Sede electrónica

Centros e Entidades de Formación Presencial

Os centros e entidades de formación, relacionados no artigo 9.1 do Real Decreto 395/2007 de de 23 marzo, que desexen impartir en modalidade presencial e no ámbito de xestión do Servizo Público de Emprego Estatal, as distintas iniciativas de formación integradas no subsistema de formación profesional para o emprego, poderán solicitar ao Servizo Público de Emprego Estatal a inscrición a acreditación do centro ou entidade de formación para as especialidades formativas que vaia a impartir o mesmo, aténdose a este procedemento.

Os interesados deberán cumprimentar o modelo de solicitude dispoñible na sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal, e dirixilo ao Director Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal onde radique o centro ou entidade a inscribir/acreditar.

Os interesados deberán efectuar a presentación da solicitude e da documentación acreditativa esixida, a través de calquera dos medios establecidos no artigo 6 da Resolución de de 29 xullo de de 2010 o Director Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal pola que se regula a inscrición e, no seu caso, acreditación de centros e entidades de formación.

Se a solicitude presentásese por medios electrónicos a través do Rexistro electrónico do Servizo Público de Emprego Estatal será imprescindible dispor de DNI electrónico ou certificado dixital en vigor admitido polas Administracións Públicas.