Sede electrónica

Estou de baixa por incapacidade temporal

Se vostede está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego e está de baixa por incapacidade temporal (IT), poden darse distintas situacións que afectarán á súa prestación.

Se está a percibir a prestación contributiva e inicia unha situación de incapacidade temporal (IT), o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) continuaralle pagando mensualmente a prestación económica e efectuando as cotizacións á Seguridade Social mentres dure a prestación contributiva. A duración desta seguirá sendo a mesma.

Vostede non deberá realizar ningunha xestión ante o SEPE cando se atope en situación de IT, pois será o INSS o que se encargará diso. Con todo, se a súa baixa médica é anterior ao 1 día de xaneiro de , 2022 deberá continuar entregando na súa oficina de prestacións os partes de confirmación, e a alta médica, cando esta teña lugar. 

Cando a situación de IT non procede dunha recaída dunha incapacidade anterior iniciada durante a vixencia dun contrato de traballo, se continúa nesta situación cando termine o período de prestación contributiva, seguirá percibindo a prestación por IT, cun importe igual ao 80 % do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) mensual (contías para este ano). Para iso deberá acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)e solicitar o pago da prestación por IT.

Se a situación de IT é consecuencia da recaída dunha IT anterior que comezou durante a vixencia dun contrato de traballo, percibirá a prestación por IT co mesmo importe que a prestación por desemprego. Neste caso, se ao terminar a prestación contributiva continúa en situación de IT, seguirá percibindo a prestación por IT, co mesmo importe que estaba a percibir. Para iso, deberá acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e solicitar o pago da prestación por IT.

A demanda de emprego suspéndese mentres estea de baixa, polo que non terá que renovala. Tampouco recibirá citacións para ofertas de traballo nin cursos de formación.

Ademais, ao acabar a IT poderá solicitar un subsidio por desemprego por esgotar unha prestación de nivel contributivo, se reúne os requisitos.

 

 

Aínda que se atope enfermo ou enferma, a contía do subsidio que estea a percibir non varía; tampouco a súa duración. Se durante a percepción do subsidio, debido a enfermidade ou accidente, atopásese imposibilitado ou imposibilitada temporalmente para traballar deberá entregar na oficina de emprego o xustificante médico no que conste dita circunstancia.

A demanda de emprego suspéndese mentres permaneza nesta situación, polo que non terá que renovala. Tampouco recibirá citacións para ofertas de traballo nin cursos de formación.

Ao finalizar o subsidio non terá dereito a prestación económica por incapacidade temporal aínda que continúe enfermo ou enferma, xa que non se atopa en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social para esta prestación.