Sede electrónica

Compatibilidades e Incompatibilidades

Compatibilidades

Será compatible coa realización doutro traballo por conta allea a tempo parcial. Neste caso, da súa contía non se deducirá a parte proporcional ao tempo traballado.

Con outras prestacións económicas da Seguridade Social que fosen compatibles co traballo no que se aplica o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Incompatibilidades

Coa percepción de prestacións ou subsidios por desemprego, coa prestación por cesamento de actividade e coa renda activa de inserción.

Coa obtención doutras prestacións económicas da Seguridade Social, salvo que estas fosen compatibles co traballo no que se aplica o Mecanixmo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Co acceso a outro Mecanismo REDE. A persoa traballadora poderá elixir, no seu caso.

Coa realización de traballo por conta propia ou por conta allea a tempo completo.