Sede electrónica

Protección de Datos Garantía Xuvenil - Información Adicional

Imagen lectura fácil Lectura fácil

IDENTIDADE E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DE TRATAMENTO

 • Identidade do Responsable: Sistema Nacional de Garantía Xuvenil – Servizo Público de Emprego Estatal (SNGJ – SEPE)
 • Domicilio : Calle Condesa de Venadito, 9 , 28027 – Madrid .
 • Teléfono de contacto: 060
 • Dirección electrónica: info.garantiajuvenil@sepe.es

 ¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS Os seus DATOS?

Os datos que nos facilitaches ao inscribirche no  Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (en diante, SNGJ) serán tratados coas seguintes finalidades:

 • Xestionar o proceso de alta no SNGJ. Outorgar, manter, suspender ou revogar o alta, así como xestionar o seguimento do proceso.
 • Contar cun perfil básico de cada mozo rexistrado, que poderá ser complementado polas entidades colaboradoras (Artigo 88 da Lei 18 / 2014 ), conforme á avaliación dos atributos definidos a nivel de cada acción ou medida do Catálogo único de actuacións desenvolvido no Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil. Así mesmo, informámosche de que en base a ese posible perfil tomásense decisións automatizadas.
 • Facilitar aos suxeitos contemplados nas letras a), b), c) e d) do artigo 88 da Lei 18 / 2014 como entes que desenvolverán a atención aos usuarios beneficiarios do SNGJ, a información necesaria para a elaboración dos itinerarios e a comprobación do cumprimento dos requisitos esixibles de conformidade ao contido das convocatorias e das accións que poidan desenvolver. Todo iso para que os mozos rexistrados poidan recibir unha oferta de emprego, educación ou formación, incluída a formación de aprendiz ou período de prácticas, tras acabar a educación formal ou quedar desempregados, a través da implantación dun Sistema de Garantía Xuvenil.
 • Envío de campañas de comunicación de difusión de programas educativos, formativos e de emprego no marco do SNGJ, a condición de que o aceptaches expresamente a través da casa habilitada para o efecto.
 • Permitir o seguimento e a avaliación das actuacións efectuadas no marco da Garantía Xuvenil.
 • Garantir que as accións e medidas desenvolvidas ao amparo da Iniciativa de Emprego Xuvenil, así como dos Programas Operativos do Fondo Social Europeo que poidan desenvolverse para a instrumentación da Garantía Xuvenil, sexan aplicadas de forma exclusiva aos suxeitos rexistrados no SNGJ.

¿CAL É A LEGITIMACIÓN COA QUE TRATAMOS Os teus DATOS?

A base legal para o tratamento dos teus datos é:

 • O cumprimento dunha obrigación legal: Capítulo I do Título IV da Lei 18 / 2014 , de de 15 outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia que regula o réxime xeral do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en España e o procedemento de atención aos beneficiarios do mesmo establecendo novas medidas de apoio á formación e á contratación para o colectivo de mozos non ocupados nin integrados nos sistemas de educación ou formación.
 • El consentimiento del interesado en caso de que aceptes la recepción de campañas de comunicación de difusión de programas educativos, formativos y de empleo en el marco del programa.

DEREITO A RETIRAR O teu CONSENTIMENTO

En calquera momento podes retirar o teu consentimento para o tratamento dos teus datos, nese caso verémonos obrigados a proceder á túa baixa de oficio do Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ao perder a finalidade da inscrición en si mesma.

¿A que DESTINATARIOS COMUNICÁSENSE Os teus DATOS?

Os teus Datos persoais poderán ser cedidos, para a comprobación da veracidade da información, ás seguintes entidades/organismos (Artigo 111 . 1 .g) da Lei 18 / 2014 , de de 15 outubro):

a)  As entidades colaboradoras das accións que forman parte do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil:

 • A Administración Xeral do Estado, así como as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes das mesmas, cada unha no ámbito das súas competencias.
 • As Administracións das comunidades autónomas, así como as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes das mesmas, cada unha no ámbito das súas competencias.
 • As entidades que integran a Administración Local, así como as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes das mesmas, cada unha no ámbito das súas competencias.
 • Os interlocutores sociais e entidades que actúen no ámbito privado.

b) A Dirección Xeral da Policía.

c) A Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

 ¿CANTO TEMPO CONSERVAREMOS Os teus DATOS?

A baixa no SNGJ producirase de oficio transcorridos catro meses desde que un usuario rexistrado cumpra a idade límite. Os usuarios rexistrados no SNGJ non serán dados de baixa mentres estean a recibir algunhas das medidas ou accións previstas no artigo 106 da Lei 18 / 2014 , sempre que fosen previamente consignadas no sistema conforme ás obrigacións establecidas no artigo 100 da mesma.
Non obstante o anterior, os datos poderán seguir conservándose para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación aplicable.

¿CALES SON Os teus DEREITOS?

Terás dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que che conciernen ou non. En relación cos teus datos persoais tes dereito a: Acceder aos mesmos; Solicitar a súa rectificación ou supresión; Solicitar a limitación do seu tratamento; Oporche ao seu tratamento e Solicitar a súa portabilidade nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica.
Poderás exercer tales dereitos ante o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para iso, poderás dirixirche por escrito ao mesmo na dirección indicada, acompañando á túa solicitude unha copia de documento de identificación.

DEREITO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL

En todo momento poderás presentar reclamación ante a Axencia de Protección de datos competente.