Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Guía de Integración Laboral das Persoas con DiscapacidadeCatálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-019-X

Actualizada marzo 2022

Introdución

As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso ao que o modo en que se estrutura e funciona a sociedade mantivo habitualmente en coñecidas condicións de exclusión. Este feito comportou a restrición dos seus dereitos básicos e liberdades condicionando ou obstaculizando o seu desenvolvemento persoal así como o goce dos recursos e servizos dispoñibles para toda a poboación e a posibilidade de contribuír coas súas capacidades ao progreso da sociedade.

O anhelo dunha vida plena e a necesidade de realización persoal moven a todas as persoas, pero esas aspiracións non poden ser satisfeitas se se achan restrinxidos ou ignorados os dereitos á liberdade, a igualdade e a dignidade. Este é o caso en que se atopan aínda hoxe mulleres e homes con discapacidade, quen, a pesar dos innegables progresos sociais alcanzados, ven limitados eses dereitos no acceso ou uso de contornas, procesos ou servizos que ou ben non foron concibidos tendo en conta as súas necesidades específicas ou ben se revelan expresamente restritivos á súa participación neles.

Existe, pois, un variado e profuso conxunto de impedimentos que privan ás persoas con discapacidade do pleno exercicio dos seus dereitos. Os efectos destes obstáculos materialízanse nunha situación de exclusión social que debe ser inexcusablemente abordada polos poderes públicos.

A integración social das persoas con discapacidade é un dereito constitucional, e corresponde a estes poderes públicos levar a cabo políticas que eliminen as barreiras que a impiden ou dificultan.

A incorporación ao mercado laboral deste colectivo é un factor destacado para conseguir a súa plena integración.

A seguir, resúmense os tipos de contratación e as axudas que se destinan á inserción laboral das persoas con discapacidade. Trátase dun compendio das medidas existentes ata o momento que pretende servir de guía tanto a empresas e institucións como aos traballadores.

Cota de reserva e Medidas alternativas

As empresas públicas e privadas que empreguen un número de traballadores que exceda de estarán 50 obrigadas a empregar un número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2  %, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario, sempre que se apliquen medidas alternativas.

Nas ofertas de emprego publico reservásese unha cota non inferior ao sete por cento das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade.

Excepcionalidade

 • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego ou as Axencias de Colocación poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
 • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores con discapacidade.

Medidas alternativas

 • Realización dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego (CEE) ou cun traballador autónomo con discapacidade (para a subministración de bens, ou para a prestación de servizos alleos).
 • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
 • Constitución de Enclaves Laborais.

Normativa

 • Articulo 42 do Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto-Lexislativo 5 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Lei 30 / 1984 , de de 2 agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.
 • Real Decreto 364 / 2005 , de de 8 abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade.

Contrato indefinido

Subvencións *

 • Por cada contrato indefinido a unha persoa con discapacidade, a xornada completa, o empregador recibirá 3 . 907  €. Se o contrato indefinido é a tempo parcial, esta cantidade reducirase proporcionalmente en función da xornada establecida.
 • Además, por la adaptación de puestos de trabajo, la dotación de equipos de protección o la eliminación de barreras, el empleador recibirá una subvención de hasta 902  €.

* As subvencións son xestionadas polas comunidades autónomas

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante a vixencia do contrato

 • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 500  €/ano 5 . 350  €/ano
Con anos 45 ou máis 5 . 700  €/ano 5 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 5 . 100  €/ano 5 . 950  €/ano
Con anos 45 ou máis 6 . 300  €/ano 6 . 300  €/ano

Deducións da cota íntegra do Imposto de Sociedades

 • 9 . 000  € por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores en persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33  %.
 • 12 . 000  € por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores en persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65  %.

Outras subvencións

Subvencións específicas para programas de emprego con apoio, segundo establece o Real Decreto 870 / 2007 .

Normativa

 • Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores discapacitados
 • Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores discapacitados.
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto 870 / 2007 , de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
 • Artigo 30 da Lei 14 / 2013 , de de 27 setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización.

Características

 • Duración entre doce meses e tres anos.
 • El trabajador tiene derecho a una indemnización de doce días de salario por año trabajado.
 • Nos doce meses anteriores á contratación, a empresa contratante non pode extinguir contratos indefinidos:
  • por despedimento recoñecido,
  • ou declarado improcedente,
  • ou por despedimento colectivo.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante vixencia contrato

 • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 3 . 500  €/ano 4 . 100  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 700  €/ano 5 . 300  €/ano

Outras axudas

 • Incentivos por adaptación de postos.
 • Se o contrato transfórmase en indefinido en calquera momento, aplicaranse as mesmas bonificacións e subvencións que as do contrato indefinido inicial.

Normativa

 • Disposición adicional 1 ª da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Contratos formativos

Contrato para a formación e a aprendizaxe

Características do contrato e Requisitos dos traballadores

 • Duración mínima dun ano e máxima de tres (salvo o especificado nos convenios colectivos, sen que a duración mínima poida ser inferior a seis meses). Poderase solicitar autorización ao Servizo Público de Emprego correspondente para a ampliación da duración máxima do contrato ata catro anos.
 • Carecer da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requirido para concertar un contrato en prácticas.
 • Non hai límite de idade cando se celebra con persoas con discapacidade.
 • O tempo dedicado á formación teórica non pode ser superior o 75  % da xornada laboral o primeiro ano, ou o 85  % durante o segundo e terceiro anos. En caso de persoas con discapacidade intelectual, ata un 25  % do traballo efectivo poderá dedicarse a procedementos de rehabilitación ou axuste persoal e social.

Incentivos

 • Bonificación do 100  %de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal inferior a traballadores 250 .
 • Bonificación do 75  %de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal superior a traballadores 250 .
 • Así mesmo, estes contratos bonificaranse ao 100  % das cotas dos traballadores á Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas.

Ademais: as empresas que celebren contratos para a formación e a aprendizaxe con traballadores con discapacidade terán dereito a unha redución do 50  % nas cotas empresariais da Seguridade Social previstas para os contratos para a formación e a aprendizaxe. Esta redución sera compatible coa redución/bonificación dos parágrafos anteriores cando esta redución/bonificación non supere o 100 % e ata este limite ou ben non puidese aplicarse por non cumprir os requisitos ou atoparse nalgunha das exclusións de acordo con o establecido na Lei 43 / 2006 .

As bonificacións/reducións non poderán, en ningún caso, superar o 100  % da cota empresarial á Seguridade Social que correspondese ingresar.

Observacións

 • Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, redución na cota empresarial á Seguridade Social durante tres anos de . 1 500  €/ano ( 1 . 800  €/ano se se trata de mulleres).

Normativa

 • Artigo 11 . 2 , Disposición Adicional segunda e Disposición Adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 octubrfe, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Articulo 6 , parágrafo 2 º do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.
 • Articulo 3 , Lei 3 / 2012 ,de de 6 xullo,de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Contrato en prácticas

Características do contrato e Requisitos dos traballadores

 • Duración entre seis meses e dous anos (os convenios de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato).
 • O traballador debe posuír un título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou algún título oficialmente recoñecido como equivalente (de acordo con as leis reguladoras do sistema educativo vixente) ou de certificado de profesionalidade (de acordo con o previsto na lei orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, de cualificacións e da formación profesional).
 • O contrato debe formalizarse dentro do sete anos seguintes á terminación dos estudos.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante vixencia contrato

 • As empresas que celebren contratos en prácticas con traballadores con discapacidade terán dereito a unha redución, durante a vixencia do contrato, do 50  % da cota empresarial á Seguridade Social correspondente a continxencias comúns.
 • Se a duración do contrato é igual ou superior a doce meses, a empresa poderá solicitar subvencións para a adaptación do posto, eliminación das barreiras ou dotación de medios de protección persoal.

Observacións

 • Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, redución na cota empresarial á Seguridade Social durante tres anos de /ano 500  €( 700  €/ano se se trata de mulleres).

Normativa

 • Artigo 11 . 1 , Disposición Adicional segunda e Disposición Adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 octubrfe, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Articulo 7 da Lei 3 / 2012 ,de de 6 xullo,de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Contrato de interinidade

Características

 • O seu obxectivo é substituír a un traballador con discapacidade que se atope en situación de baixa por incapacidade transitoria por outro traballador desempregado con discapacidade.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social

 • 100  % da cota empresarial á Seguridade Social durante a vixencia do contrato.

Normativa

 • Disposición adicional 9 ª da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.

Cota de reserva e Medidas alternativas

As empresas públicas e privadas que empreguen un número de traballadores que exceda de estarán 50 obrigadas a empregar un número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2  %, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario, sempre que se apliquen medidas alternativas.

Nas ofertas de emprego publico reservásese unha cota non inferior ao sete por cento das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade.

Excepcionalidade

 • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego ou as Axencias de Colocación poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
 • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores con discapacidade.

Medidas alternativas

 • Realización dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego (CEE) ou cun traballador autónomo con discapacidade (para a subministración de bens, ou para a prestación de servizos alleos).
 • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
 • Constitución de Enclaves Laborais.

Normativa

 • Articulo 42 do Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto-Lexislativo 5 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
 • Lei 30 / 1984 , de de 2 agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.
 • Real Decreto 364 / 2005 , de de 8 abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade.

Contratación por conta allea

Contrato indefinido

Subvencións *

 • Por cada contrato indefinido a unha persoa con discapacidade, a xornada completa, o empregador recibirá 3 . 907  €. Se o contrato indefinido é a tempo parcial, esta cantidade reducirase proporcionalmente en función da xornada establecida.
 • Además, por la adaptación de puestos de trabajo, la dotación de equipos de protección o la eliminación de barreras, el empleador recibirá una subvención de hasta 902  €.

* As subvencións son xestionadas polas comunidades autónomas

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante a vixencia do contrato

 • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 500  €/ano 5 . 350  €/ano
Con anos 45 ou máis 5 . 700  €/ano 5 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 5 . 100  €/ano 5 . 950  €/ano
Con anos 45 ou máis 6 . 300  €/ano 6 . 300  €/ano

Deducións da cota íntegra do Imposto de Sociedades

 • 9 . 000  € por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores en persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33  %.
 • 12 . 000  € por persoa e ano en que se incrementou a media de traballadores en persoal cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65  %.

Outras subvencións

Subvencións específicas para programas de emprego con apoio, segundo establece o Real Decreto 870 / 2007 .

Normativa

 • Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores discapacitados
 • Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores discapacitados.
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto 870 / 2007 , de de 2 xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo.
 • Artigo 30 da Lei 14 / 2013 , de de 27 setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización.

Contrato temporal de fomento de emprego

Características

 • Duración entre doce meses e tres anos.
 • El trabajador tiene derecho a una indemnización de doce días de salario por año trabajado.
 • Nos doce meses anteriores á contratación, a empresa contratante non pode extinguir contratos indefinidos:
  • por despedimento recoñecido,
  • ou declarado improcedente,
  • ou por despedimento colectivo.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante vixencia contrato

 • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 3 . 500  €/ano 4 . 100  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 700  €/ano 5 . 300  €/ano

Outras axudas

 • Incentivos por adaptación de postos.
 • Se o contrato transfórmase en indefinido en calquera momento, aplicaranse as mesmas bonificacións e subvencións que as do contrato indefinido inicial.

Normativa

 • Disposición adicional 1 ª da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Contratos formativos

Contrato para a formación e a aprendizaxe

Características do contrato e Requisitos dos traballadores

 • Duración mínima dun ano e máxima de tres (salvo o especificado nos convenios colectivos, sen que a duración mínima poida ser inferior a seis meses). Poderase solicitar autorización ao Servizo Público de Emprego correspondente para a ampliación da duración máxima do contrato ata catro anos.
 • Carecer da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requirido para concertar un contrato en prácticas.
 • Non hai límite de idade cando se celebra con persoas con discapacidade.
 • O tempo dedicado á formación teórica non pode ser superior o 75  % da xornada laboral o primeiro ano, ou o 85  % durante o segundo e terceiro anos. En caso de persoas con discapacidade intelectual, ata un 25  % do traballo efectivo poderá dedicarse a procedementos de rehabilitación ou axuste persoal e social.

Incentivos

 • Redución/Bonificación do 100  %de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal inferior a traballadores 250 .
 • Redución/Bonificación do 75  %de todas as cotas da Seguridade Social en empresas con persoal superior a traballadores 250 .
 • Así mesmo, estes contratos bonificaranse ao 100  % das cotas dos traballadores á Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas.

Ademais: as empresas que celebren contratos para a formación e a aprendizaxe con traballadores con discapacidade terán dereito a unha redución do 50  % nas cotas empresariais da Seguridade Social previstas para os contratos para a formación e a aprendizaxe. Esta redución sera compatible coa redución/bonificación dos parágrafos anteriores cando esta redución/bonificación non supere o 100 % e ata este limite ou ben non puidese aplicarse por non cumprir os requisitos ou atoparse nalgunha das exclusións de acordo con o establecido na Lei 43 / 2006 .

As bonificacións/reducións non poderán, en ningún caso, superar o 100  % da cota empresarial á Seguridade Social que correspondese ingresar.

Observacións

 • Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, redución na cota empresarial á Seguridade Social durante tres anos de . 1 500  €/ano ( 1 . 800  €/ano se se trata de mulleres).

Normativa

 • Artigo 11 . 2 , Disposición Adicional segunda e Disposición Adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 octubrfe, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Articulo 6 , parágrafo 2 º do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.
 • Articulo 3 , Lei 3 / 2012 ,de de 6 xullo,de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Contrato en prácticas

Características do contrato e Requisitos dos traballadores

 • Duración entre seis meses e dous anos (os convenios de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato).
 • O traballador debe posuír un título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou algún título oficialmente recoñecido como equivalente (de acordo con as leis reguladoras do sistema educativo vixente) ou de certificado de profesionalidade (de acordo con o previsto na lei orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, de cualificacións e da formación profesional).
 • O contrato debe formalizarse dentro do sete anos seguintes á terminación dos estudos.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social durante vixencia contrato

 • As empresas que celebren contratos en prácticas con traballadores con discapacidade terán dereito a unha redución, durante a vixencia do contrato, do 50  % da cota empresarial á Seguridade Social correspondente a continxencias comúns.
 • Se a duración do contrato é igual ou superior a doce meses, a empresa poderá solicitar subvencións para a adaptación do posto, eliminación das barreiras ou dotación de medios de protección persoal.

Observacións

 • Por transformación do contrato á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, redución na cota empresarial á Seguridade Social durante tres anos de /ano 500  €( 700  €/ano se se trata de mulleres).

Normativa

 • Artigo 11 . 1 , Disposición Adicional segunda e Disposición Adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 octubrfe, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Articulo 7 da Lei 3 / 2012 ,de de 6 xullo,de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Contrato de interinidade

Características

 • O seu obxectivo é substituír a un traballador con discapacidade que se atope en situación de baixa por incapacidade transitoria por outro traballador desempregado con discapacidade.

Bonificacións das cotas da Seguridade Social

 • 100  % da cota empresarial á Seguridade Social durante a vixencia do contrato.

Normativa

 • Disposición adicional 9 ª da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.

Emprego por conta propia

Programa de promoción de emprego autónomo para persoas con discapacidade

Subvencións

 • Por establecemento como traballador autónomo, ata un máximo de . 10 000  €.
 • Dos intereses dos préstamos que fosen necesarios para a constitución da persoa con discapacidade como traballador autónomo, redución de ata catro puntos sobre o interese fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo.
 • Para asistencia técnica, o 75  % do custo dos servizos prestados (cun tope de ata 2 . 000  €).
 • Para formación, o 75  % do custo dos cursos (cun tope de ata 3 . 000  €).

Normativa

 • Orden TAS/ 1622 / 2007 , de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

Capitalización das prestacións por desemprego e subvención de cotas á Seguridade Social

As persoas cunha discapacidade maior ou igual ao 33  % poden solicitar o 100  % da prestación contributiva nun pago único.

É posible solicitar o abono do valor actual do importe da prestación por desemprego de nivel contributivo aos beneficiarios de prestacións en certos supostos:

 • Ser perceptor dunha prestación de desemprego de nivel contributivo por cesar de forma definitiva na súa relación laboral.
 • Ter, polo menos, tres meses de prestación pendentes de percibir.
 • Non obter o recoñecemento dun pago único nos 4 anos anteriores á data de solicitude.
 • Que a actividade profesional que vai desenvolver sexa unha das seguintes:
  1. Actividade como traballador autónomo
  2. Constitución ou incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral ou mercantil.
  3. Iniciar a actividade no prazo máximo dun mes desde a resolución de concesión do dereito e en todo caso, con data posterior á solicitude.

Segundo a actividade que prevexas realizar

Podes solicitar e obter algunha das seguintes modalidades:

Como traballador autónomo

 • Tes tres opcións:
  1. Podrás percibir el valor actual del importe de la prestación contributiva.
   Se non obtés o total da contía da túa prestación nun só pago, podes solicitar simultaneamente o abono do importe restante para financiar o custo das cotas mensuais de Seguridade Social durante o desenvolvemento da túa actividade.
  2. Podes solicitar e obter exclusivamente a cantidade que xustifiques como investimento.
  3. Puedes solicitar y obtener exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de percibir para la subvención de cuotas mensuales a la Seguridad Social.

Como socio traballador ou de traballo de carácter estable nunha cooperativa existente ou de nova creación

 • Tes tres opcións:
  1. Podes solicitar e obter nun só pago a cantidade que teñas que desembolsar como achega obrigatoria, e no seu caso, voluntaria e cota de ingreso para adquirir a condición de cooperativista, sen que se poidan financiar desembolsos futuros ou pagos aprazados. Abonarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se reducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro.
   Se non obtés o total da contía da túa prestación nun só pago, podes solicitar simultaneamente o abono do importe restante para financiar o custo das cotas mensuais de Seguridade Social durante o desenvolvemento da túa actividade.
  2. Podes solicitar e obter exclusivamente a cantidade que xustifiques como achega obrigatoria e, no seu caso, voluntaria e cota de ingreso á cooperativa.
  3. Puedes solicitar y obtener exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de percibir para la subvención de cuotas mensuales de la Seguridad Social.

Como socio traballador ou de traballo de carácter estable nunha sociedade laboral existente ou de nova creación

 • Tes tres opcións:
  1. Podes solicitar e obter nun só pago a cantidade que teñas que desembolsar para adquirir a condición de socio en concepto de accións ou participacións do capital social da empresa, sen que se poidan financiar ampliacións de capital, desembolsos futuros ou pagos aprazados. Abonarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se reducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro.
   Se non obtés o total da contía da túa prestación nun só pago, podes solicitar simultaneamente o abono do importe restante para financiar o custo das cotas mensuais de Seguridade Social durante o desenvolvemento da túa actividade.
  2. Podes solicitar e obter exclusivamente a cantidade que xustifiques como desembolso para adquirir a condición de socio en concepto de accións ou participacións do capital social da empresa.
  3. Puedes solicitar y obtener exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de percibir para la subvención de cuotas mensuales de la Seguridad Social.

Como socio traballador, menor de trinta anos

Cando capitalices a prestación contributiva podes destinar ata 100  o % do seu importe para realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova constitución ou constituída nun prazo máximo de meses 12 anteriores á achega, sempre que:

 • Desenvolvas unha actividade profesional ou laboral de carácter indefinido respecto da mesma, independentemente do réxime da Seguridade Social no que estea encadrado.
 • No caso de realizar unha actividade por conta allea de carácter indefinido, esta deberá manterse un mínimo de meses.. 18
 • Non mantiveses un vínculo contractual previo coa este sociedade nin foses traballador autónomo economicamente dependente que tiveses subscrito coa mesma sociedade como cliente un contrato rexistrado no Servizo Público de Emprego Estatal.

Si no hubieras percibido la totalidad de la prestación en un pago único, podrás también solicitar el importe restante para subvencionar tu cotización mensual a la Seguridad Social.

Se es menor de anos 30 podes destinar a prestación que se capitaliza a sufragar os gastos de constitución e posta en funcionamento de entidades, así como ao pago das taxas e os servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.

Normativa

 • Real Decreto 1044 / 1985 , de de 19 xuño, polo que se regula o abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pago único polo valor actual do seu importe, como medida de fomento do emprego.
 • Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.

Bonificacións e reducións de cotas á Seguridade Social

 • Cando se cause alta inicial no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou non estivesen en alta nos últimos 2 anos inmediatamente anteriores e:
 • Que opten pola base mínima de cotización:
  • Redución de euros 60 mensuais por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante os primeiros 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.
  • Bonificación sobre a cota por continxencias comúns, equivalente ao 50 % do resultado de aplicar ás bases mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente incluída a incapacidade temporal, durante os 48 meses restantes, ata completar un período máximo de anos 5 desde a data de alta.
 • Que opten por unha base superior á mínima:
  • Redución equivalente ao 80  % da cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta.
  • Bonificación sobre a cota por continxencias comúns, equivalente ao 50  % do resultado de aplicar ás bases mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente incluída a incapacidade temporal, durante os 48 meses restantes, ata completar un período máximo de anos 5 desde a data de alta.

Normativa

 • Artigo 32 da Lei 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Emprego con apoio

Accións de orientación e acompañamento individualizado no posto de traballo, prestadas por preparadores laborais especializados, con obxecto de facilitar a adaptación social e laboral de traballadores con discapacidade con especiais dificultades de inserción laboral.

Destinatarios finais

 • Traballadores con discapacidade inscritos nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados, así como os contratados por Centros Especiais de Emprego.
 • En ambos os casos estarán nestes supostos:
 • Persoas con parálise cerebral, con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33  %.
 • Persoas con discapacidade física ou sen soria l cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65  %.
 • En ambos os casos, deberán ser contratados por unha empresa do mercado ordinario de traballo mediante un contrato indefinido ou de duración determinada, como mínimo de seis meses.
 • Si proceden de la plantilla de un centro especial de empleo, quedarán en él en situación de excedencia voluntaria.

Subvencións destinadas ao emprego con apoio

 • Por cada traballador con parálise cerebral, con enfermidade mental ou con discapacidade intelectual:
  • Grado de discapaciad reconocido igual o superior al 33  % e inferior al 65  %: 4 . 000   €/año.
  • Grado de discapaciad reconocido igual o superior al 65  %: 6 . 600  €/año.
 • Por cada traballador con discapacidade física ou sen soria l cun grao de discapaciad recoñecido igual ou superior ao 65  % e no caso de persoas xordas e con discapacidade auditiva cun grao de discapaciad recoñecido igual ou superior ao 33  %: 2 . 500  €/ano.
 • Destinaranse a financiar custos laborais e de Seguridade Social que se xeren durante o período de desenvolvemento do proxecto, derivados da contratación dos preparadores laborais. Dita contratación poderase realizar tanto durante o desenvolvemento do proxecto como con anterioridade ao comezo do mesmo.

Normativa

 • Real Decreto 870 / 2007 , de de 2 xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo.

Centros especiais de emprego (CEE)

Os Centros Especiais de Emprego son aqueles cuxo obxectivo principal é o de realizar unha actividade produtiva de bens e servizos, participando regularmente nas operacións do mercado, e teñen como finalidade asegurar un emprego remunerado para as persoas con discapacidade, á vez que son un medio de inclusión do maior numero destas persoas no réxime de emprego ordinario.

Relacións de traballo de carácter especial

 • As modalidades de contrato de traballo poderán ser calquera das previstas no Estatuto dos Traballadores.
 • O contrato para a formación axustarase ao previsto no artigo 11 do Estatuto dos Traballadores e nas súas normas de desenvolvemento, coas peculiaridades seguintes:
  1. A duración máxima do contrato poderá ampliarse previo informe favorable do equipo multiprofesional cando, debido ao grao de discapaciad e demais circunstancias persoais e profesionais do traballador, este non alcanzase o nivel mínimo de coñecementos requiridos para desempeñar o posto de traballo, sen que, en ningún caso, poida exceder de catro anos.
  2. Os contidos formativos deberán ser informados favorablemente o equipo multiprofesional.
  3. O tempo dedicado á formación teórica poderá alcanzar ata un límite máximo de dous terzos. Non se requirirá a fixación de tempo dedicado á formación teórica cando o contrato se concierte cun discapacitado psíquico cuxo grao de discapacidade non lle permita realizar aquela.
  4. Respecto das cotizacións á Seguridade Social, aplicarase o réxime de bonificacións ou exencións de cotas que, con carácter xeral ou específico, resulte máis beneficioso.
 • O contrato de traballo a distancia  axustarase ao previsto no artigo 13 do estatuto dos traballadores, sen prexuízo das peculiaridades seguintes:

  a) Non se poderá utilizar esta modalidade para a contratación de traballadores con discapacidade psíquica.

  b) O equipo multiprofesional deberá informar previamente á formalización do contrato sobre a adecuación do traballo concreto ás características persoais e profesionais do traballador, nos termos recolleitos no artigo 6 do Real Decreto referencia, especificando as repercusións sobre a citada adecuación da realización do traballo a domicilio.

Subvencións e Axudas

 • Subvencións para financiar parcialmente proxectos xeradores de emprego (creación ou ampliación de CEE), coas seguintes contías:
  • 12 . 020 , 24  € por posto creado estable, se o número de traballadores con discapacidade en persoal supera o 90  %.
  • 9 . 015 , 18  € por posto creado estable, se o número de traballadores en persoal está entre o 70  % e o 90  %.

  destinadas para:

  • Asistencia técnica (estudos, viabilidade, auditorías...)
  • Intereses dos préstamos contraídos con entidades financeiras que teñan establecidos convenios neste sentido, (ata un máximo de tres puntos sobre o tipo de xuro contratado).
  • Investimento fixo en proxectos de recoñecido interese social.
 • Axudas para apoio ao mantemento dos postos de traballo:
  • Bonificación do 100  % da cota empresarial por todas as continxencias á Seguridade Social por contrato indefinido e temporal (incluídos os contratos formativos). Bonifícase da mesma forma a transformación en contratos indefinidos dos contratos formativos e dos temporais de fomento de emprego para persoas con discapacidade.
  • Subvención del coste salarial (hasta un máximo del 50  % del salario mínimo interprofesional).
  • Subvención del coste salarial en el caso de discapacidad severa (serán por un importe del 55  % del salario mínimo interprofesional)-
  • Subvencións para adaptación do posto e eliminación das barreiras.
  • Subvención para equilibrar e sanear financieramente a CEE (unha única vez).
  • Subvención dirixida a equilibrar o orzamento da CEE que non teñan ánimo de lucro ou fosen declarados de utilidade pública.
  • Asistencia técnica.
 • Axudas para as unidades de apoio á actividade profesional.

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos este centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

As subvencións destinaranse a financiar custos laborais e de Seguridade Social derivados da contratación indefinida ou temporal de duración igual ou superior a meses 6 dos traballadores destas unidades de apoio.

A contía da subvención establécese en . 1 200 euros anuais por cada traballador con discapacidade que se atope nalgunha destas situacións:

 • Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33  %.
 • Persoas con discapacidade física ou sen soria l, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65  %.
 • As Unidades de Apoio á Actividade Profesional poderán prestar servizo tamén aos traballadores con discapacidade do Centro Especial de Emprego non incluídos anteriormente, a condición de que a dedicación a estes traballadores non menoscabe a atención dos incluídos no apartado anterior.

A subvención de . 1 200 euros reducirase proporcionalmente en función da duración dos contratos, así como en función da duración da xornada no caso de que o contrato sexa a tempo parcial.

Estas subvencións concederanse por períodos máximos dun ano e estará condicionada á existencia de dispoñibilidades orzamentarias para o este fin, segundo o consignado anualmente nos Orzamentos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Normativa

 • Orde TMS/ 805 / 2019 , de de 23 xullo, pola que se incrementan, con carácter extraordinario, as subvencións destinadas ao mantemento de postos de traballo de persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego, establecidas na Orde de de 16 outubro de , 1998 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e traballo autónomo.
 • Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto 1368 / 1985 , de de 17 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos discapacitados que traballen nos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 2273 / 85 , de de 4 decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei 13 / 82 , de de 7 abril, de Integración social das persoas con discapacidade.
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos discapacitados en Centros Especiais de Emprego e traballo autónomo.
 • Real Decreto 469 / 2006 , de de 21 abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 28 / 2020 , de de 22 setembro de traballo a distancia.

Enclaves laborais

Obxectivos principais

 • Promover o acceso ao emprego das persoas con discapacidade.
 • Facilitar o tránsito do emprego protexido ao ordinario.
 • Cumprir a cota de reserva.
 • Facilitar que a empresa ordinaria coñeza mellor as capacidades e aptitudes dos traballadores con discapacidade.

Características

 • Todos os traballadores teñen que ser persoas con discapacidade.
 • Polo menos o 60  % debe presentar especiais dificultades para o acceso ao mercado laboral.
 • O contrato entre a empresa e a CEE debe ter unha duración de entre tres meses e tres anos, con posibilidade de prórroga.

Axudas

 • Subvención de . 7 814  € para a empresa, se contrata indefinidamente a persoas con discapacidade severa.
 • Bonificacións de cotas á Seguridade Social durante a vixencia do contrato indefinido:
  • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 500   €/ano 5 . 350  €/ano
Con anos 45 ou máis 5 . 700  €/ano 5 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 5 . 100  €/ano 5 . 950  €/ano
Con anos 45 ou máis 6 . 300  €/ano 6 . 300  €/ano
 • Bonificacións de cotas á Seguridade Social durante a vixencia do contrato temporal:
  • Traballadores sen discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 3 . 500  €/ano 4 . 100  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
 • Traballadores con discapacidade severa:
Grupo de idade Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 100  €/ano 4 . 700  €/ano
Con anos 45 ou máis 4 . 700  €/ano 5 . 300  €/ano
 • Ademais existen subvencións específicas para adaptación do posto e eliminación das barreiras.

Normativa

 • Real Decreto 290 / 2004 , de de 20 febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade.