Sede electrónica

Para acceder ao subsidio por desemprego, o fillo ou a filla da miña parella, con quen convivo, tense en conta?

No caso de matrimonio, o fillo ou a filla do cónxuxe da persoa solicitante ou persoa beneficiaria do subsidio que conviva con ambos, poderá alegarse por esta como carga familiar, sempre que sexa menor de anos 26 ou maior con discapacidade ou menor de anos 18 en acollemento, que cumpra o requisito de carencia de rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI)  (contías para este ano) e que os gastos necesarios para a súa subsistencia sexan asumidos con cargo aos ingresos destinados á súa unidade de convivencia.       

Pero se se trata dunha parella de feito, o fillo ou filla da súa parella non poderá alegarse como carga familiar pola persoa solicitante ou persoa beneficiaria do subsidio, nin poderán terse en conta os seus ingresos aos afectos de determinar se cumpre o requisito de ter responsabilidades familiares.

Máis información en: "Responsabilidades familiares".

Pode solicitar o subsidio:

  • Presencialmente: na oficina de prestacións que lle corresponda segundo o seu domicilio, previo pedimento de cita en Internetou chamando por teléfono .
  •  A través da Web do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.