SUBSIDIO AGRARIO PARA PERSOAS TRABALLADORAS RESIDENTES EN E. ANDALUCÍA EXTREMADURA

 

O subsidio agrario é unha prestación por desemprego das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social.

Hai dous tipos de subsidio por desemprego como medidas de protección:

 • Subsidio agrícola a favor das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social.
 • Subsidio especial agrícola a favor das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social maiores de anos.. 52

Requisitos

 • Ser persoa traballadora eventual agraria por conta allea con domicilio nalgunha localidade de Andalucía Extremadura ou e percibir este subsidio nalgún dos 3 anos anteriores á data da súa solicitude.
 • Cotizar un mínimo de xornadas 35 nos doce meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego, salvo se foi beneficiario ou beneficiaria do Emprego Comunitario en , 1983 nese caso poderá acceder de novo ao subsidio agrícola con só 20 xornadas cotizadas ao SEASS e/ou con cotizacións en traballos do AEPSA. As persoas maiores de anos 35 ou menores con responsabilidades familiares poderán completar as 35 xornadas coas cotizacións no AEPSA.
 • En virtude do Real Decreto-lei 4 / 2022 , ás solicitudes presentadas entre o 17 de marzo e o 31 de decembro de seralles 2022 de aplicación a redución a de 20 o número de xornadas mínimo esixido para acceder ao subsidio de desemprego e á renda agraría, nos mesmos termos aplicados en ocasións anteriores.
 • Por aplicación conxunta do Real Decreto lei 4 / 2022 e a disposición transitoria primeira do Real Decreto 5 / 1997 , que regula o subsidio SEASS, as personastrabajadoras maiores de trinta e cinco anos, e os menores da este idade con responsabilidades familiares, poden completar o número mínimo de xornadas 20 reais cotizadas nos doce meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego computando as cotizacións efectuadas ao Réxime Xeral da Seguridade Social con ocasión do traballo prestado en obras afectadas ao Acordo para o Emprego e a Protección Social Agrarios, sempre que cotizasen:
  ou  Polo menos cinco xornadas reais ao SEASS, se foron perceptoras do subsidio no ano inmediatamente anterior, ou
  ou polo menos quince xornadas reais ao SEASS, se non foron perceptoras do subsidio no ano inmediatamente anterior.
 • Cando as persoas traballadoras acrediten 20 ou máis xornadas reais cotizadas, considerarase que acreditan 35 xornadas reais cotizadas para os efectos do establecido na disposición transitoria segunda do Real Decreto 5 / 1997 e, por tanto, neste suposto, a duración do subsidio.
 • Estar desempregada ou desempregado, inscribirse como demandante de emprego, manter dita inscrición mentres estea a percibir a prestación e cumprir o compromiso de actividade que se inclúe na solicitude.
 • Estar rexistrado ou rexistrada no censo do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social como persoa traballadora por conta allea, en situación de alta ou asimilada a ela e ao corrente do pago da cota fixa.
 • No momento da solicitude do subsidio e mentres se estea percibindo, non ter rendasindividuais de calquera tipo que, en cálculo anual, sexan superiores ao salario mínimo interprofesional (SMI) vixente, sen contar dúas pagas extraordinarias ( Contías para este ano). Ademais de cumprir este requisito de non posuír rendas propias, se se convive con outras persoas maiores de anos 16 que formen parte dunha mesma unidade familiar, terase en conta que a suma de todos os ingresos das persoas que forman dita unidade familiar non supere ao ano os límites de renda seguinte:
  • Para unidades familiares de dous membros, 2 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de tres membros, 2 , 75 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de catro membros, 3 , 50 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de ou 5 máis membros, 4 veces o SMI.

Para establecer o límite de rendas da unidade familiar terase en conta o SMI incluídas as pagas extraordinarias. Para este cálculo forman a unidade familiar de convivencia, ademais da persoa solicitante, o seu cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade e afinidade ata o segundo grao inclusive, ou no seu caso, por adopción, que convivan coa persoa solicitante.

Se se teñen fillos ou fillas menores de anos 16 con quen se convive, o límite de rendas será maior,  aumentando un 0 , 10 o coeficiente multiplicador do SMI por cada filla ou fillo, ata un máximo de , 0 30 en caso ter tres ou máis.

Non se consideran rendas: o propio subsidio agrario, as que deriven da protección familiar por fillo ou filla a cargo e as obtidas por traballos agrarios como persoa traballadora por conta allea de carácter eventual.

Teranse en conta as rendas polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, é o resultado da diferenza entre os ingresos e os gastos que se necesiten para obtelos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Existeun subsidio especial para maiores de anos 52 no que se esixe, ademais de cumprir os requisitos xerais, excepto o da acreditación de xornadas, cumprir os seguintes:

 • Cotizar ao subsidio agrícola e percibir o subsidio ininterrompidamente durante os últimos 5 anos anteriores á solicitude. 
 • Cotizar o tempo suficiente para poder acceder a calquera tipo de pensión contributiva por xubilación. Unha vez esgotado o primeiro dereito a este subsidio, poderase solicitar a súa continuación cada 12 meses, sen necesidade de xustificar xornadas e sempre que se cumpran o resto de requisitos, ata que a persoa traballadora alcance a idade para poder acceder a calquera tipo de xubilación.
 • Ter unha idade inferior á que lle permita acceder á pensión de xubilación, salvo que non se cotizou o tempo suficiente para ter dereito á este pensión.
 • Estar ao corrente no pago da cota fixa por continxencias comúns ao Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, nos doce meses naturais anteriores á solicitude, ou no seu caso, no período inferior que se mantivo en alta.

 

Obrigas, infraccións e sancións

Duración e contía

Duración

Dependerá da idade da persoa solicitante e das responsabilidades familiares que teña na data da solicitude, así como do número de xornadas reais traballadas nos últimos doce meses anteriores á situación de desemprego, segundo a seguinte táboa:

Duración do subsidio segundo idade e 35 ou máis xornadas
Idade Sen responsabilidades familiares Con responsabilidades familiares
De 16 24 a anos 3 , 4 días de subs./día traballado, cun máx. de días 180 de dereito 180 días
De 25 51 a anos 180 días 180 días
De 52 59 a anos 300 días 300 días
De 52 59 a anos, con períodos de cotización para xubilarse en SEASS 360 días 360 días
De ou 60 máis anos 360 días 360 días

No caso das persoas traballadoras que foron beneficiarias do Emprego Comunitario en e  1983 percibiron este subsidio no ano anterior á solicitude, a duración do subsidio dependerá da idade e o número de xornadas reais traballadas nos 12 meses anteriores á situación de desemprego, segundo a seguinte escala:

Duración do subsidio segundo idade e número de xornadas
Idade Duración mínima con xornadas. 20 Incremento da duración mínima en función do nº de xornadas Duración máxima con xornadas. 35
De 38 51 a anos 100 días 5 , 3 días de subsidio por cada xornada traballada que supere as 20 iniciais 180 días
De 52 59 a anos 100 días 13 , 33 días de subsidio por cada xornada traballada que supere as 20 iniciais 300 días
De  52 a  59 anos se se poden xubilar ou 60 anos ou máis 100 días 17 , 33 días de subsidio por cada xornada traballada que supere as 20 iniciais 360 días

As xornadas realizadas como persoas traballadoras fixas descontinuas teranse en conta para todos os efectos, e non só para o acceso ao dereito. Por tanto, tamén se tomarán en consideración para os efectos da duración e contía das prestacións (disp. transit. 2 ª, RD 5 / 1997 e arts. 4 e 5 , RD 426 / 2003 ).

Contía

 • Percibirase o 80 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) diario que estea vixente en cada momento (Contías para este ano).
 • O número máximo de días que se percibirán de subsidio cada mes é o resultado de restar ao 30 número de días traballados ou percibidos de prestación por incapacidade temporal, maternidade ou paternidade nese mes.

O Servizo Público de Emprego Estatal aboa directamente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a cotización ao Réxime Xeral da Seguridade Social dentro do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, durante o período de percepción do subsidio agrario ou da renda agraria, aplicando ao tope mínimo de cotización vixente en cada momento o tipo de cotización que corresponda aos períodos de inactividade.

 • O abono do subsidio efectuarase por meses vencidos mediante o ingreso en conta na entidade financeira elixida pola persoa traballadora, salvo nos casos, debidamente xustificados, nos que o Servizo Público de Emprego Estatal permita o pago en efectivopola entidade financeira.

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Identificación da persoa solicitante e os seus familiares, ata 2 º grao de consanguinidade ou afinidade, que aparezan na solicitude, mediante a seguinte documentación orixinal e en vigor (será suficiente con mostrala  para a comprobación dos este datos):
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionais da Unión Europea: Certificado de rexistro de cidadán/a de a Unión Europea no que consta o NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe.
   • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que vostede sexa titular.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.
 • Sentenza e/ou convenio regulador, en caso de separación ou divorcio.
 • Outros documentos:
  • Xustificante, no seu caso, dos ingresos obtidos nos doce meses anteriores á solicitude, pola persoa solicitante e por quen compoñen a unidade familiar que consten nos apartados 3 . 2 , 3 . 3 e 3 . 4 da solicitude, distintos aos obtidos por traballos en tarefas agrícolas como persoa traballadora por conta allea de carácter eventual.
  • Certificado de Empresa asinado e selaxe polas distintas empresas nas que se traballou, se estas non o enviaron ao Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Certificación emitida polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, na que consten as xornadas traballadas en faenas agrícolas temporais no estranxeiro.
  • Certificado de Empresa das xornadas PER/AEPSA traballadas nos 12 meses anteriores á situación de desemprego emitido polo organismo investidor.

Cando, onde e como o tramito

Antes ou no mesmo momento de facer a súa solicitude debe inscribirse como demandante de emprego.

 • O prazo para solicitar o subsidio será de quince días hábiles desde a finalización do traballo ou a partir de que transcorresen 12 meses, polo menos, desde o inicio do subsidio anterior.
 • As solicitudes que se tramiten posteriormente aos 15 días seguintes á situación legal de desemprego, consideraranse presentadas fóra de prazo e o inicio do subsidio será ao día seguinte da solicitude.

A solicitude deberá presentarse a través de:

 • A Sede Electrónica do SEPE.
 • Na oficina de prestacións (pedindo cita previa na Sede Electrónica do SEPE. ou a través do teléfono).
 • En calquera oficina de rexistro público
 • Por correo administrativo.

O Servizo Público de Emprego Estatal debe resolver a solicitude do subsidio nos 15 días seguintes á data en que esta se presentou e debe notificar a resolución á persoa solicitante no prazo de días 10 a partir da data en que se ditou.

Pode obter máis información nos teléfonos de atención á cidadanía.