TEÑO DEREITO Á RAI

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI).

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Se é persoa desempregada de longa duración ou persoa con discapacidade, previamente, deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE).

Requisitos

 • Estar desempregado ou desempregada e rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego, manter dita inscrición durante todo o período de percepción da prestación e subscribir o compromiso de actividade.
 • Ser menor de anos.. 65
 • Non ter ingresos mensuais propios superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
 • Se ten cónxuxe e/ou fillos ou fillas menores de anos 26 ou maiores con discapacidade, ou menores en acollida, unicamente entenderase cumprido o requisito de carencia de rendas cando a suma das rendas de todos os integrantes da súa unidade familiar así constituída, incluíndolle a vostede, dividida polo número de membros que a compoñen, non supera o 75 % do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
 • Poden acceder á RAI as vítimas de violencia de xénero, doméstica ou sexual quen teñan acreditada dita condición ante a Administración competente, sempre que non fosen beneficiarias con anterioridade de tres programas, que non convivan coa persoa agresora, que figuren rexistradas como demandantes de emprego e que cumpran o requisito de carencia de rendas da unidade familiar.
 • Non ser beneficiario ou beneficiaria de tres dereitos ao programa de renda activa de inserción anteriores.

 

Persoas desempregadas de longa duración

Persoas con discapacidade

Persoas emigrantes retornadas

Vítimas de violencia de xénero, sexual ou doméstica

Máis información sobre a Renda Activa de Inserción (RAI)

Pode obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.

Duración e contía

A RAI concédese durante 11 meses como máximo e cóbrase con efectos do día seguinte á solicitude.

A contía mensual desta axuda é o 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM). (Contías para este ano)

Ademais pode obter outras axudas:

 • Se é vítima de violencia de xénero, sexual ou doméstica e viuse obrigada a cambiar a súa residencia nos doce meses anteriores á solicitude de admisión ao programa ou durante a súa permanencia en leste, pode solicitar unha axuda suplementaria de tres mensualidades da RAI, nun pago único sen que iso diminúa a duración da #este renda, e poderaa percibir unha soa vez por cada dereito de admisión á RAI.
 • Se comeza a traballar como persoa autónoma ou se coloca por conta allea a tempo completo, suspéndese o pago da RAI e ten dereito a unha axuda equivalente ao 25 % da contía da mesma durante un máximo de días, 180 sen que iso reduza a duración da RAI pendente de percibir.
 • Se se coloca a tempo parcial deducirase do importe da RAI a parte proporcional ao tempo traballado e o período pendente de percibir mentres se manteña a compatibilidade, ampliarase na mesma proporción. 

O pago da RAI realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma.

Documentación necesaria

Para poder acceder á RAI deberá presentar a seguinte documentación:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Identificación da persoa solicitante e, no seu caso do conyúge e/ou dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuran na solicitude (bastará coa exhibición dos documentos):
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte..
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Se llo piden na oficina de emprego deberá entregar un xustificante de rendas. Se alega como carga fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade, debe achegar un certificado de discapacidade e do grao recoñecido expedido polo INSS, polo IMSERSO ou polo organismo competente da comunidade autónoma

A condición de persoa con discapacidade de grao igual ou superior ao 33 % acredítase con algún dos seguintes documentos:

 • Ben mediante a resolución ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano competente da comunidade autónoma correspondente, ben mediante o cartón acreditativo do grao de discapacidade.

En caso de acceder ao programa por ser persoa traballadora emigrante retornada deberá achegar:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
 • No caso dos emigrantes de Suíza, certificado da Agregaduría Laboral do este país ou formulario Ou 1 .
 • Se retorna de Australia, formulario de ligazón.
 • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificación emitida polas Áreas e Dependencias Provinciais de Traballo e Asuntos Sociais das Delegacións ou Subdelegacións de Goberno na que conste a data de retorno e o tempo traballado no país de emigración.

La violencia sexual puede acreditarse con informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida de la Administración Pública, mediante sentencia del orden jurisdiccional social, y en caso de menores de edad, mediante documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

A violencia de xénero ou doméstica, pode acreditarse mediante sentenza xudicial, orde de protección xudicial, informe do Ministerio Fiscal, informe dos servizos sociais, dos servizos especializados, ou dos servizos de acollida da administración pública competente, documentos sanitarios oficiais de comunicación á Fiscalía ou ao órgano xudicial, se se trata de vítimas menores de idade, calquera outro título previsto nas normas.

A acreditación de sufrir violencia de xénero, doméstica ou sexual non exime do cumprimento do resto de requisitos establecidos no  el Real Decreto 1369 / 2006 , de 24 de noviembre.

No suposto de acceder á RAI por ser persoa desempregada de longa duración ou persoa con discapacidade, previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE).

Soamente se a entidade xestora solicítao, deberá achegar o xustificante de rendas.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

 

Cando, como e onde o tramito

A RAI poderase solicitar unha vez que se cumpran os requisitos de acceso, segundo o colectivo ao que se pertenza.

El devengo de la cuantía de la RAI se iniciará a partir del día siguiente a la fecha de solicitud de admisión.

A solicitude poderá presentala a través de: