco de exclusión social.

EJES 8 A, 8 B, 8 C, 8 D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 :

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Verificacións in situ.
 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.

 

Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C( 2015 ) 9273 , de de 17 decembro de .. 2015

O SEPE ten prevista neste Programa Operativo unha asignación financeira total de . 1 036 , 28 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega do Fondo Social Europeo de , 779 63 millóns de euros.

A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a seguir:

EIXOS 1 A, 1 B, 1 C, 1 D: Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8 . 1 :

 • Facilitar o acceso ao emprego dos demandantes de emprego e persoas inactivas, incluídos os desempregados de longa duración e persoas afastadas do mercado laboral, así como as iniciativas de emprego locais e o fomento da mobilidade laboral.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 1 . 3 :

 • Aumentar a contratación de carácter estable das persoas desempregadas e/ou demandantes de emprego, incluíndo as de longa duración e aquelas de máis idade.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións indefinidas de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Incremento da calidade e a sustentabilidade da contratación, fomentando o seu carácter estable e indefinido que veñan garantidas por unha avaliación das medidas financiadas, de forma que se reorienten para o caso de que non quede demostrada tal sustentabilidade.
 • Impulso da contratación co obxecto de promover a Investigación, o Desenvolvemento e a innovación tendo en conta as diferentes brechas de xénero nestes ámbitos.
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos de intermediación.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 1 . 5 :

 • Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente daquelas con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional, incluídas as iniciativas locais de emprego.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións temporais de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Incremento das cualificacións ou competencias profesionais, a través dunha experiencia profesional de colectivos que carecen desta ou teñen reducida experiencia.
 • Incremento da contratación destes colectivos en sectores emerxentes.
 • Impulso do emprego en zonas rurais, especialmente naquelas máis afastadas dos servizos e recursos, contribuíndo ao asentamento da poboación.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8 . 3 :

 • Promover o traballo por conta propia, o espírito emprendedor e a creación de empresas, incluídas as microempresas e as pequenas e medianas empresas innovadoras.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 3 . 1 :

 • Aumentar as competencias emprendedoras e incrementar o número de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables creadas, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Aumento de empresas creadas, así como da súa viabilidade e sustentabilidade.
 • Eliminación das barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras en proxectos concretos.
 • Fomento do espírito emprendedor e da cultura emprendedora, en tanto que xerme do autoemprego e creación de empresas.
 • Adecuación dos servizos de apoio e consolidación de empresas e iniciativas de autoemprego ás características e necesidades de todas as persoas, aumentando a súa calidade e eficiencia.
 • Fomento do emprendimiento inclusivo para pór en marcha e desenvolver empresa en ámbitos como a asistencia e a saúde ou os empregos ecolóxicos.
 • Facilitar o acceso ao financiamento de iniciativas emprendedoras, incluíndo o posible emprego de instrumentos financeiros
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos de apoio e consolidación empresarial.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8 . 5 :

 • Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e o empresariado ao cambio.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8 . 5 . 1 :

 • Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por conversións en indefinidas de contratacións de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Mellor adaptación das persoas ocupadas ás demandas do mercado laboral e ás novas tendencias nos cambios produtivos, especialmente en materia de novas tecnoloxías da información e a comunicación (NTIC) e en sectores como a economía verde ou azul, mediante o aumento da cualificación profesional.
 • Maior incorporación nas empresas de elementos innovadores, tanto tecnolóxicos como organizativos, que fomenten a adaptabilidade das persoas traballadoras e das empresas.
 • Impulso ao investimento en Recursos Humanos para incrementar os procesos de exportación e internacionalización das empresas e PEMES e contribuír así ao crecemento económico.
 • Aumentar o sostemento socioeconómico dos territorios rurais, adaptando a formación dos traballadores ás necesidades de emprego no ámbito rural.
 • Incremento da calidade da contratación, fomentando o seu carácter indefinido e estable.
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos destinados á adaptación das cualificacións das persoas ocupadas

EJES 8 A, 8 B, 8 C, 8 D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 :

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Verificacións in situ.
 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.