Sede electrónica

Capitaliza a túa prestación

Si está pensando en iniciar un trabajo por cuenta propia, puede beneficiarse del pago único para montar su empresa. Esta medida facilita las iniciativas de empleo autónomo abonando en un solo pago el importe de dicha prestación por desempleo a las personas beneficiarias.

Además, aquí puede informarse de qué sucede con su prestación por desempleo si mientras la está cobrando inicia una actividad como persona trabajadora autónoma o por cuenta propia.

Que é?

Trátase dunha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego autónomo entre persoas que estean a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo, abonando o valor actual do importe da prestación que reste por percibir a aquelas persoas beneficiarias que pretendan:

  • Incorporarse de forma estable como socios/as traballadores/as ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais xa constituídas, ou constituílas, aínda que se mantivo un contrato previo coas mesmas.
  • Desenvolver unha actividade como persoas traballadoras autónomas. Non se incluirán neste caso quen se dean de alta como traballadores/as autónomos/as economicamente dependentes, asinando un contrato cunha empresa coa que mantivesen unha relación contractual inmediatamente anterior á situación legal de desemprego ou que pertenza  ao mesmo grupo empresarial daquela.
  • Destinar o importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova creación ou creada nun prazo máximo de meses 12 anteriores á achega, a condición de que se vaia a posuír o control efectivo da sociedade, se vaia a exercer na mesma unha actividade profesional e prodúzase un alta na Seguridade Social no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.