Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contratación en Prácticas

De acordo con o previsto no artigo 11 . 3 do Estatuto dos Traballadores, o contrato terá por obxecto a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos ou de formación obxecto do contrato, mediante a adquisición das habilidades e capacidades necesarias para o desenvolvemento da actividade laboral correspondente ao título obtido pola persoa traballadora con carácter previo.

Anorma de procedenciaé:

 • Artigo 11 . 3 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
 • Real Decreto-lei 6 / 2019 , de de 1 marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

Poderá concertarse con quen estivesen en posesión dun título universitario ou dun título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional, de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, así como con quen posúan un título equivalente de ensinos artísticos ou deportivos do sistema educativo, que habiliten ou capaciten para o exercicio da actividade laboral.

O contrato de traballo para a obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro do tres anos, ou do cinco anos se se concierta cunha persoa con discapacidade, seguintes á terminación dos correspondentes estudos.

No caso de persoas que realizasen os seus estudos no estranxeiro, este cómputo efectuarase desde a data do recoñecemento ou homologación do título en España, cando tal requisito sexa esixible para o exercicio profesional.

Non poderá subscribirse con quen xa obtivese experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma actividade dentro da empresa por un tempo superior a tres meses, sen que se computen para estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido para a obtención da titulación ou certificado que habilita esta contratación.

No entanto, as empresas poderán concertar contratos para a obtención da práctica profesional con persoas que ocupasen o mesmo posto de traballo mediante un contrato formativo previo, a condición de que non se alcanzou o máximo previsto no seguinte artigo, nese caso poderá concertarse polo período restante ata alcanzar o este máximo.

Ningunha persoa poderá ser contratada na mesma ou distinta empresa por tempo superior aos máximos previstos, en virtude da mesma titulación ou certificado profesional.

Para estes efectos , os títulos de grao, máster e doutoramento correspondentes aos estudos universitarios non se considerarán a mesma titulación, salvo que ao ser contratada por primeira vez mediante un contrato para a obtención de práctica profesional a persoa traballadora estivese xa en posesión do título superior de que se trate.

 • Deberá  formalizarse por escrito facendo constar expresamente a titulación do traballador, a duración do contrato e o posto a desempeñar durante as prácticas.  
 • Deberá comunicarse ao  Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prórrogas.
 • Cando se formalice o contrato cun traballador discapacitado o contrato formalizarase, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.
 • En el supuesto de trabajadores a distancia, en el contrato deberá hacerse constar el lugar en que se realice la prestación.
 • Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.
 • A súa duración non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos; dentro destes límites  os Convenios Colectivos de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato. Se o contrato en prácticas concertouse por tempo inferior a dous anos, poderanse acordar ata dúas prórrogas, cunha duración mínima de seis meses.
 • El periodo de prueba no podrá ser superior  a un mes para trabajadores que estén en posesión de titulo de grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los trabajadores que estén en posesión de titulo de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo convenio colectivo.
 • A retribución do traballador será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60% ou ao 75% durante o primeiro ou os segundo anos de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.
  En ningún caso o salario será inferior ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en función da xornada pactada.
 • Á terminación do contrato, o empresario deberá expedir ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo ocupados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.
 • Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.
 • Se ao termo do contrato o traballador continuase na empresa, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.
 • As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos de traballo en prácticas cos traballadores contratados para ser postos a disposición das empresas usuarias de acordo co previsto na normativa reguladora do citado contrato.

1 . O plan formativo individual de cada contrato para a obtención de práctica profesional deberá incorporar, como mínimo, os seguintes contidos:

a) Itinerario formativo-laboral, que concrete os contidos da actividade laboral na empresa ao longo do contrato, ata alcanzar o total de funcións ou coñecementos necesarios para o desenvolvemento integral do posto de traballo ou tarefas.

b) Sistemas de avaliación da actividade laboral desenvolvida.

c) Actividades de tutoría a realizar.

2 .- Á finalización do contrato para a obtención da práctica profesional, a persoa traballadora terá dereito á certificación do contido da práctica realizada.

En suposto de traballadores con discapacidade, as empresas terán dereito a unha redución, durante a duración do contrato, a tempo completo ou parcial, do 50 % da cota empresarial da Seguridade Social correspondente ás continxencias comúns (Disposición adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores).

As conversións en contratos en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial, dos contratos para a obtención da práctica profesional así como no suposto de traballadores contratados para a obtención de practícaa profesional e postos a disposición de empresas usuarias, cando, sen solución de continuidade, concierten cos este traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido terán dereito a:

 •  Bonificación nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en Euros/ano, 500 durante tres anos. Se o contrato celebrouse cunha muller será de Euros/ano.. 700

Poderán ser beneficiarias destas bonificacións as empresas de menos de en 50 o momento da contratación.

As conversións dos contratos para a obtención da práctica profesional de traballadores con discapacidade en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (artigo 2 . 2 ).