Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Documentación necesaria

Se queres solicitar a alta inicial do subsidio por cotización insuficiente deberás achegar a seguinte documentación:

 • O modelo oficial de solicitude cuberto correctamente, onde se incorpora a declaración de rendas da persoa solicitante e dos familiares con quen conviva ou que estean ao seu cargo, no seu caso. Así como os datos para a domiciliación bancaria, o acordo de actividadee a autorización de pedimento de información á AEAT (Axencia Estatal de Administración Tributaria).
 • No caso de que o Servizo Público de Emprego Estatal requíracho, debes presentar o xustificante de rendas.

En todos os casos, para acreditar a situación legal de desemprego:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

No caso de persoas traballadoras transfronteirizas:

 • Certificados do extracto de puntos da CASS ou Vida laboral.
 • Carta de despedimento.
 • Contrato de traballo.
 • Certificado da empresaria ou empresario que indique o cesamento involuntario na actividade laboral en Andorra.

Ademais da documentación xeral (certificado de empresa), terás que presentar outra documentación, segundo a súa situación:

Se perdiches un traballo a tempo completo e mantés outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantés.

Se perdiches un traballo a tempo parcial e mantés outro a tempo parcial:

 • Xustificante dos ingresos do traballo que mantés.

Se posteriormente perdes o traballo a tempo parcial que mantiñas:

 • Certificado de empresa dos últimos 180 días anteriores á perda do primeiro traballo a tempo parcial, no caso de que non se atope na base de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Se impugnaches o despedimento:

 • Acta de conciliación administrativa ou xudicial, ou resolución xudicial, ou providencia de opción pola indemnización, ou auto de extinción da relación laboral en caso de non readmisión irregular polo que se declare extinguida a relación laboral.

Se cesaches na actividade de toureiro ou toureira:

 • Contrato de traballo da última actuación.

Nota:Os toureiros ou toureiras non achegarán a documentación xeral (certificado de empresa) por carecer dela.

Se cesaches como persoa traballadora empregada de fogar:
Comunicación escrita de la persona empleadora, debiendo constar de modo claro e inequívoco:

 • A vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e
 • A causa pola que se extingue a relación laboral.

Se cesaches nunha empresa solicitando excedencia voluntaria noutra anterior:

Se o prazo de duración da excedencia voluntaria xa transcorreu cando solicitas a prestación por desemprego ou non está previsto un período mínimo de duración da excedencia concedida, deberás achegar escrito da empresa no que conste que non podes reingresar á mesma.

 • Escrito de non reingreso á empresa.

Se es representante de comercio:

 • Certificado de empresa, se non foi enviado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Se non tes o certificado de empresa da última empresa na que traballaches:

 • Certificación de ingreso das cotas á Seguridade Social.

Se es socia ou socio coooperativista:

 • No suposto de cesamento por causas económicas, tecnolóxicas ou de forza maior: certificado de empresa ou documento de despedimento.

En caso de extinción ou suspensión da relación laboral de vítimas de violencia de xénero ou violencia sexual:

 • Acreditar a condición de vítima de violencia de xénero ou violencia sexual mediante orde de protección ou informe do Ministerio Fiscal ou, no seu caso, certificación dos Servizos Sociais da Administración competente ou do centro de acollida, por resolución xudicial.

Se traballaches nun país estranxeiro:

 • Si regresas de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:
  • Formulario Ou 1 ou E- 301 .
  • No caso de emigrantes de Suíza, certificado da Agregaduría Laboral do este país ou formulario Ou 1 .
  • No caso de emigrantes de Australia, Formulario de ligazón.
 • Se regresas dun país que non sexa membro da Unión Europea ou o Espazo Económico Europeo, ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego:

Nestes últimos dous casos:

 • Se cando regresas a España traballas:
  • Certificado de empresa, asinado e selaxe da última empresa na que traballaches, tras o teu regreso a España, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Se cando regresas a España non traballas:
  • Certificado de empresa, asinado e selaxe da última empresa na que traballaches antes da última saída de España, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Se es liberado ou liberada de prisión:

Segundo corresponda:

 • Centro Penal:
  • Certificación da Dirección do Centro Penal, na que conste a excarceración tras prisión preventiva, por cumprimento de condena ou liberdade condicional, así como as datas de ingreso en prisión e de excarceración.
 • Centro de Deshabituación de Drogodependencia:
  • Certificación do Centro de Deshabituación de Drogodependencia.
  • Resolución Xudicial de suspensión da pena.
  • Resolución Xudicial de remisión da pena.

Para calquera caso:

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítalo sen responsabilidades familiares:

 • A persoa interesada só deberá xustificar, no seu caso, os ingresos que obtivo no mes anterior á solicitude.

Se o subsidio por cotización insuficiente solicítalo con responsabilidades familiares:

Para a xustificación das responsabilidades familiares:

 • Xustificante dos ingresos obtidos no mes anterior á solicitude polo teu cónxuxe e/ou fillos e fillas que fixeses constar na solicitude.

Se o teu cónxuxe e/ou fillos e fillas non residen en España e están a traballar:

 • Formulario Ou 0006 ou E- 302 , para países membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio sobre protección por desemprego (Suíza ou Australia).
 • Certificación consular ou da embaixada de España no país de residencia, ou certificación do organismo competente nese país sobre a situación laboral do teu cónxuxe e os teus fillos e fillas, para países que non sexan membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo, ou cos que non exista convenio sobre protección por desemprego.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.

Se tes fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade:

 • Certificado do grao de discapacidade expedido polo IMSERSO ou o órgano da Comunidade Autónoma correspondente, do Ministerio de Facenda e Función Pública ou de Defensa que recoñeza unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Se tes persoas menores acollidas:

 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.

En caso de separación ou divorcio:

 • Sentenza e/ou convenio regulador onde figure o importe da pensión alimenticia a favor dos fillos e fillas e da pensión compensatoria.