Sede electrónica

Estou de baixa por incapacidade temporal

Se vostede está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego e está de baixa por incapacidade temporal (IT), poden darse distintas situacións que afectarán á súa prestación.

En situación de incapacidade temporal (IT), o Servizo Público de Emprego Estatal continuaralle pagando mensualmente a prestación económica e as cotizacións á Seguridade Social mentres dure a prestación contributiva. A duración desta seguirá sendo a mesma. Vostede deberá entregar na oficina de emprego o parte de baixa por IT, os partes de confirmación semanais e a alta médica cando se produza.

Cando a situación de IT non procede dunha recaída dunha incapacidade anterior iniciada durante a vixencia dun contrato de traballo, se continúa nesta situación cando termine o período de prestación contributiva, seguirá percibindo a prestación por IT, cun importe igual ao 80% do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) mensual (contías para este ano). Para iso deberá acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e solicitar o pago da prestación por IT.

Se a situación de IT é consecuencia da recaída dunha IT anterior que comezou durante a vixencia dun contrato de traballo, percibirá a prestación por IT co mesmo importe que a prestación por desemprego. Neste caso, se ao terminar a prestación contributiva continúa en situación de IT, seguirá percibindo a prestación por IT, co mesmo importe que estaba a percibir. Para iso, deberá acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e solicitar o pago da prestación por IT.

A demanda de emprego suspéndese mentres estea de baixa, polo que non terá que renovala. Tampouco recibirá citacións para ofertas de traballo nin cursos de formación.

Ademais, ao acabar a IT poderá solicitar un subsidio por desemprego por esgotar unha prestación de nivel contributivo, se reúne os requisitos.

 

 

Aínda que se atope enfermo ou enferma, a contía do subsidio que estea a percibir non varía; tampouco a súa duración. Deberá entregar na oficina de emprego o xustificante no que se explique a súa situación médica.

A demanda de emprego suspéndese mentres permaneza nesta situación, polo que non terá que renovala. Tampouco recibirá citacións para ofertas de traballo nin cursos de formación.

Ao finalizar o subsidio non terá dereito a prestación económica por incapacidade temporal aínda que continúe enfermo ou enferma, xa que non se atopa en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social para esta prestación.