Sede electrónica

Trasládome ao estranxeiro

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción (RAI) e trasládase ao estranxeiro, as condicións da prestación variarán segundo o motivo e a duración do seu traslado. 

 

 

Se está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para accións de cooperación internacional ou perfeccionamento profesional, é obrigatorio comunicalo antes da saída ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este o autorice. Se o traslado dura menos de doce meses continuados, a prestación suspéndese, se é superior a doce meses, extínguese.

Se o que está a percibir é a RAI, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para perfeccionamento profesional ou para accións de cooperación internacional, é obrigatorio comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal antes da saída, e que este o autorice. Se o traslado dura menos de seis meses continuados, a prestación suspéndese e se é maior de seis meses, extínguese.

Se non comunica ao Servizo Público de Emprego Estatal o traslado ao estranxeiro, suporá unha infracción que dará lugar ao comezo dun procedemento sancionador, cuxa sanción é a extinción do dereito.

Se ao saír de España interrompeuse a prestación, o subsidio ou a RAI, que estivese a percibir, e ao volver atópase sen traballo, pode solicitar a continuación da este prestación ou subsidio ou a reincorporación á RAI.

Volverá percibir as citadas prestacións a partir do día seguinte ao do seu regreso a España, sempre que solicite a continuación ou a reincorporación no prazo dos 15 días hábiles seguintes á este data e xustifique documentalmente algún dos motivos indicados. 

 

Se está a cobrar prestación contributiva ou subsidio por desemprego e trasládase ao estranxeiro durante un ano ou máis para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou por accións de cooperación internacional, dita prestación ou subsidio extínguense.

Se está a cobrar a renda activa de inserción e trasládase ao estranxeiro durante seis meses ou máis para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou para accións de cooperación internacional, dita renda extínguese.

Se ao volver a España atópase sen traballo, NON terá dereito a percibir a prestación que se interrompeu ao marcharse ao estranxeiro.

Si usted es español o española y regresa de un país no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, ni de Australia ni de Suiza, podría tener derecho a cobrar un subsidio como persona emigrante retornada. O también podría solicitar la renta activa de inserción, con independencia del país del que proceda.

 

 

 

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción, e trasládase ao estranxeiro por calquera causa, se a saída non é superior a días 15 naturais, xa sexan continuados ou non, durante cada ano natural, a prestación mantense sempre que poida cumprir coas obrigas establecidas na lei. 

É conveniente que comunique ao Servizo Público de Emprego Estatal a saída antes de producirse.

Á volta do estranxeiro, debe presentarse na oficina de emprego o primeiro día hábil seguinte ao seu regreso.

Se vostede está a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción e trasládase ao estranxeiro por calquera causa, se a estadía no estranxeiro é por un período continuado ou non, superior a días 15 e de ata 90 días naturais como máximo dentro de cada ano natural, as prestacións suspéndense. 

Antes de dita saída é obrigatoria a comunicación previa ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este autorice dita saída.

Se é por tempo superior a días 90 e non o é para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou por accións de cooperación internacional, a prestación ou subsidio extínguense.

Se vostede percibe prestacións e permaneceu rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante polo menos catro semanas en España e trasládase a buscar emprego a un país da Unión Europea (UE), Espazo Económico Europeo (EEE) ou a Suíza, pode exportar dita prestación durante tres meses, prorrogables por outro tres.

Para iso debe:

  • Solicitar a autorización de desprazamento ante o Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Solicitar o documento Ou 2 . Facilitaráselle unha folla informativa sobre as cuestións de interese relacionadas co período de residencia noutro país.
  • Inscribirse como demandante de emprego no país ao que se traslada, no prazo do sete días posteriores á data en que deixe de estar a disposición dos Servizos Públicos de Emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a súa residencia en España.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza poden exportar a prestación para buscar traballo nestes (excepto a Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein), sempre que xustifiquen a posibilidade de inscribirse nos seus servizos de emprego e que van desenvolver legalmente un traballo no país onde pretenden desprazarse, mediante a correspondente autorización de residencia ou de traballo.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza, que cumpran as condicións, poderán exportar as prestacións por desemprego ao Reino Unido, en aplicación do Regulamento CE 859 / 2003 , que permite a exportación por un período de tres meses sen posibilidade de prórroga.

 

  • Se vostede é español ou española e non traballara en España nos 6 anos anteriores á súa saída ao estranxeiro,  podería ter dereito a cobrar un subsidio como persoa emigrante retornada, se regresa dun país non pertencente á UE/EEE nin de  Suíza. Ou tamén pode solicitar a renda activa de inserción, con independencia do país do que proceda.
  • Se traballara en España nos 6 anos anteriores á súa saída ao estranxeiro e non cobrara prestación por desemprego por estas cotizacións, pode solicitar unha prestación contributiva por desemprego se reúne 360 días cotizados antes da súa saída, ou un subsidio se antes de marcharse cotizara entre 90 e 359 días.