COMO SE PODEN ACREDITAR AS CARGAS FAMILIARES CANDO UN DOS PROXENITORES ESTÁ EN PARADOIRO DESCOÑECIDO?

Para acreditar as cargas familiares no caso de que un dos proxenitores atópese en paradoiro descoñecido, a persoa interesada deberá interpor a correspondente demanda de adopción de medidas paternofiliales e obter un pronunciamento xudicial no que, no seu caso, reflíctase a falta de pagamento da pensión ou se se produce o pago, que o mesmo non supera o 75% do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Si en la fecha de solicitud de la prestación aún no se hubiera dictado dicho pronunciamiento judicial, provisionalmente se podrá aportar la justificación de haber sido admitida a trámite la demanda.

O Código Civil no seu artigo 143 establece a obrigación do pai e da nai de prestar alimentos aos seus fillos e fillas.