Sede electrónica

É compatible co paro cobrar axudas de custo por asistencia como conselleiro ou conselleira á xunta dunha sociedade?

Se está a percibir a prestación por desemprego, esta é compatible co cobro de cantidades ou axudas de custo pola mera asistencia como conselleiro ou conselleira á xunta dunha sociedade, a condición de que este cargo non comporte outras funcións que supoñan a realización dunha actividade laboral e aínda que esta non implique darse de alta obrigatoriamente nalgún dos réximes da Seguridade Social.

As contías percibidas considéranse rendas no caso das persoas beneficiarias de subsidio e poderían ocasionar a suspensión ou extinción do este subsidio se se supera o limiar de rendas do 75 % do salario mínimo interprofesional (contías para este ano), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.