Sede electrónica

Trasl��dome ao estranxeiro

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción (RAI) e trasládase ao estranxeiro, as condicións da prestación variarán segundo o motivo e a duración do seu traslado. 

 

 

Se está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para accións de cooperación internacional ou perfeccionamento profesional, é obrigatorio comunicalo antes da saída ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este o autorice. Se o traslado dura menos de doce meses continuados, a prestación suspéndese, se é superior a doce meses, extínguese.

Se o que está a percibir é a RAI, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para perfeccionamento profesional ou para accións de cooperación internacional, é obrigatorio comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal antes da saída, e que este o autorice. Se o traslado dura menos de seis meses continuados, a prestación suspéndese e se é maior de seis meses, extínguese.

Se non comunica ao Servizo Público de Emprego Estatal o traslado ao estranxeiro, suporá unha infracción que dará lugar ao comezo dun procedemento sancionador, cuxa sanción é a extinción do dereito.

Si al salir de España se interrumpió la prestación, el subsidio o la RAI, que estuviera percibiendo, y al volver se encuentra sin trabajo, puede solicitar la reanudación de dicha prestación o subsidio o la reincorporación a la RAI.

Volverá percibir as citadas prestacións a partir do día seguinte ao do seu regreso a España, sempre que solicite a continuación ou a reincorporación no prazo dos 15 días hábiles seguintes á devandita data e xustifique documentalmente algún dos motivos indicados. 

 

Si está cobrando prestación contributiva o subsidio por desempleo y se traslada al extranjero durante un año o más para trabajar, buscar trabajo, realizar estudios que mejoren su preparación profesional, o por acciones de cooperación internacional, dicha prestación o subsidio se extinguen.

Se está a cobrar a renda activa de inserción e trasládase ao estranxeiro durante seis meses ou máis para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou para accións de cooperación internacional, dita renda extínguese.

Se ao volver a España atópase sen traballo, NON terá dereito a percibir a prestación que se interrompeu ao marcharse ao estranxeiro.

Si usted es español o española y regresa de un país no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, ni de Australia ni de Suiza, podría tener derecho a cobrar un subsidio como persona emigrante retornada. O también podría solicitar la renta activa de inserción, con independencia del país del que proceda.

 

 

 

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción, e trasládase ao estranxeiro por calquera causa, se a saída non é superior a días 15 naturais, xa sexan continuados ou non, durante cada ano natural, a prestación mantense sempre que poida cumprir coas obrigacións establecidas na lei. 

É conveniente que comunique ao Servizo Público de Emprego Estatal a saída antes de producirse.

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción e trasládase ao estranxeiro por calquera causa, se a estancia no estranxeiro é por un período continuado ou non, superior a días 15 e de ata 90 días naturais como máximo dentro de cada ano natural, as prestacións suspéndense. 

Antes de dita saída é obrigatoria a comunicación previa ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este autorice dita saída.

Se vostede percibe prestacións e permaneceu inscrito ou inscrita como demandante de emprego durante polo menos catro semanas en España e trasládase a buscar emprego a un país da Unión Europea (UE) , Espazo Económico Europeo (EEE) ou a Suíza, pode exportar dita prestación durante tres meses, prorrogables por outro tres.

Para iso debe:

  • Solicitar a autorización de desprazamento ante o Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Solicitar o documento Ou2. Facilitaráselle unha folla informativa sobre as cuestións de interese relacionadas co período de residencia noutro país.
  • Inscribirse como demandante de emprego no país ao que se traslada, no prazo do sete días posteriores á data en que deixe de estar a disposición dos Servizos Públicos de Emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a súa residencia en España.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza poden exportar a prestación para buscar traballo nestes (excepto a Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein), sempre que xustifiquen a posibilidade de inscribirse nos seus servizos de emprego e que van desenvolver legalmente un traballo no país onde pretenden desprazarse, mediante a correspondente autorización de residencia ou de traballo.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza, que cumpran as condicións, poderán exportar as prestacións por desemprego ao Reino Unido, en aplicación do Regulamento CE 859/2003, que permite a exportación por un período de tres meses sen posibilidade de prórroga.

 

  • Se vostede é español ou española e non traballara en España nos 6 anos anteriores á súa saída ao estranxeiro,  podería ter dereito a cobrar un subsidio como persoa emigrante retornada , se regresa dun país non pertencente á UE/EEE  nin de Suíza.  Ou tamén pode solicitar a renda activa de inserción , con independencia do país do que proceda.
  • Se traballara en España nos 6 anos anteriores á súa saída ao estranxeiro e non cobrara prestación por desemprego por estas cotizacións, pode solicitar unha prestación contributiva por desemprego se reúne 360 días cotizados antes da súa saída, ou un subsidio se antes de marcharse cotizara entre 90 e 359 días.