?PODO COBRAR UN SUBSIDIO SE NON TE��O CARGAS FAMILIARES?

Si pode cobrar un subsidio aínda que non teña cargas familiares, xa que hai algunhas modalidades de subsidio para as que non se esixen cargas, como no caso dos seguintes colectivos:

  • Personas desempleadas mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva.
  • Persoas desempregadas maiores de anos 52 que cumpran todos os requisitos, salvo a idade, para acceder á pensión de xubilación.
  • Persoas desempregadas  que cotizasen entre 180 e 359 días.
  • Persoas desempregadas que fosen declaradas plenamente capaces ou inválidas parciais como consecuencia da revisión da súa pensión de invalidez.
  • Persoas liberadas de prisión.
  • Persoas traballadoras emigrantes retornadas.

Ademais de pertencer a algún dos colectivos anteriores, debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Non ter rendas individuais superiores, en cálculo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional vixente , excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias .
  • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, cumplir el compromiso de actividad incluido en la solicitud y no haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse negado a participar en acciones de formación, promoción o reconversión profesional.