Sede electrónica

Trasládome ao estranxeiro

Se estás a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción (RAI) e trasládasche ao estranxeiro, as condicións da prestación variarán segundo o motivo e a duración do teu traslado. 

 

 

Se estás a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para accións de cooperación internacional ou perfeccionamento profesional, é obrigatorio comunicalo antes da saída ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este o autorice. Se o traslado dura menos de doce meses continuados, a prestación suspéndese, se é superior a doce meses, extínguese.

Se o que estás a percibir é a RAI, no caso de traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, para perfeccionamento profesional ou para accións de cooperación internacional, é obrigatorio comunicalo ao Servizo Público de Emprego Estatal antes da saída, e que este o autorice. Se o traslado dura menos de seis meses continuados, a prestación suspéndese e se é maior de seis meses, extínguese.

Se non comunicas ao Servizo Público de Emprego Estatal o traslado ao estranxeiro, suporá unha infracción que dará lugar ao comezo dun procedemento sancionador, cuxa sanción é a extinción do dereito.

Se ao saír de España interrompeuse a prestación, o subsidio ou a RAI, que estiveses a percibir, e ao volver atópasche sen traballo, podes solicitar a continuación da este prestación ou subsidio ou a reincorporación á RAI.

Volverás percibir as citadas prestacións a partir do día seguinte ao do teu regreso a España, sempre que solicites a continuación ou a reincorporación no prazo dos 15 días hábiles seguintes á este data e xustifiques documentalmente algún dos motivos indicados. 


 

Se estás a cobrar prestación contributiva ou subsidio por desemprego e trasládasche ao estranxeiro durante un ano ou máis para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a túa preparación profesional, ou por accións de cooperación internacional, dita prestación ou subsidio extínguense.

Se estás a cobrar a renda activa de inserción e trasládasche ao estranxeiro durante seis meses ou máis para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou para accións de cooperación internacional, dita renda extínguese.

Se ao volver a España atópasche sen traballo, NON terás dereito a percibir a prestación que se interrompeu ao marcharche ao estranxeiro.

Se es español ou española e regresas dun país non pertencente á Unión Europeaou ao Espazo Económico Europeo, nin de Australia nin de Suíza, poderías ter dereito a cobrar un subsidio como persoa emigrante retornada. Ou tamén poderías solicitar a renda activa de inserción, con independencia do país do que procedas.

Se estás a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción, e trasládasche ao estranxeiro por calquera causa, se a saída non é superior a días 15 naturais, xa sexan continuados ou non, durante cada ano natural, a prestación mantense sempre que poidas cumprir coas obrigas establecidas na lei. 

É conveniente que comuniques ao Servizo Público de Emprego Estatal a saída antes de producirse.

Á volta do estranxeiro, debes presentarse na oficina de emprego o primeiro día hábil seguinte ao teu regreso.

Se estás a cobrar prestación contributiva, subsidio por desemprego ou a renda activa de inserción e trasládasche ao estranxeiro por calquera causa, se a estadía no estranxeiro é por un período continuado ou non, superior a días 15 e de ata 90 días naturais como máximo dentro de cada ano natural, as prestacións suspéndense. 

Antes de dita saída é obrigatoria a comunicación previa ao Servizo Público de Emprego Estatal e que este autorice dita saída.

Se é por tempo superior a días 90 e non o é para traballar, buscar traballo, realizar estudos que melloren a súa preparación profesional, ou por accións de cooperación internacional, a prestación ou subsidio extínguense.

Se percibes prestacións e permaneciches rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante polo menos catro semanas en España e trasládasche a buscar emprego a un país da Unión Europea, Espazo Económico Europeo (EEE) ou a Suíza, podes exportar dita prestación durante tres meses, prorrogables por outro tres.

Para iso debes:

  • Solicitar a autorización de desprazamento ante o Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Solicitar o documento Ou 2 . Facilitaráseche unha folla informativa sobre as cuestións de interese relacionadas co período de residencia noutro país.
  • Inscribirche como demandante de emprego no país ao que che trasladas, no prazo do sete días posteriores á data en que deixes de estar a disposición dos Servizos Públicos de Emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a túa residencia en España.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza poden exportar a prestación para buscar traballo nestes (excepto a Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein), sempre que xustifiquen a posibilidade de inscribirse nos seus servizos de emprego e que van desenvolver legalmente un traballo no país onde pretenden desprazarse, mediante a correspondente autorización de residencia ou de traballo.

As persoas nacionais de países non pertencentes á UE/EEE nin de Suíza, que cumpran as condicións, poderán exportar as prestacións por desemprego ao Reino Unido, en aplicación do Regulamento CE 859 / 2003 , que permite a exportación por un período de tres meses sen posibilidade de prórroga.

  • Se es español ou española e non traballaras en España nos 6 anos anteriores á túa saída ao estranxeiro,  poderías ter dereito a cobrar un subsidio como persoa emigrante retornada, se regresas dun país non pertencente á UE/EEEnin de  Suíza. Ou tamén podes solicitar a renda activa de inserción, con independencia do país do que procedas.
  • Se traballaras en España nos 6 anos anteriores á túa saída ao estranxeiro e non cobraras prestación por desemprego por estas cotizacións, podes solicitar unha prestación contributiva por desemprego se reúnes 360 días cotizados antes da túa saída, ou un subsidio se antes de marcharche cotizaras entre 90 e 359 días.