Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Funcións da Rede de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego (Rede COE)

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Funcións da Rede de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego (Rede COE)

a) Avaliación de programas de orientación, de prospección e intermediación laboral e de emprendimiento que poidan cualificarse de boas prácticas, tanto respecto de programas propios para transferir o seu coñecemento ao resto de servizos públicos de emprego, como de programas externos para a súa aplicación, se procede, no seu respectivo territorio. 

b) Deseño de accións innovadoras e desenvolvemento de proxectos experimentais en materia de orientación e de prospección e intermediación laboral. 

c) Desenvolvemento e execución dun Plan específico de formación permanente dirixido ao persoal do propio servizo público de emprego que realiza funcións de orientación profesional para o emprego e de asistencia para o autoemprego, así como de prospección empresarial e intermediación laboral, e que inclúa formación específica en materia de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes.

d) Deseño de modelos de emprendimiento e aplicación de proxectos piloto. 

e) Apoio á coordinación dos proxectos de emprendimiento asociados á capitalización da prestación por desemprego (pago único).

f) Seguimento, cunha visión integradora, de todas as actuacións realizadas polos diferentes organismos competentes en materia de fomento do emprego autónomo, así como en materia de apoio á creación e ao emprego en cooperativas e sociedades laborais, dentro do mesmo ámbito de actuación. 

g) Interlocución coas asociacións representativas, no correspondente ámbito territorial, de traballadores autónomos e da economía social, sen prexuízo da que puidese manter con outros axentes económicos e sociais no ámbito da orientación e innovación para o emprego. 

O servizo público de emprego competente poderá engadir calquera outra función tendente á mellora da eficiencia ou reforzo das súas accións de orientación, de prospección e intermediación laboral e de fomento do emprendimiento, aínda que dita función deberá quedar recollida no correspondente programa anual de traballo, a que fai referencia o apartado 2 , para que poida ter a cobertura financeira prevista no apartado 3 . No desenvolvemento das funcións sinaladas neste apartado, os servizos públicos de emprego integrarán de modo efectivo a perspectiva de xénero.