RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA PERSOAS EMIGRANTES RETORNADAS (RAI)

O obxectivo desta axuda é incrementar as oportunidades de inserción no mercado de traballo das persoas traballadoras desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego.

Requisitos

 • Ser persoa desempregada e estar inscrita como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividade .
 • Tener 45 o más años de edad y ser menor de 65 años.
 • Non ter dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego.
 • Non ter ingresos propios superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional (SMI). (Contías para este ano) . As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
 • No seu caso, a suma dos ingresos mensuais obtidos por todos os membros da unidade familiar, (o cónxuxe e os fillos menores de anos 26 ou maiores con discapacidade ou menores acollidos), dividida polo número de membros que a compoñen non pode superar o 75 % do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
 • Non ser persoa beneficiaria da renda activa de inserción nos 365 días naturais anteriores á data de solicitude de admisión ao programa da renda activa de inserción, salvo no caso de vítimas de violencia de xénero, sexual ou doméstica e persoas con discapacidade.
 • Non ser beneficiario de tres RAI anteriores. A RAI pódese cobrar como máximo tres períodos.
 • Traballar polo menos 6 meses no estranxeiro desde a última saída de España e retornar nos 12 meses anteriores á solicitude.

Duración e contía

A RAI pódese cobrar durante 11 meses como máximo e comézase a percibir desde o día seguinte ao da solicitude.

O importe que se percibe é o 80 % do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) mensual vixente en cada momento. (Contías para este ano ).

O pago realizarase, salvo excepcións , mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Identificación do solicitante e, no seu caso, do cónxuxe e fillos que conviven ou están ao seu cargo que figuren na solicitude, (bastará coa exhibición dos documentos):
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR, e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español..
 • Se llo piden na oficina de emprego deberá entregar un xustificante de rendas. Se alega como carga fillos maiores de anos 26 discapacitados, debe achegar un certificado de discapacidade e do grao recoñecido expedido polo INSS, polo IMSERSO ou polo organismo competente da comunidade autónoma.
 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
 • No caso dos emigrantes de Suíza, certificado da Agregaduría Laboral do este país ou formulario Ou 1 .
 • Se retorna de Australia, formulario de ligazón.
 • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificado de persoa emigrante retornada expedido polas Áreas ou Dependencias de Traballo e Inmigración das Delegacións ou Subdelegacións do Goberno no que conste:
  • a data do retorno,
  • o tempo traballado no país estranxeiro,
  • o período de ocupación cotizada, no seu caso,
  • e que o interesado non ten dereito a prestacións por desemprego no este país.
   

Onde e como o tramito

A solicitude poderase presentar a través de:

 • A sede electrónica do SEPE
 • Na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede electrónica do SEPE ou por teléfono ).
 • En calquera oficina de rexistro público ou
 • Por correo administrativo.

Puedes obtener más información en el  teléfono de atención al ciudadano.