Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Financiamento Fondo Social Europeo

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

Fondo Social Europeo FSE+ 2021 - 2027

La Subdirección General de Gestión Económica, designada organismo intermedio para el nuevo Programa FSE+ 2021-2027

A Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), mediante acordo asinado en maio de , 2023 designou ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) como Organismo Intermedio (OI) para o novo Período de Programación É-FSE+ 2021 - 2027 . 

Isto supón a intermediación para o tres programas de ámbito estatal: Educación, Formación, Emprego e Economía Social (ÉFESO); Emprego Xuvenil (EJ); e Inclusión Social, Garantía Infantil e Loita Contra a Pobreza (INCLUSIÓN), cun custo total, cada un deles, por importes respectivos de: 1 . 301 . 598 . 089 €, 789 . 807 . 168 €, e 632 . 093 . 960 €.

Para o cumprimento do custo destes programas fíxase unha senda financeira de axuda cofinanciada polo FSE+ de: 906 . 434 . 520 € para o de ÉFESO; 550 . 023 . 892 € para o de EJ; e, 440 . 185 . 822 € para o de Inclusión Social. Ademais, dos programas de ámbito estatal, coexistirán outro dezanove programas rexionais, un por cada Comunidade Autónoma, máis Ceuta e Melilla.
Fondo Social Europeo FSE+ 2021 - 2027


Novos programas

Estes novos programas son a substitución dos Programas Operativos de Garantía Xuvenil (POEJ); Emprego, Formación e Educación (POEFE); e Inclusión Social e da Economía Social (POISES), do período 2014 - 2020 .

Mediante o Regulamento (UE) 2021 / 1057 do Parlamento Europeo e do Consello, de de 24 xuño de , 2021 estableceuse a creación do novo Período de Programación FSE+. Para a consecución dos seus obxectivos fusiona tres instrumentos do período 2014 - 2020 : o Fondo Social Europeo (FSE), a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ) e o Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas (FEAD).

O FSE+ é un do oito fondos de xestión compartida fixados no Regulamento de Disposicións Comúns (RDC) para 2021 - 2027 (Regulamento UE 2021 / 1060 , do Parlamento Europeo e do Consello, de de 24 xuño de ) 2021 , do que a asignación prevista para España ascende a . 11 153 millóns de euros.

Obxectivos Políticos e Obxectivos Específicos

O art. 5 do Regulamento (UE) 2021 / 1060 establece cinco Obxectivos Políticos (fronte aos 11 temáticos fixados, no período anterior 2014 - 2020 , no art. 9 do Regulamento (UE) Nº 1303 / 2013 ). Entre este cinco obxectivos, o FSE+ persegue especificamente o número 4 : “Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do alicerce europeo de dereitos sociais.” 

Pola súa banda, o art. 4 . 1 do Regulamento (UE) Nº 2021 / 1057 de FSE+ establece trece Obxectivos Específicos (OE), enumeradas a seguir, asociados ao Obxectivo Político 4 (a diferenza dos obxectivos temáticos do período 2014 - 2020 que se desenvolvían en “Prioridades de Investimento”): 

 • A) Mellorar o acceso ao emprego e as medidas de activación do mercado de traballo.
 • B) Modernizar as institucións e os servizos do mercado de traballo.
 • C) Promover unha participación equilibrada de xénero no mercado de traballo.
 • D) Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e os emprendedores ao cambio.
 • E) Mellorar a calidade e eficacia dos sistemas de formación.
 • F) Promover a igualdade de acceso a unha educación e unha formación de calidade e inclusiva.
 • G) Promover a aprendizaxe permanente mediante oportunidades para todos.
 • H) Fomentar a inclusión activa para promover a igualdade de oportunidades.
 • I) Promover a integración socioeconómica dos nacionais de terceiros países, migrantes incluídos.
 • J) Promover a integración socioeconómica das comunidades marxinadas, como a romaní.
 • K) Mellorar a igualdade e a oportunidade no acceso aos servizos esenciais.
 • L) Promover a integración social das persoas en risco de pobreza ou exclusión social.
 • M) Facer fronte á privación material mediante alimentos, prestación de asistencia básica ás persoas máis desfavorecidas.

Para a consecución destes obxectivos específicos, a Subdirección Xeral de Xestión Financeira do SEPE (SGGF) estableceu as seguintes prioridades, liñas de actuación, e medidas, segundo os diferentes programas.

Programa de Emprego, Emprendimiento e Economía Social (ÉFESO)

Prioridade 1 . Emprego, adaptabilidade, emprendimiento e economía social

Obxectivos Específicos: 

A) Mellorar o acceso ao emprego e as medidas de activación do mercado de traballo.

D) Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e os emprendedores ao cambio.

Liñas Principais de Actuación:

 • LPA 2 Oportunidades de emprego.
 • LPA 3 Emprendimiento, autoemprego e economía social.
 • LPA 5 Formación de persoas empregadas

Medidas:

 • Medida 1 .a. 04 : Incentivos para la contratación indefinida de personas paradas de larga duración.
 • Medida 1 .a. 05 : Incentivos para a contratación indefinida de persoas en situación ou risco de exclusión social.
 • Medida 1 .a. 06 : Incentivos para la contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria (incluida la ONCE).
 • Medida 1 .a. 07 : Incentivos para a contratación indefinida de persoas con discapacidade no mercado protexido (CEE).
 • Medida 1 .a. 09 : Axudas ao autoemprego.
 • Medida 1 .d. 03 : Apoio á formación de persoas traballadoras con discapacidade.
 • Medida 1 .d. 04 : Formación de trabajadores en situación de ERTE sectorial.
 • Medida 1 .d. 05 : Apoio á estabilidade nos contratos fixos-descontinuos de traballadores que proveñan dunha situación laboral máis precaria.
 • Medida 1 .d. 06 : Conversión de contratos de sustitución a indefinidos al término del plazo definido por los primeros.

Programa de Emprego Xuvenil (EJ)

Prioridad 1 . Empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social - Prioridad 5 . Empleo juvenil

Obxectivos Específicos

D) Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e os emprendedores ao cambio.

Liñas Principais de Actuación

 • LPA 1 Oportunidades de emprego.
 • LPA 2 Mellora da empregabilidade e formación para o emprego.
 • LPA 4 Emprendimiento.

Medidas

 • Medida 1 .d. 01 : Incentivos a la conversión de contratos de becario en contratos indefinidos. 
 • Medida 1 .d. 02 : Incentivos a la conversión de contratos formativos en contratos indefinidos.
 • Medida 1 .d. 03 : Incentivos a la conversión de contratos de relevo temporales en contratos indefinidos.
 • Medida 5 .a. 02 : Incentivos para a formación en alternancia co emprego.
 • Medida 5 .a. 03 : Escolas-taller. 
 • Medida 5 .a. 07 : Incentivos á contratación indefinida de persoas novas   de escasa formación.
 • Medida 5 .a. 11 : Incentivos ao autoemprego.

Programa de Inclusión e Loita contra a Pobreza (INCLUSIÓN)

Prioridade 2 . Inclusión social e loita contra a pobreza

Obxectivos Específicos

H)    Fomentar a inclusión activa para promover a igualdade de oportunidades.

Liñas Principais de Actuación

 • LPA 2 . Medidas do fomento da contratación no mercado protexido e mercado ordinario de persoas con discapacidade, así como a súa formación.

Medidas

 • Media 2 .h. 05 : Medidas de fomento da contratación das persoas con discapacidade en mercado ordinario (incluída o ONCE).
 • Medida 2 .h. 06 : Medidas de fomento da contratación das persoas con discapacidade en mercado protexido (CEE).
 • Medida 2 .h. 07 : Formación destinada a persoas traballadoras con discapacidade.

Resumo do tres programas por prioridade, obxectivos específicos, liñas de actuación e medidas