Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Teño máis de anos. 52

 

Se tes 52 anos ou máis e esgotaches a prestación ou subsidio por desemprego, conozce cales son os requisitos que debes cumprir e a información necesaria para solicitar un subsidio por desemprego de maior de anos.. 52

Nota informativa subsidio por desemprego para maiores de anos. 52

Nota informativa para persoas beneficiarias do subsidio por desemprego de maiores de anos. 55

 

Requisitos

1 .- Estar en desemprego.

As persoas traballadoras fixas descontinuas non poderán acceder cando a súa data de feito causante sexa anterior ao 2 de marzo de . 2022   

2 .- Ter 52 anos ou máis na data en que se cumpran os requisitos para acceder ao subsidio por atoparse en algún dos seguintes supostos:

  • Esgotar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego.
  • Ser emigrante que retornou a España (debe traballar no estranxeiro como mínimo 12 meses no últimos seis anos, desde a súa última saída de España, en países non pertencentes a a Unión Europea (UE) ou ao Espazo Económico Europeo (EEE)) e non ter dereito a prestación contributiva por desemprego.
  • Ser liberado ou liberada de prisión sen dereito a prestación contributiva por desemprego, cando a privación de liberdade fose por tempo superior a meses.. 6
  • Ser declarado ou declarada plenamente capaz ou persoa con incapacidade permanente parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, incapacidade permanente absoluta ou incapacidade permanente total para a profesión habitual.
  • Estar en situación legal de desemprego e non ter dereito a prestación contributiva por desemprego, cotizando por desemprego, polo menos, entre 90 e 359 días.

Se na data en que che atopes nalgún destes supostos non cumprises a idade de anos pero desde 52 dita data permaneceses rexistrado ou rexistrada ininterrompidamente como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, poderás solicitar o subsidio cando cumpras esa idade, salvo que foses persoa beneficiaria da protección por cesamento de actividade ou da prestación por desemprego para eventuais agrarios, ou extinguises o último dereito a protección por desemprego recoñecido por imposición de sanción firme.

Considerarase cumprido o requisito de inscrición ininterrompida cando cada unha das posibles interrupcións na inscrición como demandante de emprego tivese unha duración inferior a días, 90 non computándose os períodos que correspondan á realización dunha actividade por conta propia ou allea.

No caso da persoa traballadora por conta allea non poderá acceder ao subsidio cando o cesamento no último traballo fose voluntario.

3 .- Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante un mes desde que se esgote a prestación por desemprego que estabas a percibir (data en que finaliza a prestación concedida, que sempre será anterior á data do último cobro da prestación), ou desde a data da inscrición como demandante de emprego se se accede ao subsidio por ser emigrante retornado, liberado ou liberada de prisión ou por revisión da incapacidade, e non rexeitar durante ese mes ningunha oferta de colocación adecuada, nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional. A inscrición deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.

4 .- Cumprir o acordo de actividade, que está incluído na solicitude do subsidio.

5 .- Carecer de rendas propias de calquera natureza que en cómputo mensual sexan superiores ao  75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. Se non cumprises este requisito na data do feito causante, poderás acceder ao subsidio se o cumpres e acredítalo dentro do prazo dun ano desde entón. En todo caso, o cumprimento deste requisito deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.

6 .- Acreditar que na data do feito causante e na da solicitude do subsidio reúnes todos os requisitos, salvo a idade, para acceder a calquera tipo de pensión contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social español - cotizar por xubilación 15 anos, dous dos cales han de estar dentro dos últimos 15 - e que cotizaches por desemprego un mínimo de anos 6 ao longo da túa vida laboral. As cotizacións efectuadas noutros países téñense en conta para percibir este subsidio só se foron realizadas en países pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio de totalización de períodos para a protección por desemprego.

Considérase como data do feito causante:

  • Para quen teñan cumprida a idade de anos 52 entón, a data na que se cumpra o prazo de espera dun mes (se o acceso ao subsidio para maiores de anos 52 é por esgotar unha prestación contributiva, por ser liberado ou liberada de prisión, por retornar do estranxeiro ou por ser declarado ou declarada plenamente capaz ou incapaz permanente parcial) ou a data de a situación legal de desemprego(se o acceso ao subsidio para maiores de anos 52 é por acreditar situación legal de desemprego e cotizacións insuficientes para acceder á prestación contributiva).

  • Para quen non teñan cumprida a idade de anos 52 na data de atoparse nalgún dos supostos de acceso a un subsidio, aquela en que se cumpra dita idade.

  • Para aquelas persoas que a data 13 de marzo de xa 2019 tivesen cumpridos 52 anos pero non puidesen acceder ao subsidio para maiores de anos 55 - ben por ser menores da este idade, ben por ser maiores pero cumprila sen estar a percibir nin ter dereito a percibir ningún subsidio -, a data do feito causante é o 13 de marzo de , 2019 día en que entrou en vigor o Real Decreto-lei 8 / 2019 , que lles permite acceder ao subsidio para maiores de anos 52 sempre que cumpran todos os requisitos anteriormente expostos, excepto o de non percibir a protección por cesamento de actividade ou a prestación como eventual agrario. Si han de cumprir o requisito de inscrición ininterrompida como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, neste caso, desde a data en que se atoparon nalgún dos supostos de acceso ao subsidio previstos no punto 3 , ata 13 o de marzo de .. 2019

Obrigas, infraccións e sancións