Sede electrónica

Persoa con discapacidade

Se es persoa con discapacidade, previamente deberás acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da túa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego(BAE) e deberás cumprir os seguintes requisitos para ter dereito á renda activa de inserción (RAI), ademais dos requisitos xerais:

 • Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • Extinguir unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, salvo por sanción.
 • Non ter dereito ás prestacións ou subsidios de desemprego ou á renda agraria.
 • Estar rexistrado ou rexistrada ininterrompidamente na oficina de emprego como demandante de emprego durante 12 ou máis meses. Considérase interrompida a demanda se se traballou un período acumulado de ou 90 máis días nos 365 anteriores á data de solicitude de incorporación ao programa de renda activa de inserción ou se se saíu ao estranxeiro.

     Non se considerará interrompida a inscrición por traballo inferior a días 90 e cando se acredite que a saída ao estranxeiro foi por unha estadía igual ou inferior a días 15 e produciuse por:

  • Matrimonio.
  • Nacemento de fillo ou filla.
  • Falecemento ou enfermidade grave do cónxuxe ou parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
  • Cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal.

Tampouco interromperá a inscrición a saída a países do Espazo Económico Europeo e Suíza, sempre que a estadía sexa inferior a días, 90 para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional.

Buscar activamente emprego, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais ou outras para incrementar a ocupabilidad.

Previamente deberás acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da túa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE). 

Consideraranse actuacións da BAE cada unha das seguintes:

 1. Traballo por conta propia ou allea.
 2. Inscrición en, polo menos, unha axencia de colocación.
 3. Envío ou presentación de curriculos en, polo menos, tres empresas distintas.
 4. Realización de, polo menos, unha entrevista de traballo.
 5. Inscrición como solicitante de emprego en, polo menos, dous portais de emprego públicos ou privados.
 6. Presentación, polo menos, a unha oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego ou polas axencias de colocación.
 7. Calquera acción formativa ou de información dirixida ao autoemprego e emprendimiento, ofertada polos Servizos Públicos de Emprego.

Constituirá acreditación suficiente do cumprimento desta obriga o certificado expedido por unha axencia de colocación que inclúa, ademais da inscrición da persoa solicitante na mesma, a realización por esta de dúas das actuacións entre a terceira e sexta anteriores.