Sede electrónica

Obrigas, infraccións e sancións

As persoas que perciban prestacións por desemprego deben cumprir unha serie de obrigas establecidas na lei.

O incumprimento destas obrigas supón cometer infraccións que se sancionarán de acordo con as leis vixentes.

 

 1. Cotizar pola achega correspondente á continxencia de desemprego.
 2. Proporcionar a documentación e información que se estableza reglamentariamente para o recoñecemento, suspensión, extinción ou continuación do dereito ás prestacións. Ademais, comunicar aos servizos públicos de emprego autonómicos e ao Servizo Público de Emprego Estatal, o domicilio para recibir notificacións e, se hai cambio de domicilio, comunicar este cambio no momento en que se produza.
 3. Participar nos programas de emprego ou en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais, que establezan os servizos públicos de emprego ou as axencias de colocación (cando estas desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles). Así como aceptar a colocación adecuada que os servizos públicos de emprego ou ditas axencias ofrecéronlle.
 4. Renovar a demanda de emprego na forma e datas indicadas no documento de renovación da demanda. Así mesmo, presentarse, se foi citado previamente, ante o Servizo Público de Emprego Estatal, os servizos públicos de emprego autonómicos ou as axencias de colocación (cando estas desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles).
 5. Solicitar a baixa nas prestacións por desemprego porque se produzan situacións que dean lugar á suspensión ou extinción das mesmas, ou porque se deixen de reunir os requisitos esixidos para seguir percibíndoas, no momento en que se produzan ditas situacións.
 6. Devolver as cantidades que o Servizo Público de Emprego Estatal aboase indebidamente.
 7. Devolver, no prazo de cinco días, aos servizos públicos de emprego, ou no seu caso, ás axencias de colocación (cando estas desenvolvan actividades no ámbito de colaboración con aqueles), o xustificante de presentarse no lugar e a data indicados para cubrir a oferta de emprego que lle ofreceron.
 8. Inscribirse como demandantes de emprego, manter a inscrición e cumprir as esixencias do acordo de actividade, nos termos establecidos no artigo 41 do Texto Refundido da Lei 3 / 2015 , de de 23 outubro, de Emprego.
 9. Buscar activamente emprego e participar en accións para aumentar as posibilidades de ocupación que, no seu caso, indiquen os servizos públicos de emprego competentes, dentro dun itinerario de inserción.

As persoas beneficiarias de prestacións xustificarán ante o Servizo Público de Emprego Estatal e os servizos públicos de emprego autonómicos, cando se lles solicite, as actuacións que realizasen dirixidas á procura activa de emprego, a súa volta ao mercado laboral ou á mellora das súas posibilidades de ocupación. Esta acreditación efectuarase na forma en que estes organismos acorden no marco da mutua colaboración. Se non se acredita, considerarase que non se cumpre o acordo de actividade.

No entanto, durante o primeiros trinta días en que se perciben prestacións contributivas, será voluntario participar nas accións de mellora das posibilidades de ocupación que se correspondan coa súa profesión habitual ou as súas aptitudes formativas, segundo o determinado no itinerario de inserción. A non participación non comportará sanción.

Infraccións leves:

 1. Non presentarse ante o Servizo Público de Emprego Estatal na forma e data indicadas, salvo causa xustificada, cando fose citado ou citada previamente.
 2. Non presentarse ante os servizos públicos de emprego ou as axencias de colocación(cando estas desenvolvan actividades no ámbito da colaboración con aqueles), salvo causa xustificada, se foi citado ou citada previamente.
 3. Non devolver en prazo, salvo causa xustificada, ao servizo público de emprego ou, no seu caso, ás axencias de colocaciónsen fins lucrativos, o correspondente xustificante de comparecer no lugar e data indicados para cubrir as ofertas de emprego facilitadas por aqueles.
 4. Non cumprir as esixencias do acordo de actividade, salvo causa xustificada, sempre que a conduta non estea cualificada como outra infracción leve ou grave.
 5. Non facilitar aos servizos públicos de emprego a información necesaria para poder recibir notificacións e comunicacións.

  As citacións ou comunicacións efectuadas por medios electrónicos serán válidas para efectos de notificacións sempre que as persoas traballadoras haxan dado previamente o seu consentimento.

 6. Non cumprir, salvo causa xustificada, o requisito de manter a inscrición como demandante de emprego, esixido para continuar percibindo a prestación.

Infraccións graves:

 1. Non comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal, salvo que exista causa xustificada, a baixa nas prestacións no momento en que se produzan situacións que dean lugar á incompatibilidade, a suspensión ou a extinción do dereito á prestación, ou se se deixan de reunir os requisitos necesarios para percibir a prestación cando, por calquera destas causas, a prestación percibiuse indebidamente.
 2. Rexeitar unha oferta de emprego adecuada, tanto se é ofrecida polos servizos públicos de emprego, como polas axencias de colocación (cando estas desenvolvan actividades no ámbito da colaboración con aqueles), salvo causa xustificada.
 3. Negarse a participar nos traballos de colaboración social ou en programas de emprego, incluídos os de inserción profesional, ou en accións de promoción, formación ou reconversión profesional, ofrecidos polos servizos públicos de emprego, salvo causa xustificada. Así como nas accións de orientación e información profesional ofrecidas polas axencias de colocación (cando desenvolvan actividades no ámbito da colaboración con aqueles).

Infraccións moi graves:

 1. Actuar fraudulentamente co fin de obter prestacións indebidas ou superiores ás que correspondan, ou prolongar indebidamente a súa goce mediante a achega de datos ou documentos falsos, a simulación da relación laboral e a omisión de declaracións legalmente obrigatorias ou outros incumprimentos que poidan ocasionar percepcións fraudulentas.
 2. Compatibilizar a solicitude ou o percibo de prestacións ou subsidios por desemprego, así como a prestación por cesamento de actividade dos traballadores autónomos co traballo por conta propia ou allea, salvo no caso do traballo a tempo parcial, nos termos previstos na normativa correspondente.
 3. Porse de acordo con o empresario ou a empresaria para obter indebidamente calquera prestación da Seguridade Social.
 4. Non destinar ou desviar as cantidades que se perciban de prestación por desemprego de acordo con o establecido nos programas de fomento de emprego.

Leves:

 • 1 ª. Infracción. Perda de mes 1 de prestacións.
 • 2 ª. Infracción. Perda de meses 3 de prestacións.
 • 3 ª. Infracción. Perda de meses 6 de prestacións.
 • 4 ª. Infracción. Extinción de prestacións.

Aplicaranse estas escalas a partir da primeira infracción e cando, entre unha infracción leve e a anterior, non pasasen máis de días, 365 con independencia do tipo de infracción.

Graves:

 • 1 ª. Infracción. Perda de meses 3 de prestacións.
 • 2 ª. Infracción. Perda de meses 6 de prestacións.
 • 3 ª. Infracción. Extinción de prestacións.

Non obstante a escala anterior, sancionarase coa extinción da prestación, o non comunicar, salvo causa xustificada, as baixas nas prestacións no momento en que se produzan situacións que dean lugar á suspensión ou extinción do dereito, ou cando se deixen de reunir os requisitos para o dereito a percibilas, cando por calquera das este causas percibiuse indebidamente a prestación.

Aplicaranse estas escalas a partir da primeira infracción e cando, entre unha infracción grave e a anterior, non pasasen máis dos 365 días, con independencia do tipo de infracción.

Moi graves:

No caso das prestacións ou subsidios por desemprego ou da prestación por cesamento de actividade da persoa traballadora autónoma, as infraccións moi graves sancionaranse coa extinción.

Igualmente, poderáselles excluír do dereito a percibir calquera prestación económica e, no seu caso, axuda de fomento de emprego durante un ano, así como do dereito a participar durante ese período en formación profesional para o emprego.

Non obstante as sancións anteriores, se non se cumpren as obrigas e iso afecta o cumprimento e conservación dos requisitos que dan dereito á prestación, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) poderá suspender provisionalmente dita prestación ata que a resolución administrativa sexa definitiva.

Independentemente da imposición da sanción, devolveranse as cantidades percibidas indebidamente.