Sede electrónica

Subsidio extraordinario por desemprego

 

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego(BAE).

Ao subsidio extraordinario por desemprego, regulado no texto refundido  da Lei Xeral da Seguridade Social (TRLGSS), poderán acceder as persoas en desemprego total que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

 1. Extinguisen en último lugar por esgotamento calquera dos subsidios por desemprego previstos no artigo 274 de TRLGSS a partir do 05/07/2018 e quen o esgotaron entre o   01/03/2018 e o   04/07/2018 .

 2. Sexan persoas paradas de longa duración que esgotasen prestacións por desemprego, PREPARA, ou RAI e estivesen rexistradas como demandantes de emprego o 01/05/2018 . (Considérase persoa parada de longa duración aquela que permanecese rexistrada como demandante de emprego durante polo menos 360 días no dezaoito meses inmediatamente anteriores á data da solicitude do subsidio extraordinario).

 

Requisitos

Poderán ser beneficiarias as persoas indicadas nos apartados a) e b) anteriores, que presenten a solicitude de alta inicial do subsidio extraordinario a partir do día 05/07/2018 e dentro do período de vixencia do mesmo, inscritas como demandantes de emprego nos Servizos Públicos de Emprego que, á data de solicitude, acrediten o cumprimento dos seguintes requisitos:

Requisitos xerais:

 • Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
 • No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
 • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 por cento do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano) e acreditar responsabilidades familiares .
 • Cesar de forma involuntaria no último traballo realizado en caso de traballar tras o esgotamento do último dereito.
 • Non percibir previamente a axuda económica de acompañamento establecida no Programa de Activación para o Emprego (PAE).
 • Na data da súa solicitude, non estar a traballar por conta allea a tempo parcial ou non ter suspendido o seu contrato de traballo.
 • Non ser beneficiario con anterioridade do subsidio extraordinario por desemprego.

Requisitos específicos do colectivo que esgotou o subsidio por desemprego a partir do 01/03/2018

Permanecer inscrito ou inscrita como demandante de emprego durante o prazo de espera dun mes desde o esgotamento do subsidio anterior, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais, e acreditar que durante ese prazo realizáronse accións de procura activa de emprego.

Non se atopan incluídas neste colectivo as persoas que extinguisen por esgotamento as prestacións seguintes:

 • O subsidio para persoas traballadoras maiores de anos 52 por alcanzar a idade que lles permita acceder á pensión contributiva de xubilación.
 • O subsidio por desemprego ou a renda agraria, en favor  das persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social.
 • Los programas de renta activa de inserción (RAI) o los programas de inserción PRODI o PREPARA.

Requisitos específicos do colectivo de parados de longa duración

 1. Extinguir por esgotamento algunha das seguintes prestacións:

  • A prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego
  • As axudas económicas vinculadas ao:
   • Programa de renda activa de inserción (RAI)
   • Programa temporal de protección por desemprego e inserción (PRODI)
   • Programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego (PREPARA).
 2. Permanecer inscrito ou inscrita como demandante de emprego durante polo menos 360 días nos 18 meses anteriores á data da solicitude do subsidio extraordinario.

 3. Estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego a data 1 de maio de . 2018Este requisito entenderase cumprido nos supostos en que a persoa traballadora, aínda non estando inscrita como demandante de emprego na devandita data, teña interrompida a inscrición debido á realización dun traballo por conta allea, sempre que a duración do contrato fose por tempo inferior a días.. 90

 4. Acreditar que durante o mes anterior á data da solicitude realizou accións de procura activa de emprego.

 5. Cesar de forma involuntaria nun traballo por conta allea previamente ao esgotamento do último dereito recoñecido.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía.