Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Documentación nunha alta inicial de prestación contributiva

Tes que presentar outra documentación, segundo a túa situación:

 • Se perdes un traballo a tempo completo e mantés outro a tempo parcial:
  • Certificado de empresa do traballo que mantén.
 • Se perdes un traballo a tempo parcial e mantés outro a tempo parcial:
  • Se posteriormente perdes o traballo a tempo parcial que mantiñas:
   • Certificado de empresa dos últimos 180 días anteriores á perda do primeiro traballo a tempo parcial, no caso de que non che atopes nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Se impugnaches o despedimento:
  • Acta de conciliación administrativa ou xudicial, ou resolución xudicial, ou providencia de opción pola indemnización, ou auto en caso de non readmisión ou readmisión irregular polo que se declare extinguida a relación laboral.
 • Se cesaches na actividade de toureiro ou toureira:
  • Contrato de traballo da última actuación.
  • Poderás presentar calquera outra documentación que consideres importante para a tramitación da túa solicitude.
 • Se cesaches como persoa traballadora empregada de fogar:
  •   Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco: 
   • A vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e
   • A causa pola que se extingue a relación laboral.
 • Se cesaches nunha empresa e solicitaches excedencia voluntaria noutra anterior:
  • Se o prazo de duración da excedencia voluntaria xa transcorreu cando solicitas a prestación por desemprego ou non está previsto un período mínimo de duración da excedencia concedida, deberás achegar escrito da empresa no que conste que non podes reingresar á mesma.
 • Se es representante de comercio:
  • Se non tes o certificado de empresa asinado e selaxe da última empresa na que traballaches:
   • Certificación de ingreso das cotas á Seguridade Social.
 • Se es socio ou socia cooperativista:
  • No suposto de cesamento por causas económicas, tecnolóxicas ou de forza maior: certificación da Autoridade Laboral onde quede constancia das causas do cesamento.
 • En caso de extinción ou suspensión da relación laboral de vítimas de violencia de xénero:
  • Xustificar a condición de vítima de violencia de xénero mediante:
    • Orde de protección ou informe do Ministerio Fiscal ou
    • Certificación dos Servizos Sociais da Administración competente ou do centro de acollida ou
    • Resolución xudicial.
 • Se traballaches nun país estranxeiro:
  • Si regresas de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
  • No caso de emigrantes de Suíza, certificado da Agregaduría Laboral do este país ou formulario Ou 1 .
  • Se retornas de Australia, formulario de ligazón.
  • Se regresas dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificación emitida polas Áreas e Dependencias Provinciais de Traballo e Asuntos Sociaisdas Delegacións ou Subdelegacións de Goberno, na que conste a data de retorno e o tempo traballado no país de emigración.
 • En caso de persoas liberadas de prisión:
  • Certificación da Dirección do Centro Penal, na que conste a excarceración por cumprimento de condena ou liberdade condicional, así como as datas de ingreso en prisión e de excarceración.
  • Certificado de empresa no caso de traballar durante a súa situación de privación de liberdade, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Non se require documentación adicional nos seguintes casos:

 • Se cesaches nunha actividade de artista.
 • Persoas traballadoras fixas descontinuas.
 • En caso de proceder do Sistema Especial Agrario.
 • Se es cargo público ou sindical.
 • Se procedes do Réxime de ISFAS.
 • Se procedes dun ERE/ERTE.
 • No caso de que á persoa traballadora lle sexa declarada unha incapacidade permanente total e opte por cobrar a prestación por desemprego.

Para calquera caso:

 • Se tes cargas familiares e variaches a túa situación aumentando os fillos ou fillas ao teu cargo:

Só será necesario xustificar aqueles fillos e fillas que non aparezan en solicitudes anteriores.

  • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Se tes fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade:
  • Ben mediante resolución ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano competente da comunidade autónoma correspondente, ben mediante o cartón acreditativo do grao de discapacidade.
 • Se tes persoas menores acollidas:
  • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento, no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.
 • No caso de separación ou divorcio:
  • Sentenza e/ou convenio regulador da separación.
 • Se tes fillos ou fillas que non residan en España e estean a traballar:
  • Formulario U 006 , E- 302 , o equivalente, dependiendo del país.
  • Certificación consular ou da embaixada de España no país de residencia ou certificación do organismo competente nese país sobre a situación laboral dos fillos e fillas.