Sede electrónica

A miña conta de cobro do paro ou subsidio, debe estar aberta na provincia onde me aboan dita prestación?

Pode cobrar a prestación na conta da entidade bancaria que indique con independencia da localidade onde estea a sucursal e sempre que exista acordo entre a entidade bancaria e o Servizo Público de Emprego Estatal, (SEPE).

Pode modificar a conta bancaria na Sede electrónicado SEPE sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve.