Sede electrónica

Ingresei en prisión, podo seguir cobrando as prestacións por desemprego? Pode cobrar o meu cónxuxe por min?

Se ingresou  en prisión hai que distinguir se a prisión é de forma preventiva ou provisional, ou pola contra, o seu ingreso en prisión é para cumprir condena.

Se é prisión preventiva ou provisional non se interrompe a prestación ou subsidio por desemprego que estaba a percibir antes de ingresar en prisión. No entanto, deberá comunicalo ao Servizo Autonómico de Emprego.

Se o seu ingreso en prisión é por cumprimento de condena, suspenderanse as prestacións por desemprego durante o tempo da condena, salvo no caso de que teña responsabilidades familiarese non dispoña de ningunha renda familiar cuxa contía supere o Salario Mínimo Interprofesional (SMI),  neste caso pode solicitar a continuidade da súa percepción, a través dun dos seguintes medios:

  • Se dispón de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve pode presentar a solicitude:
  • Presencialmente na súa oficina de prestacións, pedindo cita previa. A cita previa pode solicitala a través de a sede electrónica do SEPEou no número de teléfono 919 26 79 70 (servizo 24 horas). Neste caso, pode presentar a solicitude  unha persoa autorizada, achegando o  impreso de continuidade debidamente cuberto e asinado por Ud, xunto á correspondente autorización e fotocopia do DNI/NIE seu e o da persoa autorizada.
  • Tamén pode presentar a solicitude de continuidade do dereito do cobro nos rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á da súa Comunidade Autónoma, á dalgunha das entidades que integran a Administración Local, nas oficinas de correos ou en calquera outro rexistro que establezan as disposicións vixentes.

Tanto se o ingreso é en prisión preventiva coma se o é para cumprir condena e recoñéceselle o dereito a continuar percibindo a prestación, se o seu pago estaba domiciliado nunha conta da que Vde. é titular seguirá cobrando do mesmo xeito sen ter que realizar máis trámites. Pero se cobraba por portelo, deberá autorizar mensualmente a algunha persoa para que cobre no seu lugar, achegando o DNI/NIE de ambos e a solicitude de autorización asinada por Vde. e pola persoa autorizada.

En ambos os casos, se cando ingresou en prisión estaba a percibir o subsidio, poderá solicitar a súa prórroga no prazo de días 15 hábiles desde que finalice o período recoñecido, no caso de que lle poida corresponder.

Durante o cumprimento de condena, non se lle recoñecerán novos dereitos, aínda que teña responsabilidades familiares. Por tanto, se cobraba a prestación por desemprego de nivel contributivo cando ingresou en prisión e esgótaa estando nesa situación, non terá dereito ao recoñecemento do subsidio por esgotamento da mesma.

En todo caso, está obrigado a comunicar a súa situación a o Servizo Autonómico de Emprego.