Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subsidio agrario para persoas traballadoras residentes en e. Andalucía Extremadura

 

O subsidio agrario é unha prestación por desemprego das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social.

Hai dous tipos de subsidio por desemprego como medidas de protección:

 • Subsidio agrícola a favor das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social.
 • Subsidio especial agrícola a favor das persoas traballadoras eventuais do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios da Seguridade Social maiores de 52 anos.

Requisitos

 • Ser persoa traballadora eventual agraria por conta allea con domicilio nalgunha localidade de Andalucía Extremadura ou e percibir este subsidio nalgún dos 3 anos anteriores á data da súa solicitude.
 • Cotizar un mínimo de xornadas 35 nos doce meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego, salvo se foi beneficiario ou beneficiaria do Emprego Comunitario en 1983, nese caso poderá acceder de novo ao subsidio agrícola con só 20 xornadas cotizadas ao SEASS e/ou con cotizacións en traballos do AEPSA. As persoas maiores de 35 anos ou menores con responsabilidades familiares poderán completar as 35 xornadas coas cotizacións no AEPSA.
 • En virtude do Real Decreto-lei 4/2022, ás solicitudes presentadas entre o 17 de marzo e o 31 de decembro de seralles 2022 de aplicación a redución a de 20 o número de xornadas mínimo esixido para acceder ao subsidio de desemprego e á renda agraría, nos mesmos termos aplicados en ocasións anteriores.
 • Por aplicación conxunta do Real Decreto lei 4/2022 e a disposición transitoria primeira do Real Decreto 5/1997, que regula o subsidio SEASS, as personastrabajadoras maiores de trinta e cinco anos, e os menores da este idade con responsabilidades familiares, poden completar o número mínimo de xornadas 20 reais cotizadas nos doce meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego computando as cotizacións efectuadas ao Réxime Xeral da Seguridade Social con ocasión do traballo prestado en obras afectadas ao Acordo para o Emprego e a Protección Social Agrarios, sempre que cotizasen:
  ou  Polo menos cinco xornadas reais ao SEASS, se foron perceptoras do subsidio no ano inmediatamente anterior, ou
  ou polo menos quince xornadas reais ao SEASS, se non foron perceptoras do subsidio no ano inmediatamente anterior.
 • Cando as persoas traballadoras acrediten 20 ou máis xornadas reais cotizadas, considerarase que acreditan 35 xornadas reais cotizadas para os efectos do establecido na disposición transitoria segunda do Real Decreto 5/1997 e, por tanto, neste suposto, a duración do subsidio.
 • Estar desempregada ou desempregado, inscribirse como demandante de emprego, manter dita inscrición mentres estea a percibir a prestación e cumprir o acordo de actividade que se inclúe na solicitude.
 • Estar rexistrado ou rexistrada no censo do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social como persoa traballadora por conta allea, en situación de alta ou asimilada a ela e ao corrente do pago da cota fixa.
 • No momento da solicitude do subsidio e mentres se estea percibindo, non ter rendas individuais de calquera tipo que, en cálculo anual, sexan superiores ao salario mínimo interprofesional (SMI) vixente, sen contar dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). Ademais de cumprir este requisito de non posuír rendas propias, se se convive con outras persoas maiores de anos 16 que formen parte dunha mesma unidade familiar, terase en conta que a suma de todos os ingresos das persoas que forman dita unidade familiar non supere ao ano os límites de renda seguinte:
  • Para unidades familiares de dous membros, 2 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de tres membros, 2,75 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de catro membros, 3,50 veces o SMI.
  • Para unidades familiares de ou 5 máis membros, 4 veces o SMI.

Para establecer o límite de rendas da unidade familiar terase en conta o SMI incluídas as pagas extraordinarias. Para este cálculo forman a unidade familiar de convivencia, ademais da persoa solicitante, o seu cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade e afinidade ata o segundo grao inclusive, ou no seu caso, por adopción, que convivan coa persoa solicitante.

Se se teñen fillos ou fillas menores de anos 16 con quen se convive, o límite de rendas será maior, aumentando un 0,10 o coeficiente multiplicador do SMI por cada filla ou fillo, ata un máximo de 0,30 en caso ter tres ou máis.

Non se consideran rendas: o propio subsidio agrario, as que deriven da protección familiar por fillo ou filla a cargo e as obtidas por traballos agrarios como persoa traballadora por conta allea de carácter eventual.

Teranse en conta as rendas polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, é o resultado da diferenza entre os ingresos e os gastos que se necesiten para obtelos. As ganancias patrimoniais son o resultado da diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Existeun subsidio especial para maiores de 52 anos no que se esixe, ademais de cumprir os requisitos xerais, excepto o da acreditación de xornadas, cumprir os seguintes:

 • Cotizar ao subsidio agrícola e percibir o subsidio ininterrompidamente durante os últimos 5 anos anteriores á solicitude. 
 • Cotizar o tempo suficiente para poder acceder a calquera tipo de pensión contributiva por xubilación. Unha vez esgotado o primeiro dereito a este subsidio, poderase solicitar a súa continuación cada 12 meses, sen necesidade de xustificar xornadas e sempre que se cumpran o resto de requisitos, ata que a persoa traballadora alcance a idade para poder acceder a calquera tipo de xubilación.
 • Ter unha idade inferior á que lle permita acceder á pensión de xubilación, salvo que non se cotizou o tempo suficiente para ter dereito á este pensión.
 • Estar ao corrente no pago da cota fixa por continxencias comúns ao Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, nos doce meses naturais anteriores á solicitude, ou no seu caso, no período inferior que se mantivo en alta.

 

Obrigas, infraccións e sancións