TEÑO MÁIS DE ANOS. 52

Se vostede ten 52 anos ou máis e esgotou a prestación ou subsidio por desemprego, coñeza cales son os requisitos que debe cumprir e a información necesaria para solicitar un subsidio por desemprego de maior de anos.. 52

Nota informativa subsidio por desemprego para maiores de anos. 52

Nota informativa para persoas beneficiarias do subsidio por desemprego de maiores de anos. 55

Requisitos

1 .- Estar en desemprego.

As persoas traballadoras fixas descontinuas non poderán acceder cando a súa data de feito causante sexa anterior ao 2 de marzo de .. 2022   

2 .- Ter 52 anos ou máis na data en que se cumpran os requisitos para acceder ao subsidio por atoparse nalgún dos seguintes supostos:

 •  Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
 • Ser emigrante que retornou a España (debe traballar no estranxeiro como mínimo 12 meses no últimos seis anos, desde a súa última saída de España, en países non pertencentes á Unión Europea (UE) ou ao Espazo Económico Europeo (EEE)) e non ter dereito a prestación contributiva por desemprego.
 • Ser liberado ou liberada de prisión sen dereito a prestación contributiva por desemprego, cando a privación de liberdade fose por tempo superior a meses.. 6
 • Ser declarado ou declarada plenamente capaz ou persoa con incapacidade permanente parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, incapacidade permanente absoluta ou incapacidade permanente total para a profesión habitual.
 • Estar en situación legal de desemprego e non ter dereito a prestación contributiva por desemprego, cotizando por desemprego, polo menos, entre 90 e 359 días.

   Se na data en que se atope nalgún destes supostos non  cumprise a idade de anos 52  pero desde dita data permanecese rexistrado ou rexistrada ininterrompidamente como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, poderá solicitar o subsidio cando cumpra esa idade, salvo que fose  persoa beneficiaria da protección por cesamento de actividade ou da prestación por desemprego para eventuais agrarios, ou extinguise  o último dereito a protección por desemprego recoñecido por imposición de sanción firme.

   Considerarase cumprido o requisito de inscrición ininterrompida cando cada unha das posibles interrupcións na inscrición como demandante de emprego tivese unha duración inferior a días, 90 non computándose os períodos que correspondan á realización dunha actividade por conta propia ou allea.

   No caso da persoa traballadora por conta allea non poderá acceder ao subsidio cando o cesamento no último traballo fose voluntario.

3 .- Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante un mes desde que se esgote a prestación por desemprego que vostede estaba a percibir (data en que finaliza a prestación concedida, que sempre será anterior á data do último cobro da prestación), ou desde a data da inscrición como demandante de emprego se se accede ao subsidio por ser emigrante retornado, liberado ou liberada de prisión ou por revisión da incapacidade, e non rexeitar durante ese mes ningunha oferta de colocación adecuada, nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional. A inscrición deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.

4 .- Cumprir o compromiso de actividade, que está incluído na solicitude do subsidio.

5 .- Carecer de rendas propias de calquera natureza que en cómputo mensual sexan superiores ao  75 % do salario mínimo interprofesionalexcluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. Se non cumprise este requisito na data do feito causante, poderá acceder ao subsidio se o cumpre e acredítao dentro do prazo dun ano desde entón. En todo caso, o cumprimento deste requisito deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.

6 .- Acreditar que na data do feito causante e na da solicitude do subsidio reúne todos os requisitos, salvo a idade, para acceder a calquera tipo de pensión contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social español - cotizar por xubilación 15 anos, dous dos cales han de estar dentro dos últimos 15 - e que cotizou por desemprego un mínimo de anos 6 ao longo da súa vida laboral. As cotizacións efectuadas noutros países téñense en conta para percibir este subsidio só se foron realizadas en países pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio de totalización de períodos para a protección por desemprego.

Considérase como data do feito causante:

 • Para quen teñan cumprida a idade de anos 52 entón, a data na que se cumpra o prazo de espera dun mes (se o acceso ao subsidio para maiores de anos 52 é por esgotar unha prestación contributiva, por ser liberado ou liberada de prisión, por retornar do estranxeiro ou por ser declarado ou declarada plenamente capaz ou incapaz permanente parcial) ou a data da situación legal de desemprego (se o acceso ao subsidio para maiores de anos 52 é por acreditar situación legal de desemprego e cotizacións insuficientes para acceder á prestación contributiva).

 • Para quen non teñan cumprida a idade de anos 52 na data de atoparse nalgún dos supostos de acceso a un subsidio, aquela en que se cumpra dita idade.

 • Para aquelas persoas que a data 13 de marzo de xa 2019 tivesen cumpridos 52 anos pero non puidesen acceder ao subsidio para maiores de anos 55 - ben por ser menores da este idade, ben por ser maiores pero cumprila sen estar a percibir nin ter dereito a percibir ningún subsidio -, a data do feito causante é o 13 de marzo de , 2019 día en que entrou en vigor o Real Decreto-lei 8 / 2019 , que lles permite acceder ao subsidio para maiores de anos 52 sempre que cumpran todos os requisitos anteriormente expostos, excepto o de non percibir a protección por cesamento de actividade ou a prestación como eventual agrario. Si han de cumprir o requisito de inscrición  ininterrompida como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, neste caso, desde a data en que se atoparon nalgún dos supostos de acceso ao subsidio  previstos no punto 3 , ata 13 o de marzo de .. 2019

Obrigas, infraccións e sancións

 

Duración e contía

Duración

La duración será hasta que usted alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Contía

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). (Cuantías para este año).

La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la jubilación. La base de cotización por jubilación será el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará, salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que usted indique, siempre que sea titular de la misma. 

Documentación necesaria

Como e onde podo tramitar a solicitude do subsidio

A documentación que debe achegar é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Documento de identificación de la persona solicitante, para comprobar los datos bastará con mostrar uno de los siguientes documentos:
  • Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
 • Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea titular y donde desee percibir la prestación.
 • Solamente si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, el justificante de rentas.

Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses.

Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.

Si presenta la declaración fuera de plazo, se reanudará el cobro del subsidio, pero con efectos desde la fecha en que entregue dicha declaración.

Cando, onde e como o tramito

Cando solicito o subsidio e cando nace o dereito

Poden darse varios supostos:

 1. Si tiene 52 años o más en el momento de cumplir todos los requisitos para acceder a un subsidio, debe solicitarlo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que cumpla el plazo de espera de un mes o acredite siutación legal de desempleo por haber cesado involuntariamente en un trabajo, acreditando un periodo de ocupación superior a 90 días e inferior a 360.

  En estos casos, solicitado en plazo, el subsidio para mayores de 52 años nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el mes de espera o a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo.

 2. Si en la fecha en la que se encuentra en algún supuesto de acceso a un subsidio no tiene cumplida la edad de 52 años, deberá presentar la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de dicha edad, siempre que hasta entonces se haya mantenido inscrito o inscrita, de acuerdo con lo establecido en al apartado anterior.

  Si cuando cumpla dicha edad está percibiendo cualquier otro subsidio, este quedará extinguido y se reconocerá el subsidio para mayores de 52 años. 

  En ambos casos, solicitado en plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan 52 años.

 3. Si el día 13 de marzo de 2019 ya tiene cumplidos 52 años, pero no ha podido acceder al subsidio para mayores de 55 años por ser menor de 55 años el día 12 de marzo de 2019, o por ser mayor de 55 años habiendo cumplido dicha edad sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio, el plazo para presentar la solicitud será de 15 días hábiles siguientes al 13 de marzo de 2019 y el subsidio nacerá a partir del día 14 de marzo de 2019.

  En todos los casos, si se presenta la solicitud fuera de plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, siempre que los requisitos exigidos se cumplan no solo en la fecha de la solicitud, sino también en la fecha del hecho causante y que no haya concurrido ninguna causa de extinción del derecho.

  Pode presentar a solicitude a través de:

  • A sede electrónica do SEPE.
  • En la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o por teléfono).
  • En calquera oficina de rexistro público.
  • Por correo administrativo.