SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPREGO

 

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico  da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE).

Ao subsidio extraordinario por desemprego, regulado no texto refundido  da Lei Xeral da Seguridade Social (TRLGSS), poderán acceder as persoas en desemprego total que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

 1. Extinguisen en último lugar por esgotamento calquera dos subsidios por desemprego previstos no artigo 274 de TRLGSS a partir do 05/07/2018 e quen o esgotaron entre o  01/03/2018 e o  04/07/2018.

 2. Sexan persoas paradas de longa duración que esgotasen prestacións por desemprego, PREPARA, ou RAI e estivesen inscritas como demandantes de emprego o 01/05/2018. (Considérase persoa parada de longa duración aquela que permanecese inscrita como demandante de emprego durante polo menos 360 días no dezaoito meses inmediatamente anteriores á data da solicitude do subsidio extraordinario).

 

Requisitos

Poderán ser beneficiarias as persoas indicadas nos apartados a) e b) anteriores, que presenten a solicitude de alta inicial do subsidio extraordinario a partir do día 05/07/2018 e dentro do período de vixencia do mesmo, inscritas como demandantes de emprego nos Servizos Públicos de Emprego que, á data de solicitude, acrediten o cumprimento dos seguintes requisitos:

Requisitos xerais:

 • Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
 • No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
 • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 por cento do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano) e acreditar responsabilidades familiares .
 • Cesar de forma involuntaria no último traballo realizado en caso de traballar tras o esgotamento do último dereito.
 • Non percibir previamente a axuda económica de acompañamento establecida no Programa de Activación para o Emprego (PAE).
 • Na data da súa solicitude, non estar a traballar por conta allea a tempo parcial ou non ter suspendido o seu contrato de traballo.
 • Non ser beneficiario con anterioridade do subsidio extraordinario por desemprego.

Requisitos específicos do colectivo que esgotou o subsidio por desemprego a partir do 01/03/2018

Permanecer inscrito ou inscrita como demandante de emprego durante o prazo de espera dun mes desde o esgotamento do subsidio anterior, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais, e acreditar que durante ese prazo realizáronse accións de procura activa de emprego.

Non se atopan incluídas neste colectivo as persoas que extinguisen por esgotamento as prestacións seguintes:

 • O subsidio para persoas traballadoras maiores de anos 52 por alcanzar a idade que lles permita acceder á pensión contributiva de xubilación.
 • O subsidio por desemprego ou a renda agraria, en favor  das persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social.
 • Los programas de renta activa de inserción (RAI) o los programas de inserción PRODI o PREPARA.

Requisitos específicos do colectivo de parados de longa duración

 1. Extinguir por esgotamento algunha das seguintes prestacións:

  • A prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego
  • As axudas económicas vinculadas ao:
   • Programa de renda activa de inserción (RAI)
   • Programa temporal de protección por desemprego e inserción (PRODI)
   • Programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego (PREPARA).
 2. Permanecer inscrito ou inscrita como demandante de emprego durante polo menos 360 días nos 18 meses anteriores á data da solicitude do subsidio extraordinario.

 3. Estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego a data 1 de maio de . 2018Este requisito entenderase cumprido nos supostos en que a persoa traballadora, aínda non estando inscrita como demandante de emprego na devandita data, teña interrompida a inscrición debido á realización dun traballo por conta allea, sempre que a duración do contrato fose por tempo inferior a días.. 90

 4. Acreditar que durante o mes anterior á data da solicitude realizou accións de procura activa de emprego.

 5. Cesar de forma involuntaria nun traballo por conta allea previamente ao esgotamento do último dereito recoñecido.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía.

Duraci?n e cuant?a

La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión.

A contía do subsidio será igual ao 80 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente en cada momento. (Contías para este ano)

O pago periódico da axuda económica realizarase polo Servizo Público de Emprego Estatal dentro do mes seguinte ao que corresponda o deveño, por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións , mediante o abono na conta da entidade financeira que indiques, sempre que sexas titular da mesma. 

A persoa traballadora poderá compatibilizar a percepción do subsidio extraordinario co traballo por conta allea a tempo parcial, sempre que continúe cumprindo os requisitos de carencia de rendas e de responsabilidades familiares, nese caso deducirase do importe do subsidio a parte proporcional ao tempo traballado.

Documentaci?n necesaria

Para poder acceder ao subsidio deberá presentar a seguinte documentación:

 • Modelo oficial de solicitude que inclúe o compromiso de actividade.
 • Identificación da persoa solicitante e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuran na solicitude (bastará coa exhibición dos documentos):
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero o extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español
 • Se alega como carga fillos maiores de anos 26 discapacitados, debe achegar un certificado de discapacidade e do grao recoñecido expedido polo INSS, polo IMSERSO ou polo organismo competente da comunidade autónoma.
 • No caso de que a entidade xestora requírao, debe presentar o xustificante de rendas.

Cu?ndo, c?mo e d?nde tram��too

 1. No suposto do colectivo que esgotou o subsidio por desemprego a partir do 05/07/2018, o prazo será de días 15 a partir de que se cumpra un mes de espera desde o esgotamento do subsidio anterior. O dereito ao subsidio extraordinario nace a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra devandito prazo de espera. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

  Excepcionalmente, se o subsidio esgotouse entre o 01/03/2018 e o 04/07/2018, a solicitude deberá presentarse entre o 05/07/2018 e o 04/09/2018, tras permanecer inscrito ou inscrita ininterrompidamente como demandante de emprego durante o prazo de espera dun mes entre a data do esgotamento do subsidio anterior e a da solicitude do subsidio extraordinario. O dereito ao subsidio extraordinario nacerá o día seguinte ao da solicitude. Se se presenta a solicitude fóra deste prazo reducirase a duración do dereito en tantos días como medien entre a finalización do devandito prazo e a data en que efectivamente se formulou a solicitude.

  Se á data de solicitude non quedase acreditada ante os servizos públicos de emprego a procura activa de emprego, denegarase a solicitude, sen prexuízo do dereito a formular unha nova. Neste caso, o dereito nacerá ao día seguinte da nova solicitude, sen que a duración do dereito véxase reducida polo prazo que medie entre unha e outra solicitude.

 2. No suposto do colectivo de parados de longa duración inscrito o 01 de maio de non 2018 hai prazo. A solicitude poderase presentar a partir de acreditar que no mes anterior á solicitude realizáronse accións de procura activa de emprego. O dereito ao subsidio nacerá o día seguinte ao da solicitude.

  A procura activa de emprego acreditarase pola persoa solicitante do subsidio extraordinario ante o servizo público de emprego autonómico da oficina na que se atope inscrita como demandante de emprego.

  A solicitude poderaa presentar a través de:

  • Na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede electrónica do SEPE ou por teléfono..
  • En calquera oficina de rexistro público.
  • Por correo administrativo.

Obrigacións, infraccións e sancións.