COMO PODO RENOVAR O PARO OU O SUBSIDIO E QUE PRAZO TEÑO PARA FACELO?

A solicitude de continuación de prestacións pódese presentar:

  • A través de Internet, na Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal, sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve .
  • Presencialmente na súa oficina de prestacións, previa petición de cita na Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal ou por teléfono .

No caso de que a súa prestación ou subsidio suspendeuse por imposición de sanción por cometer unha infracción leve ou grave das establecidas na Lei sobre Infraccións e Sancións da Orde Social, a continuación efectuarase de oficio polo Servizo Público de Emprego Estatal, unha vez transcorrese o período de sanción, sempre que a prestación ou o subsidio non se atope esgotado e vostede estea inscrito ou inscrita como demandante de emprego.

Para renovar a prestación ou subsidio nos demais casos, deberá presentar a solicitude no prazo do quince días hábiles seguintes á finalización da causa pola que se suspendeu dita prestación ou subsidio, sempre que se atope en situación legal de desemprego, inscribiuse como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego e reactivase o compromiso de actividade.

A continuación producirase a partir de que finalice a causa de suspensión. Suporá volver percibir a prestación por desemprego polo período que quedase (excepto nos casos de sanción) e coa base reguladora e porcentaxe que lle correspondesen cando se produciu a suspensión.

Si presenta la solicitud fuera de plazo, la reanudación se producirá a partir de dicha solicitud, consumiéndose tantos días de prestación como los transcurridos desde la fecha en que se hubiera iniciado la reanudación (de haberse solicitado en plazo) hasta el día anterior al que se presenta la solicitud, en el caso de reanudación de prestación contributiva, o hasta el mismo día si es una reanudación de subsidio.