Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Socio ou socia de entidade mercantil

Se vas realizar unha actividade profesional como socio ou socia dunha sociedade mercantil da que vaias posuír  o control efectivo, que sexa de nova creación ou constituída no prazo máximo dos doce meses anteriores á solicitude do pago único, dándoche de alta na Seguridade Social como persoa traballadora por conta propia, podes obter ata 100 o % do importe da prestación que che quede por  percibir para realizar unha achega ao capital social da este sociedade, así como para facer fronte aos gastos de constitución e posta en funcionamento da mesma e ao pago das taxas e tributos correspondentes. Tamén poderás destinar ata 15 o % da contía do pago único da prestación a pagar servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.

Como gastos de posta en funcionamento poden incluírse tanto os correspondentes ao activo fixo ou inmobilizado como ao activo circulante (materias primas incluídas), así como outros derivados do acondicionamento do local, pago de franquía, transpaso, gastos de alta de subministracións, etc. Así mesmo, poderá incluírse a parte proporcional ao número de accións ou participacións, dos gastos xerados durante o tres primeiros meses (alugueres, canons e subministracións incluídas), etc.

Se non vas obter toda a súa prestación nun só pago, podes solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social. Mesmo podes solicitar e obter todo o importe para destinalo exclusivamente a subvencionar estas cotizacións.

Aboarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se deducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro, (Contías para este ano).