Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Renta agraria para personas trabajadoras en Andalucía y Extremadura

A renda agraria é unha prestación por desemprego dirixida a persoas traballadoras eventuais incluídas no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social (SEASS) residentes nas comunidades autónomas de e Andalucía Extremadura .

Requisitos

  • Pertencer ao colectivo de traballador eventual agrario por conta allea. Ademais, estar empadroado ou empadroada e con residencia nalgunha localidade de Andalucía Extremadura ou un mínimo de 10 anos.
  • Non beneficiarse do subsidio por desemprego agrario nalgún dos 3 anos anteriores á solicitude.
  • Estar rexistrada ou rexistrado no censo do SEASS ininterrompidamente nos 12 meses anteriores á solicitude, e as persoas maiores de 45 anos, entre 5 e 20 anos. Así mesmo, estar ao corrente do pago da cota fixa.
  • Cotizar no SEASS nos 12 meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego un mínimo de 35 xornadas  reais.
  • Non ter rendas de calquera tipo que en cálculo anual superen a contía do salario mínimo interprofesional, sen contar as pagas extraordinarias, e non superar o límite familiar de rendas establecido. Para o cálculo das rendas terase en conta o seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, será o que resulte da diferenza entre os ingresos e os gastos que se necesiten para obter os este ingresos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
  • Inscribirse como demandante de emprego, manter dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o acordo de actividade.

Ás solicitudes presentadas entre o 17 de marzo e o 31 de decembro de seralles 2022 de aplicación, nos mesmos termos habituais en que se aplicou en ocasións anteriores, a redución a de 20 o número de xornadas mínimo esixido para acceder ao subsidio e á renda agraria.

Obrigas, infraccións e sancións.