Sede electrónica

Cobro o paro e descóntanme o IRPF, por que e como se calcula ese desconto?

A retención do IRPF prodúcese porque as prestacións por desemprego son consideradas como unha renda suxeita a tributación segundo a lexislación fiscal.

O tipo de retención a conta establécese segundo o importe total que vaia a recibir en concepto de prestacións de desemprego previsto para o ano natural en curso e en función dos datos que vostede facilitou á oficina de prestacións, relativos ás súas circunstancias persoais e familiares, para ter dereito a deducións segundo a lexislación fiscal vixente en cada momento.