Sede electrónica

Bonificacións e Reducións ao Traballo Autónomo con Carácter Específico

Traballadores desempregados maiores de 52 anos beneficiarios dos subsidios do Artigo 274 da do Real Decreto Lexislativo 8/2015, a tempo completo e de forma indefinida

Estes traballadores, que se acollen voluntariamente a este programa, poden compatibilizar os subsidios por desemprego co traballo por conta allea en aplicación do previsto no artigo 296.3 e 4 do Texto Refundido da Lei da Seguridade Social.

Contía anual: bonificación, a que corresponda segundo o vixente Programa de Fomento de Emprego.

Dependendo do colectivo, Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego ou Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Duración: segundo normativa aplicable do Programa de Fomento de Emprego.

Vixencia da medida: segundo normativa aplicable do Programa de Fomento de Emprego.

Normativa: Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.

Contrato indefinido de persoas mozas con baixa cualificación beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Persoas mozas menores de 30 anos con baixa cualificación e que sexan beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Consideraranse persoas mozas con baixa cualificación aquelas que non alcanzasen os estudos correspondentes ao título de Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Medio do sistema de Formación Profesional, #de acordo con a declaración que realicen a este respecto na súa inscrición no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Contía: 275 euros/mes.

Duración: tres anos.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: disposición adicional primeira da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas..

Contrato para a Formación en Alternancia a mozos menores de 30 anos

Persoas mozas que figuren rexistradas nos servizos públicos de emprego como demandantes de servizos de emprego en situación laboral de desempregadas.

Estas bonificacións non serán de aplicación nos contratos de formación en alternancia cando se subscriban no marco de programas públicos mixtos de emprego-formación.

Contía: 91 euros/mes. Así mesmo, o citado contrato dará dereito a unha bonificación de 28 euros/mes nas cotas da persoa traballadora á Seguridade Social e polos conceptos de recadación conxunta.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 23 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificacións á formación en alternancia

A actividade formativa no ámbito laboral, vinculada ao contrato de formación en alternancia, cando, nos termos que se determine regulamentariamente, sexa desenvolvida no ámbito da empresa dará dereito a bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social para o financiamento dos custos da formación recibida pola persoa traballadora contratada.

Contía: Contía máxima que resulte de multiplicar o módulo económico establecido regulamentariamente por un número de horas equivalente ao 35 % da xornada durante o primeiro ano do contrato, e o 15 % da xornada o segundo.

Cando o contrato de formación en alternancia formalícese con persoas beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a contía máxima das bonificacións que poderá aplicarse a empresa para o financiamento dos custos de formación será a que resulte de multiplicar o correspondente módulo económico por un número de horas equivalente ao 50 % da xornada durante o primeiro ano do contrato, e do 25 % da xornada o segundo.

Todas as empresas que realicen contratos de formación en alternancia poderanse aplicar unha bonificación por custos derivados de tutorización das persoas traballadoras cunha contía máxima de 1,5 euros por alumno ou alumna e hora de titoría, cun máximo de 40 horas por mes e alumno ou alumna. No suposto de empresas de menos de cinco persoas traballadoras a bonificación adicional terá unha contía máxima de 2 euros por alumno ou alumna e hora de titoría, cun máximo de 40 horas por mes e alumno ou alumna. Tales bonificacións por custos de tutorización aplicaranse sobre a cota empresarial de Formación Profesional e financiaranse con cargo á cota de formación profesional.

Duración: durante a vixencia do contrato.

Vixencia da medida: indefinida.

Normativa: artigo 26 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023