MODALITATS DE CONTRACTES

Modalitats de contractes de treball

Modalitats de contractes i descàrrega individual d'impresos

El contracte indefinit és aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la durada del contracte. El contracte de treball indefinit podrà ser verbal o escrit i podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus.

Els contractes indefinits poden en alguns casos ser beneficiaris d'Incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que en cada cas s'exigeixin per la Normativa d'aplicació, depenent de les característiques de l'empresa, del treballador i, si escau, de la jornada.

El contracte temporal, és aquell que té per objecte l'establiment d'una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat. El contracte de treball temporal podrà celebrar-se a jornada completa o parcia, es formalitzarà per escrit, podrà ser verbal quan en la situació d'eventual per circumstàncies de la producció la durada del mateix sigui inferior a quatre setmanes i la jornada completa.

El contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge es configura com un instrument destinat a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

El contracte de treball en pràctiques té per objecte l'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats. Aquest contracte podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, que habilitin per a l'exercici professional.

El contracte de treball en pràctiques té per objecte l'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats. Aquest contracte podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, que habilitin per a l'exercici professional.

Documentació relacionada: annexos i pròrrogues

Comunicació de la pròrroga del contracte de treball