Sede electrónica

Comisións Executivas Territoriais

 

As Comisións Executivas Territoriais, de ámbito autonómico, son órganos territoriais de participación institucional no Servizo Público de Emprego Estatal.
As Comisións Executivas Territoriais terán a súa sede na capital da comunidade autónoma correspondente, ou onde se estableza no seo da mesma.

Funcións:

Corresponde ás Comisións Executivas Territoriais:

  1. a) Conocer los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva Central.
  2. b) Velar por el cumplimiento de dichos acuerdos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Proponer al Consejo General y Comisión Ejecutiva Central las medidas necesarias en orden al mejor cumplimiento de sus fines.
  4. d) Cantas outras funcións atribúanselles.